Luke 22

  22:1   1448 ήγγιζε [6approached 1161 δε 1And 3588 η 2the 1859 εορτή 3holiday 3588 των 4of the 106 αζύμων 5unleavened breads], 3588 η the one 3004 λεγομένη being called 3957 πάσχα passover.   22:2   2532 και And 2212 εζήτουν [6sought 3588 οι 1the 749 αρχιερείς 2chief priests 2532 και 3and 3588 οι 4the 1122 γραμματείς 5scribes] 3588 το the means 4459 πως of how 337 ανέλωσιν to do away with 1473 αυτόν him; 5399-1063 εφοβούντο γαρ for they feared 3588 τον the 2992 λαόν people.   22:3   1525 εισήλθε [3entered 1161 δε 1And 4567 σατανάς 2Satan] 1519 εις into * Ιούδαν Judas, 3588 τον the one 1941 επικαλούμενον being called * Ισκαριώτην Iscariot, 1510.6 όντα being 1537 εκ from 3588 του the 706 αριθμού number 3588 των of the 1427 δώδεκα twelve.   22:4   2532 και And 565 απελθών having gone forth, 4814 συνελάλησε he conversed together with 3588 τοις the 749 αρχιερεύσι chief priests 2532 και and 3588 τοις the 4755 στρατηγοίς commandants, 3588 το the thing 4459 πως of how 1473-3860 αυτόν παραδώ he should deliver him up 1473 αυτοίς to them.   22:5   2532 και And 5463 εχάρησαν they rejoiced, 2532 και and 4934 συνέθεντο agreed 1473-694 αυτώ αργύριον [2money to him 1325 δούναι 1to give].   22:6   2532 και And 1843 εξωμολόγησε he acknowledged it; 2532 και and 2212 εζήτει he sought 2120 ευκαιρίαν an opportune time 3588 του   3860-1473 παραδούναι αυτόν to deliver him up 1473 αυτοίς to them 817 άτερ separate 3793 όχλου from the multitude.   22:7   2064-1161 ήλθε δε And came 3588 η the 2250 ημέρα day 3588 των of the 106 αζύμων unleavened breads, 1722 εν in 3739 η which 1163 έδει it is necessary 2380 θύεσθαι to sacrifice 3588 το the 3957 πάσχα passover.   22:8   2532 και And 649 απέστειλε he sent * Πέτρον Peter 2532 και and * Ιωάννην John, 2036 ειπών having said, 4198 πορευθέντες Having gone, 2090 ετοιμάσατε prepare 1473 ημίν for us 3588 το the 3957 πάσχα passover, 2443 ίνα that 2068 φάγωμεν we should eat!   22:9   3588-1161 οι δε And 2036 είπον they said 1473 αυτώ to him, 4226 που Where 2309 θέλεις do you want 2090 ετοιμάσομεν we shall prepare?   22:10   3588-1161 ο δε And 2036 είπεν he said 1473 αυτοίς to them, 2400 ιδού Behold, 1525-1473 εισελθόντων υμών of your entering 1519 εις into 3588 την the 4172 πόλιν city, 4876 συναντήσει [2will meet 1473 υμίν 3you 444 άνθρωπος 1a man 2765 κεράμιον 5a clay vessel 5204 ύδατος 6of water 941 βαστάζων 4bearing]; 190 ακολουθήσατε follow 1473 αυτώ him 1519 εις into 3588 την the 3614 οικίαν house 3739 ου of which 1531 εισπορεύεται he enters.   22:11   2532 και And 2046 ερείτε you shall say 3588 τω to the 3617 οικοδεσπότη master 3588 της of the 3614 οικίας house, 3004 λέγει [3says 1473 σοι 4to you 3588 ο 1The 1320 διδάσκαλος 2teacher], 4226 που Where 1510.2.3 εστι is 3588 το the 2646 κατάλυμα lodging 3699 όπου where 3588 το [2the 3957 πάσχα 3passover 3326 μετά 4with 3588 των   3101-1473 μαθητών μου 5my disciples 2068 φάγω 1I should eat]?   