Luke 10

TR(i)
  1 G3326 PREP μετα G1161 CONJ δε G5023 D-APN ταυτα G322 (G5656) V-AAI-3S ανεδειξεν G3588 T-NSM ο G2962 N-NSM κυριος G2532 CONJ και G2087 A-APM ετερους G1440 A-NUI εβδομηκοντα G2532 CONJ και G649 (G5656) V-AAI-3S απεστειλεν G846 P-APM αυτους G303 PREP ανα G1417 A-NUI δυο G4253 PREP προ G4383 N-GSN προσωπου G846 P-GSM αυτου G1519 PREP εις G3956 A-ASF πασαν G4172 N-ASF πολιν G2532 CONJ και G5117 N-ASM τοπον G3739 R-GSM ου G3757 ADV G3195 (G5707) V-IAI-3S εμελλεν G846 P-NSM αυτος G2064 (G5738) V-PNN ερχεσθαι
  2 G3004 (G5707) V-IAI-3S ελεγεν G3767 CONJ ουν G4314 PREP προς G846 P-APM αυτους G3588 T-NSM ο G3303 PRT μεν G2326 N-NSM θερισμος G4183 A-NSM πολυς G3588 T-NPM οι G1161 CONJ δε G2040 N-NPM εργαται G3641 A-NPM ολιγοι G1189 (G5676) V-AOM-2P δεηθητε G3767 CONJ ουν G3588 T-GSM του G2962 N-GSM κυριου G3588 T-GSM του G2326 N-GSM θερισμου G3704 ADV οπως G1544 (G5725) V-PAS-3S εκβαλλη G2040 N-APM εργατας G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G2326 N-ASM θερισμον G846 P-GSM αυτου
  3 G5217 (G5720) V-PAM-2P υπαγετε G2400 (G5628) V-2AAM-2S ιδου G1473 P-1NS εγω G649 (G5719) V-PAI-1S αποστελλω G5209 P-2AP υμας G5613 ADV ως G704 N-APM αρνας G1722 PREP εν G3319 A-DSN μεσω G3074 N-GPM λυκων
  4 G3361 PRT-N μη G941 (G5720) V-PAM-2P βασταζετε G905 N-ASN βαλαντιον G3361 PRT-N μη G4082 N-ASF πηραν G3366 CONJ μηδε G5266 N-APN υποδηματα G2532 CONJ και G3367 A-ASM μηδενα G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την G3598 N-ASF οδον G782 (G5667) V-ADS-2P ασπασησθε
  5 G1519 PREP εις G3739 R-ASF ην G1161 CONJ δ G302 PRT αν G3614 N-ASF οικιαν G1525 (G5741) V-PNS-2P εισερχησθε G4412 ADV πρωτον G3004 (G5720) V-PAM-2P λεγετε G1515 N-NSF ειρηνη G3588 T-DSM τω G3624 N-DSM οικω G5129 D-DSM τουτω
  6 G2532 CONJ και G1437 COND εαν G3303 PRT μεν G1510 (G5753) V-PXS-3S η G1563 ADV εκει G5207 N-NSM υιος G1515 N-GSF ειρηνης G1879 (G5695) V-FDI-3S επαναπαυσεται G1909 PREP επ G846 P-ASM αυτον G3588 T-NSF η G1515 N-NSF ειρηνη G5216 P-2GP υμων G1487 COND ει G1161 CONJ δε G3361 PRT-N μηγε G1909 PREP εφ G5209 P-2AP υμας G344 (G5692) V-FAI-3S ανακαμψει
  7 G1722 PREP εν G846 P-DSF αυτη G1161 CONJ δε G3588 T-DSF τη G3614 N-DSF οικια G3306 (G5720) V-PAM-2P μενετε G2068 (G5723) V-PAP-NPM εσθιοντες G2532 CONJ και G4095 (G5723) V-PAP-NPM πινοντες G3588 T-APN τα G3844 PREP παρ G846 P-GPM αυτων G514 A-NSM αξιος G1063 CONJ γαρ G3588 T-NSM ο G2040 N-NSM εργατης G3588 T-GSM του G3408 N-GSM μισθου G846 P-GSM αυτου G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3361 PRT-N μη G3327 (G5720) V-PAM-2P μεταβαινετε G1537 PREP εξ G3614 N-GSF οικιας G1519 PREP εις G3614 N-ASF οικιαν
  8 G2532 CONJ και G1519 PREP εις G3739 R-ASF ην G1161 CONJ δ G302 PRT αν G4172 N-ASF πολιν G1525 (G5741) V-PNS-2P εισερχησθε G2532 CONJ και G1209 (G5741) V-PNS-3P δεχωνται G5209 P-2AP υμας G2068 (G5720) V-PAM-2P εσθιετε G3588 T-APN τα G3908 (G5746) V-PPP-APN παρατιθεμενα G5213 P-2DP υμιν
  9 G2532 CONJ και G2323 (G5720) V-PAM-2P θεραπευετε G3588 T-APM τους G1722 PREP εν G846 P-DSF αυτη G772 A-APM ασθενεις G2532 CONJ και G3004 (G5720) V-PAM-2P λεγετε G846 P-DPM αυτοις G1448 (G5758) V-RAI-3S ηγγικεν G1909 PREP εφ G5209 P-2AP υμας G3588 T-NSF η G932 N-NSF βασιλεια G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου
  10 G1519 PREP εις G3739 R-ASF ην G1161 CONJ δ G302 PRT αν G4172 N-ASF πολιν G1525 (G5741) V-PNS-2P εισερχησθε G2532 CONJ και G3361 PRT-N μη G1209 (G5741) V-PNS-3P δεχωνται G5209 P-2AP υμας G1831 (G5631) V-2AAP-NPM εξελθοντες G1519 PREP εις G3588 T-APF τας G4113 N-APF πλατειας G846 P-GSF αυτης G2036 (G5628) V-2AAM-2P ειπατε
