Luke 14

  14:1   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 1722 εν in 3588 τω   2064-1473 έλθειν αυτόν his coming 1519 εις into 3624-5100 οίκόν τινος a certain house 3588 των of the 758 αρχόντων rulers 3588 των of the * Φαρισαίων Pharisees 4521 σαββάτω on a Sabbath 2068 φαγείν to eat 740 άρτον bread, 2532 και that 1473 αυτοί they 1510.7.6 ήσαν were 3906 παρατηρούμενοι closely watching 1473 αυτόν him.   14:2   2532 και And 2400 ιδού behold, 444-5100 άνθρωπός τις a certain man 1510.7.3 ην was 5203 υδρωπικός dropsical 1715 έμπροσθεν before 1473 αυτού him.   14:3   2532 και And 611 αποκριθείς responding 3588 ο   * Ιησούς Jesus 2036 είπε spoke 4314 προς to 3588 τους the 3544 νομικούς legal experts 2532 και and * Φαρισαίους Pharisees, 3004 λέγων saying, 1487 ει Is 1832 έξεστι it allowed 3588 τω   4521 σαββάτω [2on the Sabbath 2323 θεραπεύειν 1to cure]?   14:4   3588-1161 οι δε But they 2270 ησύχασαν were still. 2532 και And 1949 επιλαβόμενος taking hold, 2390 ιάσατο he healed 1473 αυτόν him, 2532 και and 630 απέλυσεν dismissed him.   14:5   2532 και And 611 αποκριθείς responding 4314 προς to 1473 αυτούς them, 2036 είπε he said, 5100 τίνος Which 1473 υμών of you 3688 όνος having a donkey 2228 η or 1016 βους ox 1519 εις [2into 5421 φρέαρ 3a well 1706 εμπεσείται 1that falls], 2532 και and 3756 ουκ not 2112 ευθέως immediately 385-1473 ανασπάσει αυτόν will pull him up 1722 εν on 3588 τη the 2250 ημέρα day 3588 του of the 4521 σάββατου Sabbath?   14:6   2532 και And 3756 ουκ they were not 2480 ίσχυσαν able 470 ανταποκριθήναι to answer 1473 αυτώ to him 4314 προς as to 3778 ταύτα these things.   14:7   3004-1161 έλεγε δε And he spoke 4314 προς to 3588 τους the ones 2564 κεκλημένους being invited 3850 παραβολήν a parable, 1907 επέχων giving heed 4459 πως how 3588 τας [2the 4411 πρωτοκλισίας 3first places 1586 εξελέγοντο 1they chose], 3004 λέγων saying 4314 προς to 1473 αυτούς them,   14:8   3752 όταν Whenever 2564 κληθής you should be invited 5259 υπό by 5100 τινος anyone 1519 εις to 1062 γάμους wedding feasts, 3361 μη you should not 2625 κατακλιθής lie down 1519 εις in 3588 την the 4411 πρωτοκλισίαν first place, 3379 μήποτε lest at any time 1784 εντιμότερός a more important one than 1473 σου you 1510.3 η might be 2564 κεκλημένος invited 5259 υπ΄ by 1473 αυτού him;   14:9   2532 και and 2064 ελθών having come, 3588 ο the one 1473 σε [2you 2532 και 3and 1473 αυτόν 4him 2564 καλέσας 1having invited] 2046 ερεί shall say 1473 σοι to you, 1325 δος Give 3778-5117 τούτω τόπον place to this one! 2532 και and 5119 τότε then 756 άρξη you begin 3326 μετ΄ with 152 αισχύνης shame 3588 τον [2the 2078 έσχατον 3last 5117 τόπον 4place 2722 κατέχειν 1to take].   14:10   235 αλλ΄ But 3752 οταν whenever 2564 κληθής you should be invited, 4198 πορευθείς having gone, 377 ανάπεσε recline 1519 εις in 3588 τον the 2078 έσχατον last 5117 τόπον place, 2443 ίνα that 3752 όταν whenever 2064 έλθη [4should come 3588 ο 1the one 2564 κεκληκώς 2having invited 1473 σε 3you], 2036 είπη he should say 1473 σοι to you, 5384 φίλε O friend, 4320 προσανάβηθι ascend 511 ανώτερον higher! 