22:12   2548 κακείνος And that one 1473-1166 υμίν δείξει will show to you 508 ανώγεον [2upper room 3173 μέγα 1a great] 4766 εστρωμένον being spread out -- 1563 εκεί there 2090 ετοιμάσατε prepare!   22:13   565-1161 απελθόντες δε And having gone forth, 2147 εύρον they found 2531 καθώς as 2046 είρηκεν he said 1473 αυτοίς to them; 2532 και and 2090 ητοίμασαν they prepared 3588 το the 3957 πάσχα passover.   22:14   2532 και And 3753 ότε when 1096 εγένετο it became 3588 η the 5610 ώρα hour, 377 ανέπεσε he reclined, 2532 και and 3588 οι the 1427 δώδεκα twelve 652 απόστολοι apostles 4862 συν with 1473 αυτώ him.   22:15   2532 και And 2036 είπε he said 4314 προς to 1473 αυτούς them, 1939 επιθυμία With desire 1937 επεθύμησα I desired 3778 τούτο [2this 3588 το   3957 πάσχα 3passover 2068 φαγείν 1to eat] 3326 μεθ΄ with 1473 υμών you 4253 προ before 3588 του   1473 με my 3958 παθείν suffering.   22:16   3004-1063 λέγω γαρ For I say 1473 υμίν to you, 3754 ότι that 3765 ουκέτι no longer 3766.2 ου μη in any way 2068 φάγω shall I eat 1537 εξ of 1473 αυτού it, 2193 έως until 3748 ότου whenever 4137 πληρωθή it should be fulfilled 1722 εν in 3588 τη the 932 βασιλεία kingdom 3588 του   2316 θεού of God.   22:17   2532 και And 1209 δεξάμενος having received 4221 ποτήριον the cup, 2168 ευχαριστήσας having given thanks, 2036 είπε he said, 2983 λάβετε Take 3778 τούτο this, 2532 και and 1266 διαμερίσατε divide it among 1438 εαυτοίς yourselves!   22:18   3004-1063 λέγω γαρ For I say 1473 υμίν to you, 3754 ότι that 3766.2 ου μη in no way 4095 πίω shall I drink 575 από from 3588 του the 1081 γενήματος produce 3588 της of the 288 αμπέλου grapevine, 2193 έως until 3748 ότου whenever 3588 η the 932 βασιλεία kingdom 3588 του   2316 θεού of God 2064 έλθη should come.   22:19   2532 και And 2983 λαβών having taken 740 άρτον the bread, 2168 ευχαριστήσας having given thanks 2806 έκλασε he broke, 2532 και and 1325 έδωκεν he gave it 1473 αυτοίς to them, 3004 λέγων saying, 3778 τούτό This 1510.2.3 εστι is 3588 το   4983-1473 σώμά μου my body, 3588 το the one 5228 υπέρ for 1473 υμών you 1325 διδόμενον being given; 3778 τούτο this 4160 ποιείτε do 1519 εις in 3588 την   1699 εμήν my 364 ανάμνησιν remembrance!   22:20   5615 ωσαύτως Likewise 2532 και also 3588 το the 4221 ποτήριον cup, 3326 μετά after 3588 το   1172 δειπνήσαι having supper, 3004 λέγων saying, 3778 τούτο This 3588 το   4221 ποτήριον cup 3588 η is the 2537 καινή new 1242 διαθήκη covenant 1722 εν in 3588 τω   129 αίματί μου my blood, 3588 το the one 5228 υπέρ [2for 1473 υμών 3you 1632 εκχυνόμενον 1being poured out].   22:21   4133 πλήν Furthermore, 2400 ιδού behold, 3588 η the 5495 χείρ hand 3588 του of the one 3860-1473 παραδιδόντος με delivering me up 3326 μετ΄ is with 1473 εμού me 1909 επί at 3588 της the 5132 τραπέζης table.   