Matthew 26

  26:1   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 3753 ότε when 5055-3588-* ετέλεσεν ο Ιησούς Jesus finished 3956 πάντας all 3588 τους   3056-3778 λόγους τούτους these words, 2036 είπε he said 3588 τοις to 3101-1473 μαθηταίς αυτού his disciples,   26:2   1492 οίδατε You know 3754 ότι that 3326 μετά after 1417 δύο two 2250 ημέρας days 3588 το the 3957 πάσχα passover 1096 γίνεται takes place, 2532 και and 3588 ο the 5207 υιός son 3588 του   444 ανθρώπου of man 3860 παραδίδοται is delivered up 1519 εις for 3588 το the 4717 σταυρωθήναι crucifying.   26:3   5119 τότε Then 4863 συνήχθησαν were gathered together 3588 οι the 749 αρχιερείς chief priests, 2532 και and 3588 οι the 1122 γραμματείς scribes, 2532 και and 3588 οι the 4245 πρεσβύτεροι elders 3588 του of the 2992 λαού people 1519 εις in 3588 την the 833 αυλήν courtyard 3588 του of the 749 αρχιερέως chief priest, 3588 του of the one 3004 λεγομένου being called * Καϊάφα Caiaphas.   26:4   2532 και And 4823 συνεβουλεύσαντο they were advising 2443 ίνα that 3588 τον   *-2902 Ιησούν κρατήσωσι they should seize Jesus 1388 δόλω by treachery, 2532 και and 615 αποκτείνωσιν should kill him.   26:5   3004-1161 έλεγον δε But they said, 3361 μη Not 1722 εν during 3588 τη the 1859 εορτή holiday, 2443 ίνα that 3361 μη [2should not 2351 θόρυβος 1a tumult] 1096 γένηται take place 1722 εν among 3588 τω the 2992 λαώ people.   26:6   3588 του   1161 δε And * Ιησού Jesus 1096 γενομένου being 1722 εν in * Βηθανία Bethany, 1722 εν in 3614 οικία the house * Σίμωνος of Simon 3588 του the 3015 λεπρού leper,   26:7   4334 προσήλθεν there came forward 1473 αυτώ to him 1135 γυνή a woman 211 αλάβαστρον [2an alabaster flask 3464 μύρου 3of a perfumed liquid 2192 έχουσα 1having] 927 βαρυτίμου of a heavy price, 2532 και and 2708 κατέχεεν she poured it down 1909 επί upon 3588 την   2776-1473 κεφαλήν αυτού his head, 345 ανακειμένου as he reclined.   26:8   1492 ιδόντες [3seeing it 1161 δε 1And 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού 2his disciples], 23 ηγανάκτησαν were indignant, 3004 λέγοντες saying, 1519 εις For 5100 τι what reason 3588 η   684-3778 απώλεια αύτη is this loss?   26:9   1410 ηδύνατο [4would be able 1063 γαρ 1For 3778 τούτο 2this 3588 το   3464 μύρον 3perfumed liquid] 4097 πραθήναι to be sold 4183 πολλού for much, 2532 και and 1325 δοθήναι to be given 3588 τοις to the 4434 πτωχοίς poor.   26:10   1097-1161 γνους δε But knowing, 3588 ο   * Ιησούς Jesus 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them, 5100 τι Why 2873 κόπους [2troubles 3930 παρέχετε 1do you make] 3588 τη to the 1135 γυναικί woman? 2041 έργον [4work 1063 γαρ 1for 2570 καλόν 3a good 2038 ειργάσατο 2she worked] 1519 εις for 1473 εμέ me.   26:11   3842-1063 πάντοτε γαρ For at all times 3588 τους [2the 4434 πτωχούς 3poor 2192 έχετε 1you have] 3326 μεθ΄ with 1438 εαυτών yourselves; 1473-1161 εμέ δε but me 3756 ου you do not 3842 πάντοτε at all times 2192 έχετε have.   26:12   906 βαλούσα [3laying 1063 γαρ 1For 3778 αύτη 2this woman] 3588 το   3464-3778 μύρον τούτο this perfumed liquid 1909 επί upon 3588 του   4983-1473 σώματός μου my body, 4314 προς [2so 3588 το   1779 ενταφιάσαι 3to embalm 1473 με 4me 4160 εποίησεν 1did].   