Luke 21:35

  21:35   5613 ως [2as 3803 παγίς 3a snare 1063 γαρ 1For] 1904 επελεύσεται it shall come 1909 επί upon 3956 πάντας all 3588 τους the ones 2521 καθημένους being settled 1909 επί upon 4383 πρόσωπον the face 3956 πάσης of all 3588 της the 1093 γης earth.