22:22   2532 και And 3588 ο   3303 μεν indeed 5207 υιός the son 3588 του   444 ανθρώπου of man 4198 πορεύεται goes 2596 κατά as 3588 το   3724 ωρισμένον having been confirmed; 4133 πλήν except 3759 ουαί woe 3588 τω to 444-1565 ανθρώπω εκείνω that man 1223 δι΄ by 3739 ου whom 3860 παραδίδοται he is delivered up.   22:23   2532 και And 1473 αυτοί they 756 ήρξαντο began 4802 συζητείν to debate 4314 προς with 1438 εαυτούς themselves 3588 το   5100 τις who 686 άρα then 1510.4 είη it may be 1537 εξ of 1473 αυτών them, 3588 ο the one 3778 τούτο [3this 3195 μέλλων 1about 4238 πράσσειν 2to do].   22:24   1096-1161 εγένετο δε And there became 2532 και also 5379 φιλονεικία a rivalry 1722 εν among 1473 αυτοίς them, 3588 το the one -- 5100 τις which 1473 αυτών of them 1380 δοκεί seems 1510.1 είναι to be 3173 μείζων greater.   22:25   3588-1161 ο δε And 2036 είπεν he said 1473 αυτοίς to them, 3588 οι The 935 βασιλείς kings 3588 των of the 1484 εθνών nations 2961 κυριεύουσιν dominate 1473 αυτών them, 2532 και and 3588 οι the ones 1850 εξουσιάζοντες exercising authority over 1473 αυτών them 2110 ευεργέται [2benefactors 2564 καλούνται 1are called].   22:26   1473-1161 υμείς δε But among you 3756 ουχ not 3779 ούτως so; 235 αλλ΄ but 3588 ο the 3173 μείζων greater 1722 εν among 1473 υμίν you, 1096 γενέσθω let him be 5613 ως as 3588 ο the 3501 νεώτερος younger, 2532 και and 3588 ο the one 2233 ηγούμενος leading, 5613 ως as 3588 ο the one 1247 διακονών serving!   22:27   5100-1063 τις γαρ For which 3173 μείζων is greater, 3588 ο the one 345 ανακείμενος reclining 2228 η or 3588 ο the one 1247 διακονών serving? 3780 ουχί Is it not 3588 ο the one 345 ανακείμενος reclining? 1473-1161 εγώ δε But I 1510.2.1 ειμι am 1722 εν in 3319 μέσω the midst 1473 υμών of you 5613 ως as 3588 ο the one 1247 διακονών serving.   22:28   1473-1161 υμείς δε But you 1510.2.5 εστε are 3588 οι the ones 1265 διαμεμενηκότες abiding 3326 μετ΄ with 1473 εμού me 1722 εν in 3588 τοις   3986-1473 πειρασμοίς μου my tests.   22:29   2504 καγώ And I 1303 διατίθεμαι ordain 1473 υμίν to you, 2531 καθώς as 1303 διέθετό [2ordained 1473 μοι 3to me 3588 ο   3962-1473 πατήρ μου 1my father] 932 βασιλείαν a kingdom,   22:30   2443 ίνα that 2068 εσθίητε you should eat 2532 και and 4095 πίνητε should drink 1909 επί at 3588 της   5132-1473 τραπέζης μου my table 1722 εν in 3588 τη   932-1473 βασιλεία μου my kingdom, 2532 και and 2523 καθίσησθε you shall sit 1909 επί upon 2362 θρόνων thrones 2919 κρίνοντες judging 3588 τας the 1427 δώδεκα twelve 5443 φυλάς tribes 3588 του   * Ισραήλ of Israel.   22:31   2036 είπε [4said 1161 δε 1And 3588 ο 2the 2962 κύριος 3Lord], * Σίμων Simon, * Σίμων Simon, 2400 ιδού behold, 3588 ο   4567 σατανάς Satan 1809 εξητήσατο demanded 1473 υμάς [2you all 3588 του   4617 σινιάσαι 1to sift] 5613 ως as 3588 τον   4621 σίτον grain,   22:32   1473-1161 εγώ δε but I 1189 εδεήθην beseeched 4012 περί concerning 1473 σου you, 2443 ίνα that 3361-1587 μη εκλείπη [4should not fail 3588 η 1the 4102 πίστις 2belief 1473 σου 3of yours], 2532 και and 1473 συ you 4218 ποτε at some time or other 1994 επιστρέψας having returned, 4741 στήριξον support 3588 τους   80-1473 αδελφούς σου your brethren!   