Luke 21

  21:1   308-1161 αναβλέψας δε And looking up 1492 είδε he beheld 3588 τους   906 βάλλοντας [2throwing 3588 τα   1435-1473 δώρα αυτών 3their gifts 1519 εις 4into 3588 το 5the 1049 γαζοφυλάκιον 6treasury 4145 πλουσίους 1the rich].   21:2   1492-1161 είδε δε And he beheld 5100 τινα a certain 2532 και   5503 χήραν [2widow 3998 πενιχράν 1destitute] 906 βάλλουσαν throwing 1563 εκεί there 1417 δύο two 3016 λεπτά leptas.   21:3   2532 και And 2036 είπεν he said, 230 αληθώς Truly 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you 3754 ότι that 3588 η   5503 χήρα [3widow 3588 η   4434 πτωχή 2poor 3778 αύτη 1this 4183 πλείον 5more than 3956 πάντων 6all 906 έβαλεν 4threw in].   21:4   537-1063 άπαντες γαρ For all 3778 ούτοι these 1537 εκ from out of 3588 του   4052-1473 περισσεύοντος αυτοίς their abundance 906 έβαλον threw 1519 εις in 3588 τα the 1435 δώρα gifts 3588 του for 2316 θεού God; 3778-1161 αύτη δε but she 1537 εκ from out of 3588 του   5303-1473 υστερήματος αυτής her deficiency 537 άπαντα [2all 3588 τον 3the 979 βίον 4livelihood 3739 ον 5which 2192 είχεν 6she had 906 έβαλε 1threw].   21:5   2532 και And 5100 τινων as some 3004 λεγόντων were speaking 4012 περί concerning 3588 του the 2413 ιερού temple, 3754 ότι that with 3037 λίθοις [2stones 2570 καλοίς 1goodly] 2532 και and 334 αναθήμασι consecrated offerings 2885 κεκόσμηται it was adorned, 2036 είπε he said,   21:6   3778 ταύτα As to these things 3739 α which 2334 θεωρείτε you view, 2064 ελεύσονται there shall come 2250 ημέραι days 1722 εν in 3739 αις which 3756-863 ουκ αφεθήσεται [2shall not be left 3037 λίθος 1a stone] 1909 επί upon 3037 λίθω a stone, 3739 ος which 3756 ου shall not 2647 καταλυθήσεται be broken up.   21:7   1905-1161 επηρώτησαν δε And they asked 1473 αυτόν him, 3004 λέγοντες saying, 1320 διδάσκαλε Teacher, 4219 πότε when 3767 ούν then 3778-1510.8.3 ταύτα έσται will these things be, 2532 και and 5100 τι what is 3588 το the 4592 σημείον sign 3752 όταν whenever 3195-3778 μέλλη ταύτα these things are about 1096 γίνεσθαι to take place?   21:8   3588-1161 ο δε And 2036 είπεν he said, 991 βλέπετε Take heed that 3361 μη you should not 4105 πλανηθήτε be misled! 4183-1063 πολλοί γαρ For many 2064 ελεύσονται shall come 1909 επί in 3588 τω   3686-1473 ονόματί μου my name, 3004 λέγοντες saying 3754 ότι that, 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am he, 2532 και and saying, 3588 ο The 2540 καιρός time 1448 ήγγικε approaches. 3361 μη [2not 3767 ούν 3then 4198 πορευθήτε 1You should] go 3694 οπίσω after 1473 αυτών them.   21:9   3752-1161 όταν δε And whenever 191 ακούσητε you should hear 4171 πολέμους of wars 2532 και and 181 ακαταστασίας commotions, 3361 μη you should not 4422 πτοηθήτε be terrified. 