26:13   281 αμήν Amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 3699 όπου Where 1437 εάν ever 2784 κηρυχθή [2should be proclaimed 3588 το   2098-3778 ευαγγέλιον τούτο 1this good news] 1722 εν in 3650 όλω the entire 3588 τω   2889 κόσμω world, 2980 λαληθήσεται there shall be spoken 2532 και also 3739 ο what 4160-3778 εποίησεν αύτη this woman did, 1519 εις for 3422 μνημόσυνον a memorial 1473 αυτής of her.   26:14   5119 τότε Then 4198 πορευθείς having gone, 1520 εις one 3588 των of the 1427 δώδεκα twelve, 3588 ο the one 3004 λεγόμενος being called * Ιούδας Judas * Ισκαριώτης Iscariot, 4314 προς to 3588 τους the 749 αρχιερείς chief priest,   26:15   2036 είπε said, 5100 τι What 2309 θέλετέ do you want 1473-1325 μοι δούναι to give me, 2504 καγω and I 1473 υμίν [2to you 3860-1473 παραδώσω αυτόν 1will deliver him up]? 3588-1161 οι δε And they 2476 έστησαν established 1473 αυτώ to him 5144 τριάκοντα thirty 694 αργύρια silver pieces.   26:16   2532 και And 575 από from 5119 τότε then 2212 εζήτει he sought 2120 ευκαιρίαν an opportune time 2443 ίνα that 1473-3860 αυτόν παραδώ he should deliver him up.   26:17   3588-1161 τη δε And on the 4413 πρώτη first day 3588 των of the 106 αζύμων unleavened breads, 4334 προσήλθον [3came forward 3588 οι 1the 3101 μαθηταί 2disciples] 3588 τω to * Ιησού Jesus, 3004 λέγοντες saying 1473 αυτώ to him, 4226 που Where 2309 θέλεις do you want 2090 ετοιμάσωμέν we should prepare 1473 σοι for you 2068 φαγείν to eat 3588 το the 3957 πάσχα passover?   26:18   3588-1161 ο δε And he 2036 είπεν said, 5217 υπάγετε Go 1519 εις into 3588 την the 4172 πόλιν city, 4314 προς to 3588 τον   1170 δείνα a certain person, 2532 και and 2036 είπατε say 1473 αυτώ to him! 3588 ο The 1320 διδάσκαλος teacher 3004 λέγει says, 3588 ο   2540-1473 καιρός μου My time 1451-1510.2.3 εγγύς εστι is near; 4314 προς with 1473 σε you 4160 ποιώ I will observe 3588 το the 3957 πάσχα passover 3326 μετά with 3588 των   3101-1473 μαθητών μου my disciples.   26:19   2532 και And 4160 εποίησαν [3did 3588 οι 1the 3101 μαθηταί 2disciples] 5613 ως as 4929 συνέταξεν [2gave orders 1473 αυτοίς 3to them 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus]; 2532 και and 2090 ητοίμασαν they prepared 3588 το the 3957 πάσχα passover.   26:20   3798-1161 οψίας δε And evening 1096 γενομένης becoming, 345 ανέκειτο he reclined 3326 μετά with 3588 των the 1427 δώδεκα twelve.   