22:33   3588-1161 ο δε And 2036 είπεν he said 1473 αυτώ to him, 2962 κύριε O Lord, 3326 μετά with 1473 σου you 2092-1510.2.1 έτοιμός ειμι I am prepared 2532 και even 1519 εις [2unto 5438 φυλακήν 3prison 2532 και 4and 1519 εις 5unto 2288 θάνατον 6death 4198 πορεύεσθαι 1to go].   22:34   3588-1161 ο δε And 2036 είπεν he said, 3004 λέγω I say 1473 σοι to you, * Πέτρε Peter, 3766.2 ου μη in no way 5455 φωνήσει shall [2call out 4594 σήμερον 3today 220 αλέκτωρ 1the rooster] 4250 πρίν before 2228 η   5151 τρίς three times 533 απαρνήση you should totally reject me, 3361 μη to not 1492 ειδέναι know 1473 με me.   22:35   2532 και And 2036 είπεν he said 1473 αυτοίς to them, 3753 ότε When 649 απέστειλα I sent 1473 υμάς you 817 άτερ separate 905 βαλαντίου of money bag, 2532 και and 4082 πήρας provision bag, 2532 και and 5266 υποδημάτων sandals, 3361 μη did you 5100-5302 τινος υστερήσατε lack anything? 3588-1161 οι δε And 2036 είπον they said, 3762 ουθενός Nothing.   22:36   2036 είπεν He said 3767 ούν then 1473 αυτοίς to them, 235 αλλά But 3568 νυν now 3588 ο the one 2192 έχων having 905 βαλάντιον a money bag 142 αράτω take it, 3668 ομοίως in like manner 2532 και also 4082 πήραν the provision bag! 2532 και And 3588 ο the one 3361 μη not 2192 έχων having 4453 πωλήσει shall sell 3588 το   2440-1473 ιμάτιον αυτού his cloak 2532 και and 59 αγοράσει shall buy 3162 μάχαιραν a sword!   22:37   3004-1063 λέγω γαρ For I say 1473 υμίν to you 3754 ότι that 2089 έτι yet 3778 τούτο this 3588 το thing 1125 γεγραμμένον having been written 1163 δει must 5055 τελεσθήναι be finished 1722 εν by 1473 εμοί me, 3588 το the thing saying, 2532 και And 3326 μετά with 459 ανόμων the lawless ones 3049 ελογίσθη he was imputed. 2532-1063 και γαρ For also 3588 τα the things 4012 περί about 1473 εμού me 5056 τέλος [2an end 2192 έχει 1have].   22:38   3588-1161 οι δε And 2036 είπον they said, 2962 κύριε O Lord, 2400 ιδού behold, 3162 μάχαιραι [3swords 5602 ώδε 1here are 1417 δύο 2two]. 3588-1161 ο δε And 2036 είπεν he said 1473 αυτοίς to them, 2425-1510.2.3 ικανόν εστι It is enough.   22:39   2532 και And 1831 εξελθών going forth, 4198 επορεύθη he went 2596 κατά according to 3588-1485 το έθος custom 1519 εις unto 3588 το the 3735 όρος mount 3588 των of the 1636 ελαιών olives; 190 ηκολούθησαν [3followed 1161 δε 1and 1473 αυτώ 4him 2532 και 5also 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού 2his disciples].   