  11 G2532 CONJ και G3588 T-ASM τον G2868 N-ASM κονιορτον G3588 T-ASM τον G2853 (G5685) V-APP-ASM κολληθεντα G2254 P-1DP ημιν G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της G4172 N-GSF πολεως G5216 P-2GP υμων G631 (G5731) V-PMI-1P απομασσομεθα G5213 P-2DP υμιν G4133 ADV πλην G5124 D-ASN τουτο G1097 (G5720) V-PAM-2P γινωσκετε G3754 CONJ οτι G1448 (G5758) V-RAI-3S ηγγικεν G1909 PREP εφ G5209 P-2AP υμας G3588 T-NSF η G932 N-NSF βασιλεια G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου
  12 G3004 (G5719) V-PAI-1S λεγω G1161 CONJ δε G5213 P-2DP υμιν G3754 CONJ οτι G4670 N-DPN σοδομοις G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα G1565 D-DSF εκεινη G414 A-NSN-C ανεκτοτερον G1510 (G5704) V-FXI-3S εσται G2228 PRT η G3588 T-DSF τη G4172 N-DSF πολει G1565 D-DSF εκεινη
  13 G3759 INJ ουαι G4671 P-2DS σοι G5523 N-PRI χωραζιν G3759 INJ ουαι G4671 P-2DS σοι G966 N-PRI βηθσαιδα G3754 CONJ οτι G1487 COND ει G1722 PREP εν G5184 N-DSF τυρω G2532 CONJ και G4605 N-DSF σιδωνι G1096 (G5633) V-2ADI-3P εγενοντο G3588 T-NPF αι G1411 N-NPF δυναμεις G3588 T-NPF αι G1096 (G5637) V-2ADP-NPF γενομεναι G1722 PREP εν G5213 P-2DP υμιν G3819 ADV παλαι G302 PRT αν G1722 PREP εν G4526 N-DSM σακκω G2532 CONJ και G4700 N-DSM σποδω G2521 (G5740) V-PNP-NPF καθημεναι G3340 (G5656) V-AAI-3P μετενοησαν
  14 G4133 ADV πλην G5184 N-DSF τυρω G2532 CONJ και G4605 N-DSF σιδωνι G414 A-NSN-C ανεκτοτερον G1510 (G5704) V-FXI-3S εσται G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2920 N-DSF κρισει G2228 PRT η G5213 P-2DP υμιν
  15 G2532 CONJ και G4771 P-2NS συ G2584 N-PRI καπερναουμ G3588 T-NSF η G2193 CONJ εως G3588 T-GSM του G3772 N-GSM ουρανου G5312 (G5685) V-APP-NSF υψωθεισα G2193 CONJ εως G86 N-GSM αδου G2601 (G5701) V-FPI-2S καταβιβασθηση
  16 G3588 T-NSM ο G191 (G5723) V-PAP-NSM ακουων G5216 P-2GP υμων G1700 P-1GS εμου G191 (G5719) V-PAI-3S ακουει G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G114 (G5723) V-PAP-NSM αθετων G5209 P-2AP υμας G1691 P-1AS εμε G114 (G5719) V-PAI-3S αθετει G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G1691 P-1AS εμε G114 (G5723) V-PAP-NSM αθετων G114 (G5719) V-PAI-3S αθετει G3588 T-ASM τον G649 (G5660) V-AAP-ASM αποστειλαντα G3165 P-1AS με
  17 G5290 (G5656) V-AAI-3P υπεστρεψαν G1161 CONJ δε G3588 T-NPM οι G1440 A-NUI εβδομηκοντα G3326 PREP μετα G5479 N-GSF χαρας G3004 (G5723) V-PAP-NPM λεγοντες G2962 N-VSM κυριε G2532 CONJ και G3588 T-NPN τα G1140 N-NPN δαιμονια G5293 (G5743) V-PPI-3S υποτασσεται G2254 P-1DP ημιν G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G3686 N-DSN ονοματι G4675 P-2GS σου
  18 G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G1161 CONJ δε G846 P-DPM αυτοις G2334 (G5707) V-IAI-1P εθεωρουν G3588 T-ASM τον G4567 N-ASM σαταναν G5613 ADV ως G796 N-ASF αστραπην G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G3772 N-GSM ουρανου G4098 (G5631) V-2AAP-ASM πεσοντα
  19 G2400 (G5628) V-2AAM-2S ιδου G1325 (G5719) V-PAI-1S διδωμι G5213 P-2DP υμιν G3588 T-ASF την G1849 N-ASF εξουσιαν G3588 T-GSN του G3961 (G5721) V-PAN πατειν G1883 ADV επανω G3789 N-GPM οφεων G2532 CONJ και G4651 N-GPM σκορπιων G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3956 A-ASF πασαν G3588 T-ASF την G1411 N-ASF δυναμιν G3588 T-GSM του G2190 A-GSM εχθρου G2532 CONJ και G3762 A-ASN ουδεν G5209 P-2AP υμας G3756 PRT-N ου G3361 PRT-N μη G91 (G5661) V-AAS-3S αδικηση
  20 G4133 ADV πλην G1722 PREP εν G5129 D-DSN τουτω G3361 PRT-N μη G5463 (G5720) V-PAM-2P χαιρετε G3754 CONJ οτι G3588 T-NPN τα G4151 N-NPN πνευματα G5213 P-2DP υμιν G5293 (G5743) V-PPI-3S υποτασσεται G5463 (G5720) V-PAM-2P χαιρετε G1161 CONJ δε G3123 ADV μαλλον G3754 CONJ οτι G3588 T-NPN τα G3686 N-NPN ονοματα G5216 P-2GP υμων G1125 (G5648) V-2API-3S εγραφη G1722 PREP εν G3588 T-DPM τοις G3772 N-DPM ουρανοις