26:21   2532 και And 2068-1473 εσθιόντων αυτών during their eating 2036 είπεν he said, 281 αμήν Amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 3754 ότι that 1520 εις one 1537 εξ of 1473 υμών you 3860-1473 παραδώσει με shall deliver me up.   26:22   2532 και And 3076 λυπούμενοι fretting 4970 σφόδρα exceedingly, 756 ήρξαντο they began 3004 λέγειν to say 1473 αυτώ to him, 1538 έκαστος each 1473 αυτών of them, 3385 μήτι By no means 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am he, 2962 κύριε O Lord.   26:23   3588-1161 ο δε And he 611 αποκριθείς responding 2036 είπεν said, 3588 ο The one 1686 εμβάψας dipping 3326 μετ΄ [3with 1473 εμού 4me 1722 εν 5in 3588 τω 6the 5165 τρυβλίω 7saucer 3588 την 1the 5495 χείρα 2hand], 3778 ούτός this one 1473-3860 με παραδώσει will deliver me up.   26:24   3588-3303 ο μεν Indeed the 5207 υιός son 3588 του   444 ανθρώπου of man 5217 υπάγει goes away, 2531 καθώς as 1125 γέγραπται it has been written 4012 περί concerning 1473 αυτού him; 3759-1161 ουαί δε but woe 3588 τω to 444-1565 ανθρώπω εκείνω that man 1223 δι΄ by 3739 ου whom 3588 ο the 5207 υιός son 3588 του   444 ανθρώπου of man 3860 παραδίδοται is delivered up. 2570-1510.7.3 καλόν ην It was good 1473 αυτώ to him 1487 ει if 3756 ουκ [2was not 1080 εγεννήθη 3born 3588 ο   444-1565 άνθρωπος εκείνος 1that man].   26:25   611-1161 αποκριθείς δε And responding * Ιούδας Judas 3588 ο the one 3860-1473 παραδιδούς αυτόν delivering him up, 2036 είπε said, 3385 μήτι Not 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am he, 4461 ραββί Rabbi? 3004 λέγει He says 1473 αυτώ to him, 1473 συ You 2036 είπας said it.   26:26   2068 εσθιόντων [3eating 1161 δε 1And 1473 αυτών 2during their], 2983-3588-* λαβών ο Ιησούς Jesus having taken 3588 τον the 740 άρτον bread, 2532 και and 2127 ευλογήσας having blessed, 2806 έκλασε broke it 2532 και and 1325 εδίδου gave it 3588 τοις to the 3101 μαθηταίς disciples, 2532 και and 2036 είπε said, 2983 λάβετε Take! 2068 φάγετε eat! 3778 τούτό this 1510.2.3 εστι is 3588 το   4983-1473 σώμά μου my body.   26:27   2532 και And 2983 λαβών having taken 3588 το the 4221 ποτήριον cup, 2532 και and 2168 ευχαριστήσας giving thanks, 1325 έδωκεν he gave 1473 αυτοίς to them, 3004 λέγων saying, 4095 πίετε You drink 1537 εξ of 1473 αυτού it 3956 πάντες all!   26:28   3778-1063 τούτο γαρ For this 1510.2.3 εστι is 3588 το   129-1473 αίμά μου my blood, 3588 το the blood 3588 της of the 2537 καινής new 1242 διαθήκης covenant, 3588 το the one 4012 περί for 4183 πολλών many, 1632 εκχυνόμενον being poured out 1519 εις for 859 άφεσιν a release 266 αμαρτιών of sins.   26:29   3004-1161 λέγω δε And I say 1473 υμίν to you, 3754 ότι that 3766.2 ου μη in no way 4095 πίω shall I drink 575 απ΄ from 737 άρτι now on 1537 εκ from 3778 τούτου this, 3588 του the 1081 γεννήματος offspring 3588 της of the 288 αμπέλου grapevine, 2193 έως until 3588 την   2250-1565 ημέρας εκείνης that day, 3752 όταν whenever 1473-4095 αυτό πίνω I should drink it 3326 μεθ΄ with 1473 υμών you 2537 καινόν new 1722 εν in 3588 τη the 932 βασιλεία kingdom, 3588 του the one of 3962-1473 πατρός μου my father.   26:30   2532 και And 5214 υμνήσαντες having sung praise, 1831 εξήλθον they went forth 1519 εις unto 3588 το the 3735 όρος mount 3588 των of the 1636 ελαιών olives.   26:31   5119 τότε Then 3004 λέγει [2says 1473 αυτός 3to them 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 3956 πάντες All 1473 υμείς you 4624 σκανδαλισθήσεσθε will be stumbled 1722 εν by 1473 εμοί me 1722 εν in 3588 τη   3571-3778 νυκτί ταύτη this night. 