22:40   1096-1161 γενόμενος δε And being 1909 επί at 3588 του the 5117 τόπου place, 2036 είπεν he said 1473 αυτοίς to them, 4336 προσεύχεσθε Pray 3361-1525 μη εισελθείν to not enter 1519 εις into 3986 πειρασμόν a test!   22:41   2532 και And 1473 αυτός he 645 απεσπάσθη drew away 575 απ΄ from 1473 αυτών them 5616 ωσεί about 3037 λίθου a stone 1000 βολήν shot; 2532 και and 5087 θείς setting 3588 τα his 1119 γόνατα knees 4336 προσηύχετο he prayed,   22:42   3004 λέγων saying, 3962 πάτερ O father, 1487 ει if 1014 βούλει you will 3911 παρενεγκείν to carry away 3588 το   4221-3778 ποτήριον τούτο this cup 575 απ΄ from 1473 εμού me -- 4133 πλήν except 3361 μη not 3588 το   2307-1473 θέλημά μου my will, 235 αλλά but 3588 το   4674 σον yours 1096 γινέσθω be.   22:43   3708-1161 ώφθη δε And appeared 1473 αυτώ to him 32 άγγελος an angel 575 απ΄ from 3772 ουρανού heaven 1765 ενισχύων strengthening 1473 αυτόν him.   22:44   2532 και And 1096 γενόμενος being 1722 εν in 74 αγωνία agony, 1618 εκτενέστερον more intensely 4336 προσηύχετο he prayed. 1096 εγένετο [3became 1161 δε 1And 3588 ο   2402-1473 ιδρώς αυτού 2his sweat] 5616 ωσεί as 2361 θρόμβοι clots 129 αίματος of blood 2597 καταβαίνοντες going down 1909 επί upon 3588 την the 1093 γην ground.   22:45   2532 και And 450 αναστάς having risen up 575 από from 3588 της the 4335 προσευχής prayer, 2064 ελθών coming 4314 προς to 3588 τους   3101-1473 μαθητάς αυτού his disciples, 2147 εύρεν he found 1473 αυτούς them 2837 κοιμωμένους sleeping 575 από from 3588 της the 3077 λύπης distress.   22:46   2532 και And 2036 είπεν he said 1473 αυτοίς to them, 5100 τι Why 2518 καθεύδετε do you sleep? 450 αναστάντες having risen up, 4336 προσεύχεσθε pray 2443 ίνα that 3361-1525 μη εισέλθητε you should not enter 1519 εις into 3986 πειρασμόν a test!   22:47   2089-1161 έτι δε And yet 1473 αυτού of his 2980 λαλούντος speaking, 2400 ιδού behold, 3793 όχλος a multitude, 2532 και and 3588 ο the one 3004 λεγόμενος being called * Ιούδας Judas, 1520 εις one 3588 των of the 1427 δώδεκα twelve, 4281 προήρχετο was coming before 1473 αυτών them, 2532 και and 1448 ήγγισε he approached 3588 τω to * Ιησού Jesus 5368 φιλήσαι to kiss 1473 αυτόν him.   22:48   * Ιησούς Jesus 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, * Ιούδα Judas, 5370 φιλήματι [5with a kiss 3588 τον 2the 5207 υιόν 3son 3588 του   444 ανθρώπου 4of man 3860 παραδίδως 1do you deliver up]?   22:49   1492-1161 ιδόντες δε And beholding, 3588 οι the ones 4012 περί [2around 1473 αυτόν 3him 3588 το   1510.10 εσόμενον 1being], 2036 είπον said 1473 αυτώ to him, 2962 κύριε O Lord, 1487 ει shall 3960 πατάξομεν we strike 1722 εν with 3162 μαχαίρα the sword?   22:50   2532 και And 3960 επάταξεν [2struck 1520 εις 1one] 5100 τις a certain one 1537 εξ from 1473 αυτών them, 3588 τον the 1401 δούλον servant 3588 του of the 749 αρχιερέως chief priest, 2532 και and 851 αφείλεν removed 1473 αυτού his 3588 το   3775 ους [2ear 3588 το   1188 δεξιόν 1right].   