1163-1063 δει γαρ For it is necessary 3778 ταύτα these things 1096 γενέσθαι take place 4412 πρώτον first; 235 αλλ΄ but 3756 ουκ not 2112 ευθέως immediately 3588 το is the 5056 τέλος end.   21:10   5119 τότε Then 3004 έλεγεν he said 1473 αυτοίς to them, 1453 εγερθήσεται [2shall rise 1484 έθνος 1Nation] 1909 επί against 1484 έθνος nation, 2532 και and 932 βασιλεία kingdom 1909 επί against 932 βασιλείαν kingdom;   21:11   4578 σεισμοί [3earthquakes 5037 τε 1also 3173 μεγάλοι 2great] 2596-5117 κατά τόπους in places; 2532 και and 3042 λιμοί [2famines 2532 και 3and 3061 λοιμοί 4pestilences 1510.8.6 έσονται 1shall be there]; 5400 φόβητρά [2fearful things 5037 τε 1also], 2532 και and 4592 σημεία [3signs 575 απ΄ 4from 3772 ουρανού 5heaven 3173 μεγάλα 2great 1510.8.3 έσται 1there will be].   21:12   4253-1161 προ δε But before 3778 τούτων these things 537 άπαντων all together, 1911 επιβαλούσιν they shall put 1909 εφ΄ [2upon 1473 υμάς 3you 3588 τας   5495-1473 χείρας αυτών 1their hands], 2532 και and 1377 διώξουσι shall persecute you, 3860 παραδιδόντες and deliver you up 1519 εις unto 4864 συναγωγάς synagogues, 2532 και and 5438 φυλακάς prisons, 71 αγομένους leading you 1909 επί unto 935 βασιλείς kings 2532 και and 2232 ηγεμόνας governors 1752 ένεκεν because of 3588 του   3686-1473 ονόματός μου my name.   21:13   576-1161 αποβήσεται δε But it shall result 1473 υμίν to you 1519 εις for 3142 μαρτύριον a testimony.   21:14   5087-3767 θέσθε ουν Then you put it 1519 εις into 3588 τας   2588-1473 καρδίας υμών your hearts 3361 μη not 4304 προμελετάν to meditate beforehand 626 απολογηθήναι to make a defense!   21:15   1473-1063 εγώ γαρ For I 1325 δώσω shall give 1473 υμίν to you 4750 στόμα a mouth 2532 και and 4678 σοφίαν wisdom, 3739 η in which 3756-1410 ου δυνήσονται [5will not be able 471 αντειπείν 6to contradict 3761 ουδέ 7nor 436 αντιστήναι 8oppose 3956 πάντες 1all 3588 οι 2the ones 480 αντικείμενοι 3being adverse 1473 υμίν 4to you].   21:16   3860-1161 παραδοθήσεσθε δε But you will be delivered up 2532 και even 5259 υπό by 1118 γονέων parents, 2532 και and 80 αδελφών brethren, 2532 και and 4773 συγγενών relatives, 2532 και and 5384 φίλων friends; 2532 και and 2289 θανατώσουσιν they shall put to death 1537 εξ some of 1473 υμών you.   21:17   2532 και And 1510.8.5 έσεσθε you will be 3404 μισούμενοι detested 5259 υπό by 3956 πάντων all 1223 διά on account of 3588 το   3686-1473 όνομά μου my name.   21:18   2532 και But 2359 θρίξ a hair 1537 εκ from 3588 της   2776-1473 κεφαλής υμών your head 3766.2 ου μη in no way 622 απόληται shall perish.   21:19   1722 εν By 3588 τη   5281-1473 υπομονή υμών your endurance 2932 κτήσασθε acquire 3588 τας   5590-1473 ψυχάς υμών your life!   21:20   3752-1161 όταν δε And whenever 1492 ίδητε you should behold 2944 κυκλουμένην [2being encircled 5259 υπό 3by 4760 στρατοπέδων 4encamped armies 3588 την   * Ιεροσαλήμ 1Jerusalem], 5119 τότε then 1097 γνώτε know 3754 ότι that 1448 ήγγικεν [2approaches 3588 η   2050-1473 ερήμωσις αυτης 1her desolation].   