1125-1063 γέγραπται γαρ For it is written, 3960 πατάξω I will strike 3588 τον the 4166 ποιμένα shepherd, 2532 και and 1287 διασκορπισθήσεται [5will disperse 3588 τα 1the 4263 πρόβατα 2sheep 3588 της 3of the 4167 ποίμνης 4flock].   26:32   3326-1161 μετά δε And after 3588 το   1453-1473 εγερθήναί με my rising, 4254 προάξω I will go before 1473 υμάς you 1519 εις into 3588 την   * Γαλιλαίαν Galilee.   26:33   611-1161 αποκριθείς δε And responding 3588 ο   * Πέτρος Peter 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, 1499 ει και If even 3956 πάντες all 4624 σκανδαλισθήσονται were to stumble 1722 εν in 1473 σοι you, 1473 εγώ I 3763 ουδέποτε at no time 4624 σκανδαλισθήσομαι shall be made to stumble.   26:34   5346 έφη [2said 1473 αυτώ 3to him 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 281 αμήν Amen 3004 λέγω I say 1473 σοι to you, 3754 ότι that 1722 εν in 3778 ταύτη this 3588 τη   3571 νυκτί night, 4250 πριν before 220 αλέκτορα a rooster 5455 φωνήσαι calls out, 5151 τρις three times 533 απαρνήση you shall totally reject 1473 με me.   26:35   3004 λέγει [2says 1473 αυτώ 3to him 3588 ο   * Πέτρος 1Peter], 2579 καν And if 1163 δέη it should be necessary 1473 με for me 4862 συν [2with 1473 σοι 3you 599 αποθανείν 1to die], 3766.2 ου μη in no way 1473-533 σε απαρνήσομαι shall I totally reject you. 3668 ομοίως In like manner 2532 και also 3956 πάντες all 3588 οι the 3101 μαθηταί disciples 2036 είπον spoke.   26:36   5119 τότε Then 2064 έρχεται [2comes 3326 μετ΄ 3with 1473 αυτών 4them 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus] 1519 εις unto 5564 χωρίον a place 3004 λεγόμενον being called, * Γεθσημανή Gethsemane. 2532 και And 3004 λέγει he says 3588 τοις to the 3101 μαθηταίς disciples, 2523 καθίσατε Sit 847 αυτού here! 2193 έως until 3739 ου of which time 565 απελθών going forth 4336 προσεύξωμαι I should pray 1563 εκεί there   26:37   2532 και And 3880 παραλαβών taking with him 3588 τον   * Πέτρον Peter 2532 και and 3588 τους the 1417 δύο two 5207 υιούς sons * Ζεβεδαίου of Zebedee, 756 ήρξατο he began 3076 λυπείσθαι to fret 2532 και and 85 αδημονείν be anxious.   26:38   5119 τότε Then 3004 λέγει he says 1473 αυτοίς to them, 4036-1510.2.3 περίλυπός εστιν [2is dejected 3588 η   5590-1473 ψυχή μου 1My soul] 2193 έως unto 2288 θανάτου death; 3306 μείνατε remain 5602 ώδε here 2532 και and 1127 γρηγορείτε be vigilant 3326 μετ΄ with 1473 εμού me!   26:39   2532 και And 4281 προελθών having gone forth 3397 μικρόν a little, 4098 έπεσεν he fell 1909 επί upon 4383-1473 πρόσωπον αυτού his face, 4336 προσευχόμενος praying, 2532 και and 3004 λέγων saying, 3962-1473 πάτερ μου O my father, 1487 ει if 1415-1510.2.3 δυνατόν εστι it is possible, 3928 παρελθέτω let [2pass 575 απ΄ 3from 1473 εμού 4me 3588 το   4221-3778 ποτήριον τούτο 1this cup]! 