Luke 12:10

  12:10   2532 και And 3956 πας every one 3739 ος who 2046 ερεί shall say 3056 λόγον a word 1519 εις against 3588 τον the 5207 υιόν son 3588 του   444 ανθρώπου of man, 863 αφεθήσεται it shall be forgiven 1473 αυτώ him; 3588-1161 τω δε but to the one 1519 εις [2against 3588 το 3the 39 άγιον 4holy 4151 πνεύμα 5spirit 987 βλασφημήσαντι 1blaspheming], 3756 ουκ it will not 863 αφεθήσεται be forgiven.