Luke 15

  15:1   1510.7.6-1161 ήσαν δε And were 1448 εγγίζοντες approaching 1473 αυτώ to him 3956 πάντες all 3588 οι the 5057 τελώναι tax collectors 2532 και and 3588 οι the 268 αμαρτωλοί sinners 191 ακούειν to hear 1473 αυτού him.   15:2   2532 και And 1234 διεγόγγυζον [6complained 3588 οι 1the * Φαρισαίοι 2Pharisees 2532 και 3and 3588 οι 4the 1122 γραμματείς 5scribes], 3004 λέγοντες saying 3754 ότι that, 3778 ούτος This one 268 αμαρτωλούς [2sinners 4327 προσδέχεται 1favorably receives], 2532 και and 4906 συνεσθίει eats with 1473 αυτοίς them.   15:3   2036-1161 είπε δε And he spoke 4314 προς to 1473 αυτούς them 3588 την   3850-3778 παραβολήν ταύτην this parable, 3004 λέγων saying,   15:4   5100 τις What 444 άνθρωπος man 1537 εξ of 1473 υμών you, 2192 έχων having 1540 εκατόν a hundred 4263 πρόβατα sheep, 2532 και and 622 απολέσας having lost 1520 εν one 1537 εξ of 1473 αυτών them, 3756-2641 ου καταλείπει leaves not 3588 τα the 1767.3 ενενήκοντα ninety 1767 εννέα nine 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness, 2532 και and 4198 πορεύεται goes 1909 επί after 3588 το the one 622 απολωλός being lost, 2193 έως until 2147 εύρη he should find 1473 αυτό it?   15:5   2532 και And 2147 ευρών having found, 2007 επιτίθησιν he places it 1909 επί upon 3588 τους   5606-1438 ώμους εαυτού his own shoulders, 5463 χαίρων rejoicing.   15:6   2532 και And 2064 ελθών having come 1519 εις unto 3588 τον the 3624 οίκον house, 4779 συγκαλεί he calls together 3588 τους the 5384 φίλους friends 2532 και and 3588 τους the 1069 γείτονας neighbors, 3004 λέγων saying 1473 αυτοίς to them, 4796 συγχάρητέ Rejoice along with 1473 μοι me! 3754 ότι for 2147 εύρον I found 3588 το   4263-1473 πρόβατόν μου my sheep, 3588 το the one 622 απολωλός being lost.   15:7   3004 λέγω I say 1473 υμίν to you 3754 ότι that 3779 ούτως thus 5479 χαρά [2joy 1510.8.3 έσται 1there will be] 1722 εν in 3588 τω the 3772 ουρανώ heaven 1909 επί over 1520 ενί one 268 αμαρτωλώ sinner 3340 μετανοούντι repenting, 2228 η than 1909 επί over 1767.3 ενενήκοντα ninety 1767 εννέα nine 1342 δικαίοις just 3748 οίτινες ones who 3756 ου [2no 5532 χρείαν 3need 2192 έχουσι 1have] 3341 μετανοίας for repentance.   15:8   2228 η Or 5100 τις what 1135 γυνή woman 1406 δραχμάς [3drachmas 2192 έχουσα 1having 1176 δέκα 2ten], 1437 εάν if 622 απολέση she should lose 1406 δραχμήν [2drachma 1520 μίαν 1one], 3780 ουχί does not 680 άπτει light 3088 λύχνον a lamp, 2532 και and 4563 σαροί sweeps 3588 την the 3614 οικίαν house, 2532 και and 2212 ζητεί seeks 1960 επιμελώς carefully 2193 έως until 3748 ότου whenever 2147 εύρη she should find it?   15:9   2532 και And 2147 ευρούσα having found, 4779 συγκαλείται she calls together 3588 τας the 5384 φίλας friends 2532 και and 3588 τας   1069 γείτονας neighbors, 3004 λέγουσα saying, 4796 συγχάρητέ Rejoice along with 1473 μοι me! 3754 ότι for 2147 εύρον I found 3588 την the 1406 δραχμήν drachma 3739 ην which 622 απώλεσα I lost.   15:10   3779 ούτως Thus 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 5479 χαρά joy 1096 γίνεται takes place 1799 ενώπιον before 3588 των the 32 αγγέλων angels 3588 του   2316 θεού of God 1909 επί over 1520 ενί one 268 αμαρτωλώ sinner 3340 μετανοούντι repenting.   15:11   2036-1161 είπε δε And he said, 444-5100 άνθρωπός τις A certain man 2192 είχε had 1417 δύο two 5207 υιούς sons.   15:12   2532 και And 2036 είπεν [4said 3588 ο 1the 3501 νεώτερος 2younger 1473 αυτών 3of them] 3588 τω to the 3962 πατρί father, 3962 πάτερ O father, 1325 δος give 1473 μοι to me 3588 το the 1911 επιβάλλον assigned 3313 μέρος part 3588 της of the 3776 ουσίας wealth. 