4133 πλην except 3756 ουχ not 5613 ως as 1473 εγώ I 2309 θέλω want, 235 αλλ΄ but 5613 ως as 1473 συ you.   26:40   2532 και And 2064 έρχεται he comes 4314 προς to 3588 τους the 3101 μαθητάς disciples, 2532 και and 2147 ευρίσκει he finds 1473 αυτούς them 2518 καθεύδοντας sleeping. 2532 και And 3004 λέγει he says 3588 τω to * Πέτρω Peter, 3779 ούτως So 3756-2480 ουκ ισχύσατε were you not able 1520 μίαν [2one 5610 ώραν 3hour 1127 γρηγορήσαι 1to be vigilant] 3326 μετ΄ with 1473 εμού me?   26:41   1127 γρηγορείτε Be vigilant 2532 και and 4336 προσεύχεσθε pray! 2443 ίνα that 3361-1525 μη εισέλθητε you should not enter 1519 εις into 3986 πειρασμόν the test. 3588-3303 το μεν For the 4151 πνεύμα spirit 4289 πρόθυμον is eager, 3588-1161 η δε but the 4561 σαρξ flesh 772 ασθενής weak.   26:42   3825 πάλιν Again 1537-1208 εκ δευτέρου a second time, 565 απελθών having gone forth 4336 προσήυξατο he prayed, 3004 λέγων saying, 3962-1473 πάτερ μου O my father, 1487 ει if 3756 ου it is not 1410 δύναται possible 3778 τούτο for this 3588 το   4221 ποτήριον cup 3928 παρελθείν to pass 575 απ΄ from 1473 εμού me, 1437-3361 εάν μη except that 1473-4095 αυτό πίω I drink it, 1096 γενηθήτω let [2take place 3588 το   2307-1473 θέλημά σου 1your will]!   26:43   2532 και And 2064 ελθών having come 2147 ευρίσκει he finds 1473 αυτούς them 3825 πάλιν again 2518 καθεύδοντας sleeping; 1510.7.6 ήσαν [4were 1063 γαρ 1for 1473 αυτών 2their 3588 οι   3788 οφθαλμοί 3eyes] 916 βεβαρημένοι weighed down.   26:44   2532 και And 863 αφείς allowing 1473 αυτούς them, 565 απελθών going forth 3825 πάλιν again 4336 προσήυξατο he prayed 1537-5154 εκ τρίτου a third time, 3588 τον the 1473 αυτόν same 3056 λόγον word 2036 ειπών having said,   26:45   5119 τότε Then 2064 έρχεται he comes 4314 προς to 3588 τους   3101-1473 μαθητάς αυτού his disciples, 2532 και and 3004 λέγει he says 1473 αυτοίς to them, 2518 καθεύδετε Sleep 3588 το the 3062 λοιπόν remaining, 2532 και and 373 αναπαύεσθε rest! 2400 ιδού Behold, 1448 ήγγικεν [3approaches 3588 η 1the 5610 ώρα 2hour], 2532 και and 3588 ο the 5207 υιός son 3588 του   444 ανθρώπου of man 3860 παραδίδοται is delivered up 1519 εις into 5495 χείρας the hands 268 αμαρτωλών of sinners.   26:46   1453 εγείρεσθε Arise! 71 άγωμεν we lead on. 2400 ιδού Behold, 1448 ήγγικεν [3approaches 3588 ο 1the one 3860-1473 παραδιδούς με 2delivering me up].   26:47   2532 και And 2089 έτι yet while 1473 αυτού he 2980 λαλούντος was speaking, 2400 ιδού behold, * Ιούδας Judas 1520 εις one 3588 των of the 1427 δώδεκα twelve 2064 ήλθε came, 2532 και and 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him 3793 όχλος [2multitude 4183 πολύς 1a great] 3326 μετά with 3162 μαχαιρών swords 2532 και and 3586 ξύλων wood spears, 575 από from 3588 των the 749 αρχιερέων chief priests 2532 και and 4245 πρεσβυτέρων elders 3588 του of the 2992 λαού people.   26:48   3588-1161 ο δε And the one 3860-1473 παραδιδούς αυτόν delivering him up 1325 έδωκεν gave 1473 αυτοίς to them 4592 σημείον a sign, 3004 λέγων saying, 3739 ον Whom 302 αν ever 5368 φιλήσω I should kiss, 1473-1510.2.3 αυτός εστι it is he; 2902 κρατήσατε seize 1473 αυτόν him!   26:49   2532 και And 2112 ευθέως immediately 4334 προσελθών having come forward 3588 τω to * Ιησού Jesus, 2036 είπε he said, 5463 χαίρε Hail, 4461 ραββί rabbi! 