Luke 12:29

  12:29   2532 και And 1473 υμείς you, 3361 μη do not 2212 ζητείτε seek 5100 τι what 2068 φάγητε you should eat, 2228 η or 5100 τι what 4095 πίητε you should drink, 2532 και and 3361 μη do not 3349 μετεωρίζεσθε be raised up high!