2532 και And 1244 διείλεν he divided 1473 αυτοίς to them 3588 τον the 979 βίον livelihood.   15:13   2532 και And 3326 μετ΄ after 3756 ου not 4183 πολλάς many 2250 ημέρας days 4863 συναγαγών [4having gathered 537 άπαντα 5all 3588 ο 1the 3501 νεώτερος 2younger 5207 υιός 3son], 589 απεδήμησεν traveled abroad 1519 εις unto 5561 χώραν a place 3117 μακράν afar, 2532 και and 1563 εκεί there 1287 διεσκόρπισε dispersed 3588 την   3776-1473 ουσίαν αυτού his wealth 2198 ζων living 811 ασώτως carnally.   15:14   1159 δαπανήσαντος [3spending 1161 δε 1And 1473 αυτού 2he] 3956 πάντα all, 1096 εγένετο there became 3042 λιμός [2famine 2478 ισχυρός 1a strong] 2596 κατά in 3588 την   5561-1565 χώραν εκείνην that place; 2532 και and 1473 αυτός he 756 ήρξατο began 5302 υστερείσθαι to fail.   15:15   2532 και And 4198 πορευθείς having gone, 2853 εκολλήθη he cleaved 1520 ενί to one 3588 των of the 4177 πολιτών citizens 3588 της   5561-1565 χώρας εκείνης of that place; 2532 και and 3992-1473 έπεμψεν αυτόν he sent him forth 1519 εις into 3588 τους   68-1473 αγρούς αυτού his field 1006 βόσκειν to graze 5519 χοίρους swine.   15:16   2532 και And 1937 επεθύμει he was desiring 1072 γεμίσαι to fill 3588 την   2836-1473 κοιλίαν αυτού his belly 575 από from 3588 των the 2769 κερατίων husks 3739 ων which 2068 ήσθιον [3were eating 3588 οι 1the 5519 χοίροι 2swine], 2532 και and 3762 ουδείς no one 1325 εδίδου gave 1473 αυτώ to him.   15:17   1519 εις [3to 1438 εαυτόν 4himself 1161 δε 1And 2064 ελθών 2having come], 2036 είπεν he said, 4214 πόσοι How many 3407 μίσθιοι hirelings 3588 του   3962-1473 πατρός μου of my father 4052 περισσεύουσιν abound 740 άρτων of bread loaves, 1473-1161 εγώ δε but I 3042 λίμω with hunger 622 απόλλυμαι perish?   15:18   450 αναστάς Having risen up, 4198 πορεύσομαι I will go 4314 προς to 3588 τον   3962-1473 πατέρα μου my father, 2532 και and 2046 ερώ I will say 1473 αυτώ to him, 3962 πάτερ O father, 264 ήμαρτον I sinned 1519 εις unto 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven, 2532 και and 1799 ενώπιόν before 1473 σου you;   15:19   2532 και and 3765 ουκέτι no longer 1510.2.1 ειμί am I 514 άξιος worthy 2564 κληθήναι to be called 5207-1473 υιός σου your son; 4160 ποίησόν make 1473 με me 5613 ως as 1520 ένα one 3588 των   3407-1473 μισθίων σου of your hirelings!   15:20   2532 και And 450 αναστάς having risen up, 2064 ήλθε he went 4314 προς to 3588 τον   3962-1473 πατέρα αυτού his father. 2089-1161 έτι δε And still 1473 αυτού he 3112 μακράν [2far at a distance 566 απέχοντος 1being], 1492 είδεν [2beheld 1473 αυτόν 3him 3588 ο   3962-1473 πατήρ αυτού 1his father], 2532 και and 4697 εσπλαγχνίσθη was moved with compassion, 2532 και and 5143 δραμών running 1968 επέπεσεν fell 1909 επί upon 3588 τον   5137-1473 τράχηλον αυτού his neck, 2532 και and 2705 κατεφίλησεν kissed 1473 αυτόν him.   15:21   2036 είπε [4said 1161 δε 1And 1473 αυτώ 5to him 3588 ο 2the 5207 υιός 3son], 3962 πάτερ O father, 264 ήμαρτον I sinned 1519 εις unto 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven, 2532 και and 1799 ενώπιόν before 1473 σου you, 2532 και and 3765 ουκέτι no longer 1510.2.1 ειμί am I 514 άξιος worthy 2564 κληθήναι to be called 5207-1473 υιός σου your son.   15:22   2036 είπε [4said 1161 δε 1But 3588 ο 2the 3962 πατήρ 3father] 4314 προς to 3588 τους   1401-1473 δούλους αυτού his servants, 1627 εξενέγκατε