21:21   5119 τότε Then 3588 οι let the ones 1722 εν in 3588 τη   * Ιουδαία Judea 5343 φευγέτωσαν flee 1519 εις into 3588 τα the 3735 όρη mountains! 2532 και And 3588 οι let the ones 1722 εν in 3319 μέσω the midst of 1473 αυτήν her 1633 εκχωρείτωσαν withdraw! 2532 και And 3588 οι let the ones 1722 εν in 3588 ταις the 5561 χώραις regions 3361 μη not 1525 εισερχέσθωσαν enter 1519 εις into 1473 αυτήν her!   21:22   3754 ότι For 2250 ημέραι [3days 1557 εκδικήσεως 4of avenging 3778 αύταί 1these 1510.2.6 εισι 2are] 3588 του   4137 πληρωθήναι to fulfill 3956 πάντα all 3588 τα the things 1125 γεγραμμένα having been written.   21:23   3759-1161 ουαί δε But woe 3588 ταις to the ones 1722 εν [2in 1064 γαστρί 3the womb 2192 εχούσαις 1having one], 2532 και and 3588 ταις to the ones 2337 θηλαζούσαις nursing 1722 εν in 1565 εκείναις those 3588 ταις   2250 ημέραις days. 1510.8.3-1063 έσται γαρ For there will be 318 ανάγκη [2distress 3173 μεγάλη 1great] 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης land, 2532 και and 3709 οργή wrath 1722 εν among 3588 τω   2992-3778 λαώ τούτω this people.   21:24   2532 και And 4098 πεσούνται they shall fall 4750 στόματι by the mouth 3162 μαχαίρας of the sword, 2532 και and 163 αιχμαλωτισθήσονται shall be taken captive 1519 εις into 3956 πάντα all 3588 τα the 1484 έθνη nations; 2532 και and * Ιερουσαλήμ Jerusalem 1510.8.3 έσται will be 3961 πατουμένη for treading 5259 υπό by 1484 εθνών nations 891 άχρι until 4137 πληρωθώσι [3shall be fulfilled 2540 καιροί 1the times 1484 εθνών 2of the nations].   21:25   2532 και And 1510.8.3 έσται there shall be 4592 σημεία signs 1722 εν among 2246 ηλίω the sun, 2532 και and 4582 σελήνη moon, 2532 και and 798 άστροις stars; 2532 και and 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth 4928 συνοχή conflict 1484 εθνών of nations, 1722 εν in 640 απορία perplexity 2278 ηχούσης of resounding 2281 θαλάσσης sea 2532 και and 4535 σάλου tossing about;   21:26   674 αποψυχόντων [2fainting 444 ανθρώπων 1men] 575 από from 5401 φόβου fear 2532 και and 4329 προσδοκίας expectation 3588 των of the things 1904 επερχομένων coming 3588 τη to the 3611 οικουμένη inhabitable world; 3588-1063 αι γαρ for the 1411 δυνάμεις powers 3588 των of the 3772 ουρανών heavens 4531 σαλευθήσονται shall be shaken.   21:27   2532 και And 5119 τότε then 3708 όψονται they shall see 3588 τον the 5207 υιόν son 3588 του   444 ανθρώπου of man 2064 ερχόμενον coming 1722 εν in 3507 νεφέλη a cloud 3326 μετά with 1411 δυνάμεως power 2532 και and 1391 δόξης [2glory 4183 πολλής 1much].   21:28   756-1161 αρχομένων δε But at the beginning 3778 τούτων of these things 1096 γίνεσθαι to come to pass, 352 ανακύψατε let [2be raised 2532 και 3and 1869 επάρατε 4lifted up 3588 τας   2776-1473 κεφαλάς υμών 1your heads], 1360 διότι because 1448 εγγίζει [2approaches 3588 η   629 απολύτρωσις υμών 1your release by ransom]!   