  21 G1722 PREP εν G846 P-DSF αυτη G3588 T-DSF τη G5610 N-DSF ωρα G21 (G5662) V-ADI-3S ηγαλλιασατο G3588 T-DSN τω G4151 N-DSN πνευματι G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G2532 CONJ και G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G1843 (G5731) V-PMI-1S εξομολογουμαι G4671 P-2DS σοι G3962 N-VSM πατερ G2962 N-VSM κυριε G3588 T-GSM του G3772 N-GSM ουρανου G2532 CONJ και G3588 T-GSF της G1093 N-GSF γης G3754 CONJ οτι G613 (G5656) V-AAI-2S απεκρυψας G5023 D-APN ταυτα G575 PREP απο G4680 A-GPM σοφων G2532 CONJ και G4908 A-GPM συνετων G2532 CONJ και G601 (G5656) V-AAI-2S απεκαλυψας G846 P-APN αυτα G3516 A-DPM νηπιοις G3483 PRT ναι G3588 T-NSM ο G3962 N-NSM πατηρ G3754 CONJ οτι G3779 ADV ουτως G1096 (G5633) V-2ADI-3S εγενετο G2107 N-NSF ευδοκια G1715 PREP εμπροσθεν G4675 P-2GS σου
  22 G2532 CONJ και G4762 (G5651) V-2APP-NSM στραφεις G4314 PREP προς G3588 T-APM τους G3101 N-APM μαθητας G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G3956 A-NPN παντα G3860 (G5681) V-API-3S παρεδοθη G3427 P-1DS μοι G5259 PREP υπο G3588 T-GSM του G3962 N-GSM πατρος G3450 P-1GS μου G2532 CONJ και G3762 A-NSM ουδεις G1097 (G5719) V-PAI-3S γινωσκει G5101 I-NSM τις G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3588 T-NSM ο G5207 N-NSM υιος G1487 COND ει G3361 PRT-N μη G3588 T-NSM ο G3962 N-NSM πατηρ G2532 CONJ και G5101 I-NSM τις G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3588 T-NSM ο G3962 N-NSM πατηρ G1487 COND ει G3361 PRT-N μη G3588 T-NSM ο G5207 N-NSM υιος G2532 CONJ και G3739 R-DSM ω G1437 COND εαν G1014 (G5741) V-PNS-3S βουληται G3588 T-NSM ο G5207 N-NSM υιος G601 (G5658) V-AAN αποκαλυψαι
  23 G2532 CONJ και G4762 (G5651) V-2APP-NSM στραφεις G4314 PREP προς G3588 T-APM τους G3101 N-APM μαθητας G2596 PREP κατ G2398 A-ASF ιδιαν G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G3107 A-NPM μακαριοι G3588 T-NPM οι G3788 N-NPM οφθαλμοι G3588 T-NPM οι G991 (G5723) V-PAP-NPM βλεποντες G3739 R-APN α G991 (G5719) V-PAI-2P βλεπετε
  24 G3004 (G5719) V-PAI-1S λεγω G1063 CONJ γαρ G5213 P-2DP υμιν G3754 CONJ οτι G4183 A-NPM πολλοι G4396 N-NPM προφηται G2532 CONJ και G935 N-NPM βασιλεις G2309 (G5656) V-AAI-3P ηθελησαν G1492 (G5629) V-2AAN ιδειν G3739 R-APN α G5210 P-2NP υμεις G991 (G5719) V-PAI-2P βλεπετε G2532 CONJ και G3756 PRT-N ουκ G1492 (G5627) V-2AAI-3P ειδον G2532 CONJ και G191 (G5658) V-AAN ακουσαι G3739 R-APN α G191 (G5719) V-PAI-2P ακουετε G2532 CONJ και G3756 PRT-N ουκ G191 (G5656) V-AAI-3P ηκουσαν
  25 G2532 CONJ και G2400 (G5628) V-2AAM-2S ιδου G3544 A-NSM νομικος G5100 X-NSM τις G450 (G5627) V-2AAI-3S ανεστη G1598 (G5723) V-PAP-NSM εκπειραζων G846 P-ASM αυτον G2532 CONJ και G3004 (G5723) V-PAP-NSM λεγων G1320 N-VSM διδασκαλε G5101 I-ASN τι G4160 (G5660) V-AAP-NSM ποιησας G2222 N-ASF ζωην G166 A-ASF αιωνιον G2816 (G5692) V-FAI-1S κληρονομησω G2816 (G5661) V-AAS-1S
  26 G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G4314 PREP προς G846 P-ASM αυτον G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G3551 N-DSM νομω G5101 I-ASN τι G1125 (G5769) V-RPI-3S γεγραπται G4459 ADV-I πως G314 (G5719) V-PAI-2S αναγινωσκεις
  27 G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G611 (G5679) V-AOP-NSM αποκριθεις G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G25 (G5692) V-FAI-2S αγαπησεις G2962 N-ASM κυριον G3588 T-ASM τον G2316 N-ASM θεον G4675 P-2GS σου G1537 PREP εξ G3650 A-GSF ολης G3588 T-GSF της G2588 N-GSF καρδιας G4675 P-2GS σου G2532 CONJ και G1537 PREP εξ G3650 A-GSF ολης G3588 T-GSF της G5590 N-GSF ψυχης G4675 P-2GS σου G2532 CONJ και G1537 PREP εξ G3650 A-GSF ολης G3588 T-GSF της G2479 N-GSF ισχυος G4675 P-2GS σου G2532 CONJ και G1537 PREP εξ G3650 A-GSF ολης G3588 T-GSF της G1271 N-GSF διανοιας G4675 P-2GS σου G2532 CONJ και G3588 T-ASM τον G4139 ADV πλησιον G4675 P-2GS σου G5613 ADV ως G4572 F-2ASM σεαυτον