Bring forth 3588 την the 4749 στολήν [2apparel 3588 την   4413 πρώτην 1foremost], 2532 και and 1746 ενδύσατε put it on 1473 αυτόν him! 2532 και And 1325 δότε give 1146 δακτύλιον a ring 1519 εις for 3588 την   5495-1473 χείρα αυτού his hand, 2532 και and 5266 υποδήματα sandals 1519 εις for 3588 τους the 4228 πόδας feet!   15:23   2532 και And 5342 ενέγκαντες having brought 3588 τον the 3448 μόσχον [2calf 3588 τον   4618 σιτευτόν 1well fed], 2380 θύσατε sacrifice it! 2532 και and 2068 φαγόντες eating 2165 ευφρανθώμεν we should be merry;   15:24   3754 ότι for 3778 ούτος this 3588 ο   5207-1473 υιός μου my son 3498-1510.7.3 νεκρός ην was dead, 2532 και and 326 ανέζησε is revived; 2532 και and 622-1510.7.3 απολωλώς ην he was lost, 2532 και and 2147 ευρέθη was found. 2532 και And 756 ήρξαντο they began 2165 ευφραίνεσθαι to be merry.   15:25   1510.7.3 ην [5was 1161 δε 1And 3588 ο   5207 υιός 4son 1473 αυτού 2his 3588 ο   4245 πρεσβύτερος 3elder] 1722 εν in 68 αγρώ the field. 2532 και And 5613 ως as 2064 ερχόμενος [2coming 1448 ήγγισε 1he approached] 3588 τη to the 3614 οικία house, 191 ήκουσε he heard 4858 συμφωνίας the harmony of sound 2532 και and 5525 χορών dancers.   15:26   2532 και And 4341 προσκαλεσάμενος having called on 1520 ένα one 3588 των of the 3816 παίδων servants, 4441 επυνθάνετο he inquired about 5100 τι what 1510.4-3778 είη ταύτα these things may be.   15:27   3588-1161 ο δε And 2036 είπεν he said 1473 αυτώ to him 3754 ότι that, 3588 ο   80-1473 αδελφός σου Your brother 2240 ήκει is come, 2532 και and 2380 έθυσεν [2sacrificed 3588 ο   3962-1473 πατήρ σου 1your father] 3588 τον the 3448 μόσχον [2calf 3588 τον   4618 σιτευτόν 1well fed]; 3754 ότι for 5198 υγιαίνοντα being in health 1473-618 αυτόν απέλαβεν he recovered him.   15:28   3710-1161 ωργίσθη δε And he was provoked to anger, 2532 και and 3756 ουκ did not 2309 ήθελεν want 1525 εισελθείν to enter. 3588 ο   3767 ούν Then 3962-1473 πατήρ αυτού his father 1831 εξελθών having come forth 3870 παρεκάλει comforted 1473 αυτόν him.   15:29   3588-1161 ο δε And 611 αποκριθείς responding 2036 είπε he said 3588 τω to the 3962 πατρί father, 2400 ιδού Behold, 5118 τοσαύτα so many 2094 έτη years 1398 δουλεύω I served 1473 σοι you, 2532 και and 3763 ουδέποτε at no time 1785-1473 εντολήν σου [2your command 3928 παρήλθον 1passed by]; 2532 και and 1473 εμοί to me 3763 ουδέποτε at no time 1325 έδωκας did you give 2056 έριφον a kid, 2443 ίνα that 3326 μετά with 3588 των   5384-1473 φίλων μου my friends 2165 ευφρανθώ I should be glad.   15:30   3753-1161 ότε δε And when 3588 ο   5207-1473 υιός σου [2your son 3778 ούτος 1this], 3588 ο the one 2719 καταφαγών devouring 1473 σου your 3588 τον   979 βίον livelihood 3326 μετά with 4204 πορνών harlots, 2064 ήλθεν came, 2380 έθυσας you sacrificed 1473 αυτώ for him 3588 τον the 3448 μόσχον [2calf 3588 τον   4618 σιτευτόν 1well fed].   15:31   3588-1161 ο δε And 2036 είπεν he said 1473 αυτώ to him, 5043 τέκνον Child, 1473 συ you 3842 πάντοτε at all times 3326-1473 μετ εμού [2with me 1510.2.2 ει 1are]; 2532 και and 3956 πάντα all 3588 τα the things 1699 εμά of mine 4674-1510.2.3 σα εστιν are yours.   15:32   2165-1161 ευφρανθήναι δε But to be merry 2532 και and 5463 χαρήναι rejoice 1163 έδει is necessary; 3754 ότι for 3588 ο   80-1473 αδελφός σου [2your brother 3778 ούτος 1this] 3498-1510.7.3 νεκρός ην was dead, 2532 και and 326 ανέζησε is revived; 2532 και and 622-1510.7.3 απολωλώς ην he was lost, 2532 και and 2147 ευρέθη is found.