2532 και And 2705 κατεφίλησεν he kissed 1473 αυτόν him.   26:50   3588 ο   1161 δε And * Ιησούς Jesus 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, 2083 εταίρε Companion, 1909-3739 εφ΄ ω for what reason 3918 πάρει are you at hand? 5119 τότε Then 4334 προσελθόντες having come forward, 1911 επέβαλον they put 3588 τας   5495 χείρας hands 1909 επί upon 3588 τον   * Ιησούν Jesus, 2532 και and 2902 εκράτησαν seized 1473 αυτόν him.   26:51   2532 και And 2400 ιδού behold, 1520 εις one 3588 των of the ones 3326 μετά with * Ιησού Jesus 1614 εκτείνας stretched out 3588 την the 5495 χείρα hand, 645 απέσπασεν and drew up 3588 την   3162-1473 μάχαιραν αυτού his sword, 2532 και and 3960 πατάξας striking 3588 τον the 1401 δούλον servant 3588 του of the 749 αρχιερέως chief priest, 851 αφείλεν he removed 1473 αυτού his 3588 το   5621 ωτίον ear.   26:52   5119 τότε Then 3004 λέγει [2says 1473 αυτώ 3to him 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 654 απόστρεψόν Return 1473 σου your 3588 την   3162 μάχαιραν sword 1519 εις unto 3588 τον   5117-1473 τόπον αυτής its place! 3956-1063 πάντες γαρ for all 3588 οι the ones 2983 λαβόντες taking 3162 μάχαιραν the sword 1722 εν [2by 3162 μαχαίρα 3a sword 599 αποθανούνται 1shall die].   26:53   2228 η Or 1380 δοκείς do you think 3754 ότι that 3756-1410 ου δύναμαι I am not able 737 άρτι just now 3870 παρακαλέσαι to call for the aid 3588 τον   3962-1473 πατέρα μου of my father, 2532 και and 3936 παραστήσει he will stand by 1473 μοι me 4183 πλείους more 2228 η than 1427 δώδεκα twelve 3003 λεγεώνας legions 32 αγγέλων of angels?   26:54   4459 πως How 3767 ουν then 4137 πληρωθώσιν should [3be fulfilled 3588 αι 1the 1124 γραφαί 2scriptures], 3754 ότι that 3779 ούτως thus 1163 δει it must 1096 γενέσθαι take place?   26:55   1722 εν In 1565 εκείνη that 3588 τη   5610 ώρα hour 2036-3588-* είπεν ο Ιησούς Jesus said 3588 τοις to the 3793 όχλοις multitudes, 5613 ως As 1909 επί against 3027 ληστήν a robber 1831 εξήλθετε do you come forth 3326 μετά with 3162 μαχαιρών swords 2532 και and 3586 ξύλων wood spears 4815 συλλαβείν to seize 1473 με me? 2596-2250 καθ΄ ημέραν Daily 4314 προς with 1473 υμάς you 2516 εκαθέζομην I sat 1321 διδάσκων teaching 1722 εν in 3588 τω the 2413 ιερώ temple, 2532 και and 3756 ουκ you did not 2902 εκρατήσατέ seize 1473 με me.   26:56   3778-1161 τούτο δε But this 3650 όλον entire thing 1096 γέγονεν has happened, 2443 ίνα that 4137 πληρωθώσιν [5should be fulfilled 3588 αι 1the 1124 γραφαί 2scriptures 3588 των 3of the 4396 προφητών 4prophets]. 5119 τότε Then 3588 οι [2the 3101 μαθηταί 3disciples 3956 πάντες 1all] 863 αφέντες leaving 1473 αυτόν him, 5343 έφυγον fled.   26:57   3588-1161 οι δε And the ones 2902 κρατήσαντες seizing 3588 τον   * Ιησούν Jesus 520 απήγαγον took him away 4314 προς to * Καϊάφαν Caiaphas 3588 τον the 749 αρχιερέα chief priest, 3699 όπου where 3588 οι the 1122 γραμματείς scribes 2532 και and 3588 οι the 4245 πρεσβύτεροι elders 4863 συνήχθησαν were gathered together.   