  28 G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G1161 CONJ δε G846 P-DSM αυτω G3723 ADV ορθως G611 (G5662) V-ADI-2S απεκριθης G5124 D-ASN τουτο G4160 (G5720) V-PAM-2S ποιει G2532 CONJ και G2198 (G5692) V-FAI-2S ζηση
  29 G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G2309 (G5723) V-PAP-NSM θελων G1344 (G5721) V-PAN δικαιουν G1438 F-3ASM εαυτον G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G2424 N-ASM ιησουν G2532 CONJ και G5101 I-NSM τις G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3450 P-1GS μου G4139 ADV πλησιον
  30 G5274 (G5631) V-2AAP-NSM υπολαβων G1161 CONJ δε G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G444 N-NSM ανθρωπος G5100 X-NSM τις G2597 (G5707) V-IAI-3S κατεβαινεν G575 PREP απο G2419 N-PRI ιερουσαλημ G1519 PREP εις G2410 N-PRI ιεριχω G2532 CONJ και G3027 N-DPM λησταις G4045 (G5627) V-2AAI-3S περιεπεσεν G3739 R-NPM οι G2532 CONJ και G1562 (G5660) V-AAP-NPM εκδυσαντες G846 P-ASM αυτον G2532 CONJ και G4127 N-APF πληγας G2007 (G5631) V-2AAP-NPM επιθεντες G565 (G5627) V-2AAI-3P απηλθον G863 (G5631) V-2AAP-NPM αφεντες G2253 A-ASM ημιθανη G5177 (G5723) V-PAP-ASM τυγχανοντα
  31 G2596 PREP κατα G4795 N-ASF συγκυριαν G1161 CONJ δε G2409 N-NSM ιερευς G5100 X-NSM τις G2597 (G5707) V-IAI-3S κατεβαινεν G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G3598 N-DSF οδω G1565 D-DSF εκεινη G2532 CONJ και G1492 (G5631) V-2AAP-NSM ιδων G846 P-ASM αυτον G492 (G5627) V-2AAI-3S αντιπαρηλθεν
  32 G3668 ADV ομοιως G1161 CONJ δε G2532 CONJ και G3019 N-NSM λευιτης G1096 (G5637) V-2ADP-NSM γενομενος G2596 PREP κατα G3588 T-ASM τον G5117 N-ASM τοπον G2064 (G5631) V-2AAP-NSM ελθων G2532 CONJ και G1492 (G5631) V-2AAP-NSM ιδων G492 (G5627) V-2AAI-3S αντιπαρηλθεν
  33 G4541 N-NSM σαμαρειτης G1161 CONJ δε G5100 X-NSM τις G3593 (G5723) V-PAP-NSM οδευων G2064 (G5627) V-2AAI-3S ηλθεν G2596 PREP κατ G846 P-ASM αυτον G2532 CONJ και G1492 (G5631) V-2AAP-NSM ιδων G846 P-ASM αυτον G4697 (G5675) V-AOI-3S εσπλαγχνισθη
  34 G2532 CONJ και G4334 (G5631) V-2AAP-NSM προσελθων G2611 (G5656) V-AAI-3S κατεδησεν G3588 T-APN τα G5134 N-APN τραυματα G846 P-GSM αυτου G2022 (G5723) V-PAP-NSM επιχεων G1637 N-ASN ελαιον G2532 CONJ και G3631 N-ASM οινον G1913 (G5660) V-AAP-NSM επιβιβασας G1161 CONJ δε G846 P-ASM αυτον G1909 PREP επι G3588 T-ASN το G2398 A-ASN ιδιον G2934 N-ASN κτηνος G71 (G5627) V-2AAI-3S ηγαγεν G846 P-ASM αυτον G1519 PREP εις G3829 N-ASN πανδοχειον G2532 CONJ και G1959 (G5675) V-AOI-3S επεμεληθη G846 P-GSM αυτου
  35 G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3588 T-ASF την G839 ADV αυριον G1831 (G5631) V-2AAP-NSM εξελθων G1544 (G5631) V-2AAP-NSM εκβαλων G1417 A-NUI δυο G1220 N-APN δηναρια G1325 (G5656) V-AAI-3S εδωκεν G3588 T-DSM τω G3830 N-DSM πανδοχει G2532 CONJ και G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G846 P-DSM αυτω G1959 (G5682) V-APM-2S επιμεληθητι G846 P-GSM αυτου G2532 CONJ και G3739 R-ASN ο G5100 X-ASN τι G302 PRT αν G4325 (G5661) V-AAS-2S προσδαπανησης G1473 P-1NS εγω G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G1880 (G5738) V-PNN επανερχεσθαι G3165 P-1AS με G591 (G5692) V-FAI-1S αποδωσω G4671 P-2DS σοι
  36 G5101 I-NSM τις G3767 CONJ ουν G5130 D-GPM τουτων G3588 T-GPM των G5140 A-GPM τριων G1380 (G5719) V-PAI-3S δοκει G4671 P-2DS σοι G4139 ADV πλησιον G1096 (G5755) V-2RAN γεγονεναι G3588 T-GSM του G1706 (G5631) V-2AAP-GSM εμπεσοντος G1519 PREP εις G3588 T-APM τους G3027 N-APM ληστας