22:51   611-1161 αποκριθείς δε And responding 3588 ο   * Ιησούς Jesus 2036 είπεν said, 1439 εάτε Allow 2193 έως unto 1473 τούτου this! 2532 και And 680 αψάμενος having touched 3588 του   5621-1473 ωτίου αυτού his ear, 2390 ιάσατο he healed 1473 αυτόν him.   22:52   2036 είπε [3said 1161 δε 1And 3588 ο   * Ιησούς 2Jesus] 4314 προς to 3588 τους the ones 3854 παραγενομένους coming 1909 επ΄ unto 1473 αυτόν him, 749 αρχιερείς the chief priests, 2532 και and 4755 στρατηγούς commandants 3588 του of the 2413 ιερού temple, 2532 και and 4245 πρεσβυτέρους elders, 5613 ως As 1909 επί against 3027 ληστήν a robber 1831 εξεληλύθατε do you come forth 3326 μετά with 3162 μαχαιρών swords 2532 και and 3586 ξύλων wood staves?   22:53   2596 καθ΄ By 2250 ημέραν day 1510.6-1473 όντος μου my being 3326 μεθ΄ with 1473 υμών you 1722 εν in 3588 τω the 2413 ιερώ temple, 3756 ουκ you did not 1614 εξετείνατε stretch out 3588 τας   5495 χείρας hands 1909 επ΄ against 1473 εμέ me. 235 αλλ΄ But 3778 αύτη this 1473-1510.2.3 υμών εστιν is your 3588 η   5610 ώρα hour, 2532 και and 3588 η the 1849 εξουσία authority 3588 του   4655 σκότους of darkness.   22:54   4815-1161 συλλαβόντες δε And having seized 1473 αυτόν him, 71 ήγαγον they led 2532 και and 1521 εισήγαγον brought 1473 αυτόν him 1519 εις into 3588 τον the 3624 οίκον house 3588 του of the 749 αρχιερέως chief priest. 3588 ο   1161 δε And * Πέτρος Peter 190 ηκολούθει followed 3113 μακρόθεν far off.   22:55   680-1161 αψάντων δε And having lit 4442 πυρ a fire 1722 εν in 3319 μέσω the midst 3588 της of the 833 αύλης courtyard, 2532 και and 4776-1473 συγκαθισάντων αυτών of their having sat down, 2521-3588-* εκάθητο ο Πέτρος Peter sat 1722 εν in 3319 μέσω the midst 1473 αυτών of them.   22:56   1492 ιδούσα [3beholding 1161 δε 1And 1473 αυτόν 4him 3814-5100 παιδίσκη τις 2a certain maidservant] 2521 καθήμενον sitting down 4314 προς by 3588 το the 5457 φως light, 2532 και and 816 ατενίσασα having gazed upon 1473 αυτώ him, 2036 είπε said, 2532 και Even 3778 ούτος this one 4862 συν [2with 1473 αυτώ 3him 1510.7.3 ην 1was].   22:57   3588-1161 ο δε But 720 ηρνήσατο he denied 1473 αυτόν him, 3004 λέγων saying, 1135 γύναι O woman, 3756 ουκ I do not 1492 οίδα know 1473 αυτόν him.   22:58   2532 και And 3326 μετά after 1024 βραχύ a little, 2087 έτερος another 1492 ιδών beholding 1473 αυτόν him, 5346 έφη said, 2532 και And 1473 συ you 1537 εξ [2of 1473 αυτών 3them 1510.2.2 ει 1are]. 3588-1161 ο δε And * Πέτρος Peter 2036 είπεν said, 444 άνθρωπε O man, 3756-1510.2.1 ουκ ειμί I am not.   22:59   2532 και And 1339 διαστάσης [3having elapsed 5616 ωσεί 1about 5610 ώρας 2an hour], 1520 μιάς [3one 243 άλλος 1another 5100 τις 2certain] 1340 διϊσχυρίζετο contended obstinately, 3004 λέγων saying, 1909 επ΄ In 225 αληθείας truth 2532 και also 3778 ούτος this one 3326 μετ΄ [2with 1473 αυτού 3him 1510.7.3 ην 1was]; 2532-1063 και γαρ for also *-1510.2.3 Γαλιλαίός εστιν he is a Galilean.   22:60   2036 είπε [3said 1161 δε 1And 3588 ο   * Πέτρος 2Peter], 444 άνθρωπε O man, 3756 ουκ I do not 1492 οίδα know 3739 ο what 3004 λέγεις you say. 2532 και And 3916 παραχρήμα immediately 2089 έτι while [2still 2980 λαλούντος 3speaking 1473 αυτού 1he was 5455 εφώνησεν 5called out 220 αλέκτωρ 4a rooster].   