5119 τότε Then 1510.8.3 έσται there will be 1473-1391 σοι δόξα glory to you 1799 ενώπιον in the presence of 3588 των the ones 4873 συνανακειμένων reclining together with 1473 σοι you.   14:11   3754 ότι For 3956 πας every one 3588 ο   5312 υψών exalting 1438 εαυτόν himself 5013 ταπεινωθήσεται shall be humbled; 2532 και and 3588 ο the one 5013 ταπεινών humbling 1438 εαυτόν himself 5312 υψωθήσεται shall be exalted.   14:12   3004 έλεγε δε And he said 2532 και also 3588 τω to the one 2564 κεκληκότι having invited 1473 αυτόν him, 3752 όταν Whenever 4160 ποιής you should make 712 άριστον a dinner 2228 η or 1173 δείπνον supper, 3361 μη do not 5455 φώνει call 3588 τους   5384-1473 φίλους σου your friends, 3366 μηδέ nor 3588 τους   80-1473 αδελφούς σου your brethren, 3366 μηδέ nor 3588 τους   4773-1473 συγγενείς σου your relatives, 3366 μηδέ nor 1069 γείτονας [2neighbors 4145 πλουσίους 1rich]! 3379 μήποτε lest at any time 2532 και also 1473 αυτοί they 1473-479 σε αντικαλέσωσι invite you in return, 2532 και and 1096 γένηταί there should be 1473-468 σοι ανταπόδομα a recompense to you.   14:13   235 αλλ΄ But 3752 οταν whenever 4160 ποιής you make 1403 δοχήν a banquet, 2564 κάλει call 4434 πτωχούς the poor, 376 αναπήρους maimed, 5560 χωλούς lame, 5185 τυφλούς blind!   14:14   2532 και And 3107 μακάριος blessed 1510.8.2 έση you will be, 3754 ότι for 3756-2192 ουκ έχουσιν they do not have 467 ανταποδούναί anything to recompense 1473 σοι to you; 467-1063 ανταποδοθήσεται γαρ for it shall be recompensed 1473 σοι to you 1722 εν in 3588 τη the 386 αναστάσει resurrection 3588 των of the 1342 δικαίων just.   14:15   191-1161 ακούσας δε And having heard, 5100 τις a certain one 3588 των of the ones 4873 συνανακειμένων reclining together with 3778 ταύτα these, 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, 3107 μακάριος Blessed is 3739 ος the one who 2068 φάγεται shall eat 712 άριστον dinner 1722 εν in 3588 τη the 932 βασιλεία kingdom 3588 του   2316 θεού of God.   14:16   3588-1161 ο δε And he 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, 444-5100 άνθρωπός τις A certain man 4160 εποίησε made 1173 δείπνον [2supper 3173 μέγα 1a great], 2532 και and 2564 εκάλεσε invited 4183 πολλούς many.   14:17   2532 και And 649 απέστειλε he sent 3588 τον   1401-1473 δούλου αυτού his servant 3588 τη at the 5610 ώρα hour 3588 του of the 1173 δείπνου supper, 2036 ειπείν to say 3588 τοις to the ones 2564 κεκλημένοις being invited, 2064 έρχεσθε Come! 3754 ότι for 2235 ήδη already 2092-1510.2.3 έτοιμά εστι [2is prepared 3956 πάντα 1all].   