  37 G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G3588 T-NSM ο G4160 (G5660) V-AAP-NSM ποιησας G3588 T-ASN το G1656 N-ASN ελεος G3326 PREP μετ G846 P-GSM αυτου G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G3767 CONJ ουν G846 P-DSM αυτω G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G4198 (G5737) V-PNM-2S πορευου G2532 CONJ και G4771 P-2NS συ G4160 (G5720) V-PAM-2S ποιει G3668 ADV ομοιως
  38 G1096 (G5633) V-2ADI-3S εγενετο G1161 CONJ δε G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G4198 (G5738) V-PNN πορευεσθαι G846 P-APM αυτους G2532 CONJ και G846 P-NSM αυτος G1525 (G5627) V-2AAI-3S εισηλθεν G1519 PREP εις G2968 N-ASF κωμην G5100 X-ASF τινα G1135 N-NSF γυνη G1161 CONJ δε G5100 X-NSF τις G3686 N-DSN ονοματι G3136 N-NSF μαρθα G5264 (G5662) V-ADI-3S υπεδεξατο G846 P-ASM αυτον G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G3624 N-ASM οικον G846 P-GSF αυτης
  39 G2532 CONJ και G3592 D-DSF τηδε G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G79 N-NSF αδελφη G2564 (G5746) V-PPP-NSF καλουμενη G3137 N-NSF μαρια G3739 R-NSF η G2532 CONJ και G3869 (G5660) V-AAP-NSF παρακαθισασα G3844 PREP παρα G3588 T-APM τους G4228 N-APM ποδας G3588 T-GSM του G2424 N-GSM ιησου G191 (G5707) V-IAI-3S ηκουεν G3588 T-ASM τον G3056 N-ASM λογον G846 P-GSM αυτου
  40 G3588 T-NSF η G1161 CONJ δε G3136 N-NSF μαρθα G4049 (G5712) V-IPI-3S περιεσπατο G4012 PREP περι G4183 A-ASF πολλην G1248 N-ASF διακονιαν G2186 (G5631) V-2AAP-NSF επιστασα G1161 CONJ δε G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G2962 N-VSM κυριε G3756 PRT-N ου G3199 (G5904) V-PQI-3S μελει G4671 P-2DS σοι G3754 CONJ οτι G3588 T-NSF η G79 N-NSF αδελφη G3450 P-1GS μου G3441 A-ASF μονην G3165 P-1AS με G2641 (G5627) V-2AAI-3S κατελιπεν G1247 (G5721) V-PAN διακονειν G2036 (G5628) V-2AAM-2S ειπε G3767 CONJ ουν G846 P-DSF αυτη G2443 CONJ ινα G3427 P-1DS μοι G4878 (G5638) V-2ADS-3S συναντιλαβηται
  41 G611 (G5679) V-AOP-NSM αποκριθεις G1161 CONJ δε G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G846 P-DSF αυτη G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G3136 N-VSF μαρθα G3136 N-VSF μαρθα G3309 (G5719) V-PAI-2S μεριμνας G2532 CONJ και G5182 (G5743) V-PPI-2S τυρβαζη G4012 PREP περι G4183 A-APN πολλα
  42 G1520 A-GSN ενος G1161 CONJ δε G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G5532 N-NSF χρεια G3137 N-NSF μαρια G1161 CONJ δε G3588 T-ASF την G18 A-ASF αγαθην G3310 N-ASF μεριδα G1586 (G5668) V-AMI-3S εξελεξατο G3748 R-NSF ητις G3756 PRT-N ουκ G851 (G5701) V-FPI-3S αφαιρεθησεται G575 PREP απ G846 P-GSF αυτης
KJV_Strongs(i)
  1 G1161   G3326 After G5023 these things G2962 the Lord G322 appointed [G5656]   G2087 other G1440 seventy G2532 also G2532 , and G649 sent [G5656]   G846 them G303 two G1417 and two G4253 before G846 his G4383 face G1519 into G3956 every G4172 city G2532 and G5117 place G3757 , whither [G5625]   G3739   G846 he himself G3195 would [G5707]   G2064 come [G5738]  .
  2 G3767 Therefore G3004 said he [G5707]   G4314 unto G846 them G2326 , The harvest G3303 truly G4183 is great G1161 , but G2040 the labourers G3641 are few G1189 : pray ye [G5676]   G3767 therefore G2962 the Lord G2326 of the harvest G3704 , that G1544 he would send forth [G5725]   G2040 labourers G1519 into G846 his G2326 harvest.
  3 G5217 Go your ways [G5720]   G2400 : behold [G5628]   G1473 , I G649 send G5209 you G649 forth [G5719]   G5613 as G704 lambs G1722 among G3319   G3074 wolves.
  4 G941 Carry [G5720]   G3361 neither G905 purse G3361 , nor G4082 scrip G3366 , nor G5266 shoes G2532 : and G782 salute [G5667]   G3367 no man G2596 by G3598 the way.
  5 G1161 And G1519 into G3739 whatsoever G302   G3614 house G1525 ye enter [G5741]   G4412 , first G3004 say [G5720]   G1515 , Peace G5129 be to this G3624 house.
