Luke 12:41

  12:41   2036 είπε [3said 1161 δε 1And 1473 αυτώ 4to him 3588 ο   * Πέτρος 2Peter], 2962 κύριε O Lord, 4314 προς [3to 1473 ημάς 4us 3588 την   3850-3778 παραβολήν ταύτην 2this parable 3004 λέγεις 1do you speak], 2228 η or 2532 και also 4314 προς to 3956 πάντας all?