26:58   3588 ο   1161 δε And * Πέτρος Peter 190 ηκολούθει followed 1473 αυτώ him 575 από from 3113 μακρόθεν far off, 2193 έως unto 3588 της the 833 αυλής courtyard 3588 του of the 749 αρχιερέως chief priest. 2532 και And 1525 εισελθών entering 2080 έσω inside 2521 εκάθητο he sat down 3326 μετά with 3588 των the 5257 υπηρετών officers 1492 ιδείν to see 3588 το the 5056 τέλος conclusion.   26:59   3588-1161 οι δε And the 749 αρχιερείς chief priests, 2532 και and 3588 οι the 4245 πρεσβύτεροι elders, 2532 και and 3588 το the 4892 συνέδριον [2sanhedrin 3650 όλον 1entire] 2212 εζήτουν sought 5577 ψευδομαρτυρίαν false witness 2596 κατά against 3588 του   * Ιησού Jesus, 3704 όπως so that 2289 θανατώσωσιν they should kill 1473 αυτόν him;   26:60   2532 και and 3756 ουχ they did not 2147 εύρον find reason; 2532 και and 4183 πολλών many 5575 ψευδομαρτύρων false witnesses 4334 προσελθόντων having come forward 3756 ουχ did not 2147 εύρον find reason. 5305-1161 ύστερον δε But afterwards 4334 προσελθόντες [3having come forward 1417 δύο 1two 5575 ψευδομάρτυρες 2false witnesses],   26:61   2036 είπον they said, 3778 ούτος This one 5346 έφη said, 1410 δύναμαι I am able 2647 καταλύσαι to destroy 3588 τον the 3485 ναόν temple 3588 του   2316 θεού of God, 2532 και and 1223 διά in 5140 τριών three 2250 ημερών days 3618 οικοδομήσαι to rebuild 1473 αυτόν it.   26:62   2532 και And 450 αναστάς having risen up, 3588 ο the 749 αρχιερεύς chief priest 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, 3762 ουδέν Nothing 611 αποκρίνη you answer? 5100 τι What 3778 ούτοί [2these 1473 σου 4you 2649 καταμαρτυρούσιν 1do 3bear witness against]?   26:63   3588 ο   1161 δε But * Ιησούς Jesus 4623 εσιώπα kept silent. 2532 και And 611 αποκριθείς responding 3588 ο the 749 αρχιερεύς chief priest 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, 1844-1473 εξορκίζω σε I adjure you 2596 κατά according to 3588 του the 2316 θεού [2God 3588 του   2198 ζώντος 1living], 2443 ίνα that 1473 ημίν to us 2036 είπης you should say 1487 ει if 1473 συ you 1510.2.2 ει are 3588 ο the 5547 Χριστός Christ, 3588 ο the 5207 υιός son 3588 του   2316 θεού of God.   26:64   3004 λέγει [2says 1473 αυτώ 3to him 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 1473 συ You 2036 είπας said it. 4133 πλην Furthermore 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 575 απ΄ From 737 άρτι now 3708 όψεσθε you shall see 3588 τον the 5207 υιόν son 3588 του   444 ανθρώπου of man 2521 καθήμενον sitting down 1537 εκ at 1188 δεξιών the right hand 3588 της of the 1411 δυνάμεως power, 2532 και and 2064 ερχόμενον coming 1909 επί upon 3588 των the 3507 νεφελών clouds 3588 του of the 3772 ουρανού heaven.   26:65   5119 τότε Then 3588 ο the 749 αρχιερεύς chief priest 1284 διέρρηξε tore 3588 τα   2440-1473 ιμάτια αυτού his garments, 3004 λέγων saying 3754 ότι that, 987 εβλασφήμησε He blasphemed; 5100 τι what 2089 έτι still 5532 χρείαν [2need 2192 έχομεν 1do we have] 3144 μαρτύρων of witnesses? 