  6 G2532 And G1437 if G3303   G5207 the son G1515 of peace G5600 be [G5753]   G1563 there G5216 , your G1515 peace G1879 shall rest [G5695]   G1909 upon G846 it G1490 : if not G344 , it shall turn G1909 to G5209 you G344 again [G5692]  .
  7 G1161 And G1722 in G846 the same G3614 house G3306 remain [G5720]   G2068 , eating [G5723]   G2532 and G4095 drinking [G5723]   G3844 such things as G846 they G3844 give G1063 : for G2040 the labourer G2076 is [G5748]   G514 worthy G846 of his G3408 hire G3327 . Go [G5720]   G3361 not G1537 from G3614 house G1519 to G3614 house.
  8 G2532 And G1519 into G1161 whatsoever G3739   G302   G4172 city G1525 ye enter [G5741]   G2532 , and G1209 they receive [G5741]   G5209 you G2068 , eat such things [G5720]   G3908 as are set before [G5746]   G5213 you:
  9 G2532 And G2323 heal [G5720]   G772 the sick G1722 that are therein G846   G2532 , and G3004 say [G5720]   G846 unto them G932 , The kingdom G2316 of God G1448 is come nigh [G5758]   G1909 unto G5209 you.
  10 G1161 But G1519 into G3739 whatsoever G302   G4172 city G1525 ye enter [G5741]   G2532 , and G1209 they receive [G5741]   G5209 you G3361 not G1831 , go your ways out [G5631]   G1519 into G4113 the streets G846 of the same G2036 , and say [G5628]  ,
  11 G2532 Even G2868 the very dust G1537 of G5216 your G4172 city G3588 , which G2853 cleaveth [G5685]   G2254 on us G631 , we do wipe off [G5731]   G5213 against you G4133 : notwithstanding G1097 be ye sure [G5720]   G5124 of this G3754 , that G932 the kingdom G2316 of God G1448 is come nigh [G5758]   G1909 unto G5209 you.
  12 G1161 But G3004 I say [G5719]   G5213 unto you G3754 , that G2071 it shall be [G5704]   G414 more tolerable G1722 in G1565 that G2250 day G4670 for Sodom G2228 , than G1565 for that G4172 city.
  13 G3759 Woe G4671 unto thee G5523 , Chorazin G3759 ! woe G4671 unto thee G966 , Bethsaida G3754 ! for G1487 if G1411 the mighty works G1096 had been done [G5633]   G1722 in G5184 Tyre G2532 and G4605 Sidon G3588 , which G1096 have been done [G5637]   G1722 in G5213 you G3340 , they had G3819 a great while ago G3340 repented [G5656]   G2521 , sitting [G5740]   G302 in G1722   G4526 sackcloth G2532 and G4700 ashes.
  14 G4133 But G2071 it shall be [G5704]   G414 more tolerable G5184 for Tyre G2532 and G4605 Sidon G1722 at G2920 the judgment G2228 , than G5213 for you.
  15 G2532 And G4771 thou G2584 , Capernaum G3588 , which G5312 art exalted [G5685]   G2193 to G3772 heaven G2601 , shalt be thrust down [G5701]   G2193 to G86 hell.
  16 G191 He that heareth [G5723]   G5216 you G191 heareth [G5719]   G1700 me G2532 ; and G114 he that despiseth [G5723]   G5209 you G114 despiseth [G5719]   G1691 me G1161 ; and G114 he that despiseth [G5723]   G1691 me G114 despiseth [G5719]   G649 him that sent [G5660]   G3165 me.
  17 G1161 And G1440 the seventy G5290 returned again [G5656]   G3326 with G5479 joy G3004 , saying [G5723]   G2962 , Lord G2532 , even G1140 the devils G5293 are subject [G5743]   G2254 unto us G1722 through G4675 thy G3686 name.
  18 G1161 And G2036 he said [G5627]   G846 unto them G2334 , I beheld [G5707]   G4567 Satan G5613 as G796 lightning G4098 fall [G5631]   G1537 from G3772 heaven.
  19 G2400 Behold [G5628]   G1325 , I give [G5719]   G5213 unto you G1849 power G3961 to tread [G5721]   G1883 on G3789 serpents G2532 and G4651 scorpions G2532 , and G1909 over G3956 all G1411 the power G2190 of the enemy G2532 : and G3762 nothing G91 shall G3364 by any means G91 hurt [G5661]   [G5625]   G91   [G5692]   G5209 you.
  20 G4133 Notwithstanding G1722 in G5129 this G5463 rejoice [G5720]   G3361 not G3754 , that G4151 the spirits G5293 are subject [G5743]   G5213 unto you G1161 ; but G3123 rather G5463 rejoice [G5720]   G3754 , because G5216 your G3686 names G1125 are written [G5648]   G1722 in G3772 heaven.
  21 G1722 In G846 that G5610 hour G2424 Jesus G21 rejoiced in [G5662]   G4151 spirit G2532 , and G2036 said [G5627]   G1843 , I thank [G5731]   G4671 thee G3962 , O Father G2962 , Lord G3772 of heaven G2532 and G1093 earth G3754 , that G613 thou hast hid [G5656]   G5023 these things G575 from G4680 the wise G2532 and G4908 prudent G2532 , and G601 hast revealed [G5656]   G846 them G3516 unto babes G3483 : even so G3962 , Father G3754 ; for G3779 so G1096 it seemed [G5633]   G2107 good G1715 in G4675 thy G1715 sight.