21:29   2532 και And 2036 είπε he spoke 3850 παραβολήν a parable 1473 αυτοίς to them, 1492 ίδετε Look at 3588 την the 4808 συκήν fig-tree, 2532 και and 3956 πάντα all 3588 τα the 1186 δένδρα trees!   21:30   3752 όταν Whenever 4261 προβάλωσιν they should burgeon 2235 ήδη already, 991 βλέποντες seeing it 575 αφ΄   1438 εαυτών yourselves, 1097 γινώσκετε you know 3754 ότι that 2235 ήδη already 1451 εγγύς [4near 3588 το 1the 2330 θέρος 2summer 1510.2.3 εστίν 3is]!   21:31   3779 ούτω Thus 2532 και also 1473 υμείς you, 3752 όταν whenever 1492 ίδητε you should see 3778 ταύτα these things 1096 γινόμενα taking place, 1097 γινώσκετε know 3754 ότι that 1451-1510.2.3 εγγύς εστιν [4is near 3588 η 1the 932 βασιλεία 2kingdom 3588 του   2316 θεού 3of God]!   21:32   281 αμήν Amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 3754 ότι that 3766.2 ου μη in no way 3928 παρέλθη shall [3pass away 3588 η   1074 γενεά 2generation 3778 αύτη 1this], 2193 έως until 302 αν whenever 3956 πάντα all 1096 γένηται shall take place.   21:33   3588 ο The 3772 ουρανός heaven 2532 και and 3588 η the 1093 γη earth 3928 παρελεύσονται shall pass away, 3588-1161 οι δε but 3056-1473 λόγοι μου my words 3766.2 ου μη in no way 3928 παρέλθωσι shall pass away.   21:34   4337-1161 προσέχετε δε But take heed 1438 εαυτοίς to yourselves! 3379 μήποτε lest at any time 925 βαρυνθώσιν [3should be weighed down 1473 υμών 1your 3588 αι   2588 καρδίαι 2hearts] 1722 εν in 2897 κραιπάλη dizziness, 2532 και and 3178 μέθη intoxication, 2532 και and 3308 μερίμναις anxieties 982 βιωτικαίς of life; 2532 και and 160 αιφνίδιος in a sudden 1909 εφ΄ [3upon 1473 υμάς 4you 2186 επιστή 2should stand 3588 η   2250-1565 ημέρα εκείνη 1that day].   21:35   5613 ως [2as 3803 παγίς 3a snare 1063 γαρ 1For] 1904 επελεύσεται it shall come 1909 επί upon 3956 πάντας all 3588 τους the ones 2521 καθημένους being settled 1909 επί upon 4383 πρόσωπον the face 3956 πάσης of all 3588 της the 1093 γης earth.   21:36   69 αγρυπνείτε Be awake 3767 ούν then 1722 εν at 3956 παντί every 2540 καιρώ season! 1189 δεόμενοι beseeching, 2443 ίνα that 2661 καταξιωθήτε you should be deemed worthy 1628 εκφυγείν to flee from 3956 πάντα all 3588 τα the things 3195 μέλλοντα being about 1096 γίνεσθαι to take place, 2532 και and 2476 σταθήναι to stand 1715 έμπροσθεν before 3588 του the 5207 υιού son 3588 του of 444 ανθρώπου man.   21:37   1510.7.3-1161 ην δε And he was 3588 τας by 2250 ημέρας days 1722 εν in 3588 τω the 2413 ιερώ temple 1321 διδάσκων teaching, 3588-1161 τας δε and by 3571 νύκτας nights 1831 εξερχόμενος coming forth 835 ηυλίζετο to lodge 1519 εις in 3588 το the 3735 όρος mountain 3588 το   2564 καλούμενον being called, 1636 ελαιών Olives.   21:38   2532 και And 3956 πας all 3588 ο the 2992 λαός people 3719 ώρθριζε rose early 4314 προς to 1473 αυτόν him 1722 εν in 3588 τω the 2413 ιερώ temple, 191 ακούειν to hear 1473 αυτού him.