2396 ίδε See! 3568 νυν now 191 ηκούσατε you heard 3588 την   988-1473 βλασφημίαν αυτού his blasphemy.   26:66   5100 τι What 1473 υμίν do you 1380 δοκεί think? 3588-1161 οι δε And they 611 αποκριθέντες responding, 2036 είπον said, 1777 ένοχος [2liable 2288 θανάτου 3of death 1510.2.3 εστί 1He is].   26:67   5119 τότε Then 1716 ενέπτυσαν they spat 1519 εις in 3588 το   4383-1473 πρόσωπον αυτού his face; 2532 και and 2852 εκολάφισαν buffeted 1473 αυτόν him, 3588-1161 οι δε and some 4474 ερράπισαν slapped,   26:68   3004 λέγοντες saying, 4395 προφήτευσον Prophesy 1473 ημίν to us, 5547 Χριστέ Christ! 5100 τις Who 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the one 3817 παίσας hitting 1473 σε you?   26:69   3588 ο   1161 δε And * Πέτρος Peter 1854 έξω outside 2521 εκάθητο was sitting 1722 εν in 3588 τη the 833 αυλή courtyard. 2532 και And 4334 προσήλθεν came forward 1473 αυτώ to him 1520 μία one 3814 παιδίσκη maidservant, 3004 λέγουσα saying, 2532 και Even 1473 συ you 1510.7.2 ήσθα were 3326 μετά with * Ιησού Jesus 3588 του the * Γαλιλαίου Galilean.   26:70   3588 ο δε But he 720 ηρνήσατο denied 1715 έμπροσθεν before 3956 πάντων all, 3004 λέγων saying, 3756 ουκ I do not 1492 οίδα know 5100 τι what 3004 λέγεις you say.   26:71   1831 εξελθόντα [3coming forth 1161 δε 1And 1473 αυτόν 2in his] 1519 εις into 3588 τον the 4440 πυλώνα vestibule, 1492 είδεν [2beheld 1473 αυτόν 3him 243 άλλη 1another]. 2532 και And 3004 λέγει he says 3588 αυτοίς to them 1563 εκεί there, 2532 και Even 3778 ούτος this one 1510.7.3 ην was 3326 μετά with * Ιησού Jesus 3588 του the * Ναζωραίου Nazarene.   26:72   2532 και And 3825 πάλιν again 720 ηρνήσατο he denied 3326 μεθ΄ with 3727 όρκου an oath, 3754 ότι that, 3756-1492 ουκ οίδα I do not know 3588 τον the 444 άνθρωπον man.   26:73   3326 μετά [2after 3397 μικρόν 3a little while 1161 δε 1And 4334 προσελθόντες 6having come forward 3588 οι 4the ones 2476 εστώτες 5standing] 2036 είπον said 3588 τω to * Πέτρω Peter, 230 αληθώς Truly 2532 και even 1473 συ you 1537 εξ [2of 1473 αυτών 3them 1510.2.2 ει 1are]; 2532-1063 και γαρ for even 3588 η   2981-1473 λαλιά σου your speech 1212 δήλόν [2manifest 1473-4160 σε ποιεί 1makes you].   26:74   5119 τότε Then 756 ήρξατο he began 2653 καταναθεματίζειν to bind by a curse 2532 και and 3660 ομνύειν swear by an oath 3754 ότι that, 3756-1492 ουκ οίδα I have not known 3588 τον the 444 άνθρωπον man. 2532 και And 2112 ευθέως immediately 220 αλέκτωρ a rooster 5455 εφώνησε called out.   26:75   2532 και And 3403-3588-* εμνήσθη ο Πέτρος Peter remembered 3588 του the 4487 ρήματος saying * Ιησού of Jesus, 2046 ειρηκότος having said 1473 αυτώ to him 3754 ότι that, 4250 πριν Before 220 αλέκτορα a rooster 5455 φωνήσαι calls out, 5151 τρις three times 533 απαρνήση you shall totally reject 1473 με me. 2532 και And 1831 εξελθών having gone forth 1854 έξω outside 2799 έκλαυσε he wept 4090 πικρώς bitterly.