Luke 21:37

  21:37   1510.7.3-1161 ην δε And he was 3588 τας by 2250 ημέρας days 1722 εν in 3588 τω the 2413 ιερώ temple 1321 διδάσκων teaching, 3588-1161 τας δε and by 3571 νύκτας nights 1831 εξερχόμενος coming forth 835 ηυλίζετο to lodge 1519 εις in 3588 το the 3735 όρος mountain 3588 το   2564 καλούμενον being called, 1636 ελαιών Olives.