14:18   2532 και And 756 ήρξαντο they began 575 από by 1520 μιάς one 3868 παραιτείσθαι to ask pardon -- 3956 πάντες all of them. 3588 ο The 4413 πρώτος first 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, 68 αγρόν [2a field 59 ηγόρασα 1I bought], 2532 και and 2192 έχω I have 318 ανάγκην a necessity 1831 εξελθείν to go forth 2532 και and 1492 ιδείν to see 1473 αυτόν it; 2065 ερωτώ I ask 1473 σε you, 2192 έχε Have 1473 με me 3868 παρητημένον pardoned!   14:19   2532 και And 2087 έτερος another 2036 είπε said, 2201 ζεύγη [3teams 1016 βοών 4of oxen 59 ηγόρασα 1I bought 4002 πέντε 2five], 2532 και and 4198 πορεύομαι I go 1381 δοκιμάσαι to try 1473 αυτά them; 2065 ερωτώ I ask 1473 σε you, 2192 έχε Have 1473 με me 3868 παρητημένον pardoned!   14:20   2532 και And 2087 έτερος another 2036 είπε said, 1135 γυναίκα [2a wife 1060 έγημα 1I married], 2532 και and 1223 διά on account of 3778 τούτο this 3756 ου I am not 1410 δύναμαι able 2064 ελθείν to come.   14:21   2532 και And 3854 παραγενόμενος [2having come 3588 ο   1401-1565 δούλος εκείνος 1that servant], 518 απήγγειλε reported 3588 τω to 2962-1473 κυρίω αυτού his master 3778 ταύτα these things. 5119 τότε Then 3710 οργισθείς being provoked to anger, 3588 ο the 3617 οικοδεσπότης master of the house 2036 είπε said 3588 τω to 1401-1473 δούλω αυτού his servant, 1831 έξελθε Go forth 5030 ταχέως quickly 1519 εις into 3588 τας the 4113 πλατείας squares 2532 και and 4505 ρύμας streets 3588 της of the 4172 πόλεως city, 2532 και and 3588 τους the 4434 πτωχούς poor 2532 και and 376 αναπήρους maimed 2532 και and 5560 χωλούς lame 2532 και and 5185 τυφλούς blind 1521 εισάγαγε bring 5602 ώδε here!   14:22   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 1401 δούλος 2servant], 2962 κύριε O master, 1096 γέγονεν it has taken place 5613 ως as 2004 επέταξας you ordered, 2532 και and 2089 έτι still 5117-1510.2.3 τόπος εστί there is place.   14:23   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 2962 κύριος 2master] 4314 προς to 3588 τον the 1401 δούλον servant, 1831 έξελθε Go forth 1519 εις into 3588 τας the 3598 οδούς ways 2532 και and 5418 φραγμούς fences, 2532 και and 315 ανάγκασον compel them 1525 εισελθείν to enter! 2443 ίνα that 1072 γεμισθή [2should be filled 3588 ο   3624-1473 οίκός μου 1my house].   14:24   3004-1063 λέγω γαρ For I say 1473 υμίν to you 3754 ότι that, 3762 ουδείς Not one 3588 των   435-1565 ανδρών εκείνων of those men, 3588 των of the ones 2564 κεκλημένων having been invited, 1089 γεύσεταί shall taste 1473 μου of my 3588 του   1173 δείπνου supper.   14:25   4848-1161 συνεπορεύοντο δε And going with 1473 αυτώ him 3793 όχλοι [2multitudes 4183 πολλοί 1were great]; 2532 και and 4762 στραφείς having turned 2036 είπε he said 4314 προς to 1473 αυτούς them,   14:26   1536 ει τις If anyone 2064 έρχεται comes 4314 προς to 1473 με me, 2532 και and 3756 ου does not 3404 μισεί detest 3588 τον   3962-1473 πατέρα αυτού his father 2532 και and 3588 την   3384 μητέρα mother, 2532 και and 3588 την   1135 γυναίκα wife 2532 και and 3588 τα   5043 τέκνα children, 2532 και and 3588 τους   80 αδελφούς brothers 2532 και and 3588 τας   79 αδελφάς sisters, 2089-1161 έτι δε and still 2532 και also 3588 την   1438 εαυτού his own 5590 ψυχήν life, 3756-1410 ου δύναταί he is not able 1473 μου [2my 3101 μαθητής 3disciple 1510.1 είναι 1to be].   