  22 G3956 All things G3860 are delivered [G5681]   G3427 to me G5259 of G3450 my G3962 Father G2532 : and G3762 no man G1097 knoweth [G5719]   G5101 who G5207 the Son G2076 is [G5748]   G1508 , but G3962 the Father G2532 ; and G5101 who G3962 the Father G2076 is [G5748]   G1508 , but G5207 the Son G2532 , and G3739 he to whom G1437   G5207 the Son G1014 will [G5741]   G601 reveal [G5658]   him .
  23 G2532 And G4762 he turned him [G5651]   G4314 unto G3101 his disciples G2036 , and said [G5627]   G2398 privately G2596   G3107 , Blessed G3788 are the eyes G3588 which G991 see [G5723]   G3739 the things that G991 ye see [G5719]  :
  24 G1063 For G3004 I tell [G5719]   G5213 you G3754 , that G4183 many G4396 prophets G2532 and G935 kings G2309 have desired [G5656]   G1492 to see [G5629]   G3739 those things which G5210 ye G991 see [G5719]   G2532 , and G1492 have G3756 not G1492 seen [G5627]   G2532 them; and G191 to hear [G5658]   G3739 those things which G191 ye hear [G5719]   G2532 , and G191 have G3756 not G191 heard [G5656]   them .
  25 G2532 And G2400 , behold [G5628]   G5100 , a certain G3544 lawyer G450 stood up [G5627]   G2532 , and G1598 tempted [G5723]   G846 him G3004 , saying [G5723]   G1320 , Master G5101 , what G4160 shall I do [G5660]   G2816 to inherit [G5692]   G166 eternal G2222 life?
  26 G1161   G2036 He said [G5627]   G4314 unto G846 him G5101 , What G1125 is written [G5769]   G1722 in G3551 the law G4459 ? how G314 readest thou [G5719]  ?
  27 G1161 And G611 he answering [G5679]   G2036 said [G5627]   G25 , Thou shalt love [G5692]   G2962 the Lord G4675 thy G2316 God G1537 with G3650 all G4675 thy G2588 heart G2532 , and G1537 with G3650 all G4675 thy G5590 soul G2532 , and G1537 with G3650 all G4675 thy G2479 strength G2532 , and G1537 with G3650 all G4675 thy G1271 mind G2532 ; and G4675 thy G4139 neighbour G5613 as G4572 thyself.
  28 G1161 And G2036 he said [G5627]   G846 unto him G611 , Thou hast answered [G5662]   G3723 right G5124 : this G4160 do [G5720]   G2532 , and G2198 thou shalt live [G5692]  .
  29 G1161 But G2309 he, willing [G5723]   G1344 to justify [G5721]   G1438 himself G2036 , said [G5627]   G4314 unto G2424 Jesus G2532 , And G5101 who G2076 is [G5748]   G3450 my G4139 neighbour?
  30 G1161 And G2424 Jesus G5274 answering [G5631]   G2036 said [G5627]   G5100 , A certain G444 man G2597 went down [G5707]   G575 from G2419 Jerusalem G1519 to G2410 Jericho G2532 , and G4045 fell among [G5627]   G3027 thieves G3739 , which G2532   G1562 stripped G846 him G1562 of his raiment [G5660]   G2532 , and G4127 wounded G2007   [G5631]   G565 him, and departed [G5627]   G863 , leaving [G5631]   G2253 him half dead G5177   [G5723]  .
  31 G1161 And G2596 by G4795 chance G2597 there came down [G5707]   G5100 a certain G2409 priest G1722 that G1565   G3598 way G2532 : and G1492 when he saw [G5631]   G846 him G492 , he passed by on the other side [G5627]  .
  32 G1161 And G3668 likewise G2532   G3019 a Levite G1096 , when he was [G5637]   G2596 at G5117 the place G2064 , came [G5631]   G2532 and G1492 looked [G5631]   G492 on him, and passed by on the other side [G5627]  .
  33 G1161 But G5100 a certain G4541 Samaritan G3593 , as he journeyed [G5723]   G2064 , came [G5627]   G2596 where G846 he was G2532 : and G1492 when he saw [G5631]   G846 him G4697 , he had compassion [G5675]   on him,
  34 G2532 And G4334 went [G5631]   G2611 to him, and bound up [G5656]   G846 his G5134 wounds G2022 , pouring in [G5723]   G1637 oil G2532 and G3631 wine G1161 , and G1913 set [G5660]   G846 him G1909 on G2398 his own G2934 beast G71 , and brought [G5627]   G846 him G1519 to G3829 an inn G2532 , and G1959 took care [G5675]   G846 of him.
  35 G2532 And G1909 on G839 the morrow G1831 when he departed [G5631]   G1544 , he took out [G5631]   G1417 two G1220 pence G1325 , and gave [G5656]   G3830 them to the host G2532 , and G2036 said [G5627]   G846 unto him G1959 , Take care [G5682]   G846 of him G2532 ; and G3748 whatsoever G302   G4325 thou spendest more [G5661]   G3165 , when I G1722 come again G1880   [G5738]   G1473 , I G591 will repay [G5692]   G4671 thee.
  36 G5101 Which G3767 now G5130 of these G5140 three G1380 , thinkest [G5719]   G4671 thou G1096 , was [G5755]   G4139 neighbour G1706 unto him that fell [G5631]   G1519 among G3027 the thieves?
  37 G1161 And G2036 he said [G5627]   G4160 , He that shewed [G5660]   G1656 mercy G3326 on G846 him G3767 . Then G2036 said [G5627]   G2424 Jesus G846 unto him G4198 , Go [G5737]   G2532 , and G4160 do [G5720]   G4771 thou G3668 likewise.
