Luke 15:21

  15:21   2036 είπε [4said 1161 δε 1And 1473 αυτώ 5to him 3588 ο 2the 5207 υιός 3son], 3962 πάτερ O father, 264 ήμαρτον I sinned 1519 εις unto 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven, 2532 και and 1799 ενώπιόν before 1473 σου you, 2532 και and 3765 ουκέτι no longer 1510.2.1 ειμί am I 514 άξιος worthy 2564 κληθήναι to be called 5207-1473 υιός σου your son.