22:61   2532 και And 4762 στραφείς having turned, 3588 ο the 2962 κύριος Lord 1689 ενέβλεψεν looked at 3588 τω   * Πέτρω Peter. 2532 και And 5279-3588-* υπεμνήσθη ο Πέτρος Peter remembered 3588 του the 3056 λόγου word 3588 του of the 2962 κυρίου Lord, 5613 ως as 2036 είπεν he said 1473 αυτώ to him 3754 ότι that, 4250 πριν Before 220 αλέκτορα the rooster 5455 φωνήσαι calls out, 533 απαρνήση you shall totally reject 1473 με me 5151 τρις three times.   22:62   2532 και And 1831 εξελθών having gone forth 1854 έξω outside, 3588 ο   * Πέτρος Peter 2799 έκλαυσε wept 4090 πικρώς bitterly.   22:63   2532 και And 3588 οι the 435 άνδρες men 3588 οι   4912 συνέχοντες holding 3588 τον   * Ιησούν Jesus, 1702 ενέπαιζον mocked 1473 αυτώ him, 1194 δέροντες flaying him.   22:64   2532 και And 4028-1473 περικαλύψαντες αυτόν having covered him up, 5180 έτυπτον they beat 1473 αυτού his 3588 το   4383 πρόσωπον face, 2532 και and 1905 επηρώτων asked 1473 αυτόν him, 3004 λέγοντες saying, 4395 προφήτευσον Prophesy! 5100 τις who 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the one 3817 παίσας hitting 1473 σε you?   22:65   2532 και And 2087 έτερα [2other things 4183 πολλά 1many] 987 βλασφημούντες blaspheming 3004 έλεγον they said 1519 εις to 1473 αυτόν him.   22:66   2532 και And 5613 ως as 1096 εγένετο it became 2250 ημέρα day, 4863 συνήχθη there gathered together 3588 το the 4244 πρεσβυτέριον council of elders 3588 του of the 2992 λαού people, 749 αρχιερείς chief priests 2532 και and 1122 γραμματείς scribes, 2532 και and 321 ανήγαγον they led 1473 αυτόν him 1519 εις into 3588 το   4892-1473 συνέδριον αυτών their sanhedrin, 3004 λέγοντες saying,   22:67   1487 ει If 1473 συ you 1510.2.2 ει are 3588 ο the 5547 Χριστός Christ, 2036 είπε tell 1473 ημίν to us! 2036-1161 είπε δε And he said 1473 αυτοίς to them, 1437 εάν If 1473-2036 υμίν είπω I should tell to you, 3766.2 ου μη in no way 4100 πιστεύσητε should you believe.   22:68   1437-1161 εάν δε And if 2532 και also 2065 ερωτήσω I asked, 3766.2 ου μη in no way 611 αποκριθήτέ should you answer 1473 μοι me, 2228 η or 630 απολύσητε loose me.   22:69   575 από From 3588 του the 3568 νυν present 1510.8.3 έσται [4will be 3588 ο 1the 5207 υιός 2son 3588 του   444 ανθρώπου 3of man] 2521 καθήμενος sitting down 1537 εκ at 1188 δεξιών the right 3588 της of the 1411 δυνάμεως power 3588 του   2316 θεού of God.   22:70   2036 είπον [3said 1161 δε 1And 3956 πάντες 2all], 1473-3767 συ ουν Then you 1510.2.2 ει are 3588 ο the 5207 υιός son 3588 του   2316 θεού of God? 3588-1161 ο δε And he 4314 προς [2to 1473 αυτούς 3them 5346 έφη 1said], 1473 υμείς You 3004 λέγετε say it, 3754 ότι for 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am.   22:71   3588-1161 οι δε And 2036 είπον they said, 5100 τι What 2089 έτι still 5532 χρείαν need 2192 έχομεν do we have 3141 μαρτυρίας of a witness? 1473-1063 αυτοί γαρ For we ourselves 191 ηκούσαμεν heard 575 από from 3588 του   4750-1473 στόματος αυτού his mouth.