  38 G1161 Now G1096 it came to pass [G5633]   G1722 , as G846 they G4198 went [G5738]   G2532 , that G846 he G1525 entered [G5627]   G1519 into G5100 a certain G2968 village G1161 : and G5100 a certain G1135 woman G3686 named G3136 Martha G5264 received [G5662]   G846 him G1519 into G846 her G3624 house.
  39 G2532 And G3592 she G2258 had [G5713]   G79 a sister G2564 called [G5746]   G3137 Mary G3739 , which G2532 also G3869 sat [G5660]   G3844 at G2424 Jesus G4228 ' feet G191 , and heard [G5707]   G846 his G3056 word.
  40 G1161 But G3136 Martha G4049 was cumbered [G5712]   G4012 about G4183 much G1248 serving G1161 , and G2186 came to him [G5631]   G2036 , and said [G5627]   G2962 , Lord G3199 , dost G4671 thou G3756 not G3199 care [G5719]   G3754 that G3450 my G79 sister G2641 hath left [G5627]   G3165 me G1247 to serve [G5721]   G3441 alone G2036 ? bid [G5628]   G846 her G3767 therefore G2443 that G4878 she help [G5638]   G3427 me.
  41 G1161 And G2424 Jesus G611 answered [G5679]   G2036 and said [G5627]   G846 unto her G3136 , Martha G3136 , Martha G3309 , thou art careful [G5719]   G2532 and G5182 troubled [G5743]   G4012 about G4183 many things:
  42 G1161 But G1520 one thing G2076 is [G5748]   G5532 needful G1161 : and G3137 Mary G1586 hath chosen [G5668]   G18 that good G3310 part G3748 , which G851 shall G3756 not G851 be taken away [G5701]   G575 from G846 her.
ERV(i) 1 Now after these things the Lord appointed seventy others, and sent them two and two before his face into every city and place, whither he himself was about to come. 2 And he said unto them, The harvest is plenteous, but the labourers are few: pray ye therefore the Lord of the harvest, that he send forth labourers into his harvest. 3 Go your ways: behold, I send you forth as lambs in the midst of wolves. 4 Carry no purse, no wallet, no shoes: and salute no man on the way. 5 And into whatsoever house ye shall enter, first say, Peace [be ]to this house. 6 And if a son of peace be there, your peace shall rest upon him: but if not, it shall turn to you again. 7 And in that same house remain, eating and drinking such things as they give: for the labourer is worthy of his hire. Go not from house to house. 8 And into whatsoever city ye enter, and they receive you, eat such things as are set before you: 9 and heal the sick that are therein, and say unto them, The kingdom of God is come nigh unto you. 10 But into whatsoever city ye shall enter, and they receive you not, go out into the streets thereof and say, 11 Even the dust from your city, that cleaveth to our feet, we do wipe off against you: howbeit know this, that the kingdom of God is come nigh. 12 I say unto you, It shall be more tolerable in that day for Sodom, than for that city. 13 Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon, which were done in you, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes. 14 Howbeit it shall be more tolerable for Tyre and Sidon in the judgment, than for you. 15 And thou, Capernaum, shalt thou be exalted unto heaven? thou shalt be brought down unto Hades. 16 He that heareth you heareth me; and he that rejecteth you rejecteth me; and he that rejecteth me rejecteth him that sent me. 17 And the seventy returned with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us in thy name. 18 And he said unto them, I beheld Satan fallen as lightning from heaven. 19 Behold, I have given you authority to tread upon serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall in any wise hurt you. 20 Howbeit in this rejoice not, that the spirits are subject unto you; but rejoice that your names are written in heaven. 21 In that same hour he rejoiced in the Holy Spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou didst hide these things from the wise and understanding, and didst reveal them unto babes: yea, Father; for so it was well-pleasing in thy sight. 22 All things have been delivered unto me of my Father: and no one knoweth who the Son is, save the Father; and who the Father is, save the Son, and he to whomsoever the Son willeth to reveal [him]. 23 And turning to the disciples, he said privately, Blessed [are ]the eyes which see the things that ye see: 24 for I say unto you, that many prophets and kings desired to see the things which ye see, and saw them not; and to hear the things which ye hear, and heard them not. 25 And behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? 26 And he said unto him, What is written in the law? how readest thou? 27 And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself. 28 And he said unto him, Thou hast answered right: this do, and thou shalt live. 29 But he, desiring to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbour? 30 Jesus made answer and said, A certain man was going down from Jerusalem to Jericho; and he fell among robbers, which both stripped him and beat him, and departed, leaving him half dead. 31 And by chance a certain priest was going down that way: and when he saw him, he passed by on the other side. 32 And in like manner a Levite also, when he came to the place, and saw him, passed by on the other side. 33 But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was: and when he saw him, he was moved with compassion, 34 and came to him, and bound up his wounds, pouring on [them ]oil and wine; and he set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. 35 And on the morrow he took out two pence, and gave them to the host, and said, Take care of him; and whatsoever thou spendest more, I, when I come back again, will repay thee. 36 Which of these three, thinkest thou, proved neighbour unto him that fell among the robbers? 37 And he said, He that shewed mercy on him. And Jesus said unto him, Go, and do thou likewise. 38 Now as they went on their way, he entered into a certain village: and a certain woman named Martha received him into her house. 39 And she had a sister called Mary, which also sat at the Lord’s feet, and heard his word. 40 But Martha was cumbered about much serving; and she came up to him, and said, Lord, dost thou not care that my sister did leave me to serve alone? bid her therefore that she help me. 41 But the Lord answered and said unto her, Martha, Martha, thou art anxious and troubled about many things: 42 but one thing is needful: for Mary hath chosen the good part, which shall not be taken away from her.