14:27   2532 και And 3748 όστις whosoever 3756 ου does not 941 βαστάζει bear 3588 τον   4716-1473 σταυρόν αυτού his cross, 2532 και and 2064 έρχεται come 3694 οπίσω after 1473 μου me, 3756 ου is not 1410 δύναταί able 1473-1510.1 μου ειναί to be my 3101 μαθητής disciple.   14:28   5100-1063 τις γαρ For who 1537 εξ of 1473 υμών you 2309 θέλων wanting 4444 πύργον [2a tower 3618 οικοδομήσαι 1to build], 3780 ούχι not having 4412 πρώτον first 2523 καθίσας sat down 5585 ψηφίζει to tally 3588 την the 1160 δαπάνην expense, 1487 ει sees if 2192 έχει he has 3588 τα the things 4314 προς for 535 απαρτισμόν completion?   14:29   2443 ίνα that 3379 μήποτε lest at any time 5087 θέντος having set 1473 αυτού its 2310 θεμέλιον foundation, 2532 και and 3361 μη not 2480 ισχύοντος being able 1615 εκτελέσαι to complete it, 3956 πάντες all 3588 οι the ones 2334 θεωρούντες viewing 756 άρξωνται should begin 1702 έμπαιζειν to mock 1473 αυτώ him,   14:30   3004 λέγοντες saying 3754 ότι that, 3778 ούτος This 3588 ο   444 άνθρωπος man 756 ήρξατο began 3618 οικοδομείν to build, 2532 και and 3756 ουκ was not 2480 ίσχυσεν able 1615 εκτελέσαι to complete.   14:31   2228 η Or 5100 τις what 935 βασιλεύς king 4198 πορευόμενος going 4820 συμβαλείν to engage with 2087 ετέρω another 935 βασιλεί king 1519 εις in 4171 πόλεμον war, 3780 ουχί does not 2523 καθίσας sit 4412 πρώτον first 1011 βουλεύεται to consult 1487 ει if 1415-1510.2.3 δυνατός εστιν he is able 1722 εν with 1176 δέκα ten 5505 χιλιάσιν thousand 528 απαντήσαι to meet 3588 τω the one 3326 μετά with 1501 είκοσι twenty 5505 χιλιάδων thousand 2064 ερχομένω coming 1909 επ΄ against 1473 αυτόν him?   14:32   1490 ει δε μήγε But if not, 2089 έτι still 4206 πόρρω [3at a distance 1473 αυτού 1of his 1510.6 όντος 2being], 4242 πρεσβείαν [2an embassy 649 αποστείλας 1having sent], 2065 ερωτά he asks 3588 τα the terms 4314 προς for 1515 ειρήνην peace.   14:33   3779 ούτως So 3767 ούν then, 3956 πας every one 1537 εξ of 1473 υμών you 3739 ος who 3756 ουκ does not 657 αποτάσσεται send away 3956 πάσι to all 3588 τοις the things 1438 εαυτού he himself 5224 υπάρχουσιν possesses, 3756 ου is not 1410 δύναταί able 1473-1510.1 μου είναι to be my 3101 μαθητής disciple.   14:34   2570 καλόν [2is good 3588 το   217 άλας 1Salt], 1437-1161 εάν δε but if 3588 το the 217 άλας salt 3471 μωρανθή should become insipid, 1722 εν by 5100 τίνι what means 741 αρτυθήσεται shall it be seasoned?   14:35   3777 ούτε Neither 1519 εις for 1093 γην earth, 3777 ούτε nor 1519 εις for 2874 κοπρίαν manure 2111-1510.2.3 εύθετόν εστιν is it fit, 1854 έξω but outside 906 βάλλουσιν they throw 1473 αυτό it. 3588 ο The one 2192 έχων having 3775 ώτα ears 191 ακούειν to hear 191 ακουέτω let him hear!