Luke 10

  10:1   3326-1161 μετά δε And after 3778 ταύτα these things, 322 ανέδειξεν [3made manifest 3588 ο 1the 2962 κύριος 2Lord] 2532 και even 2087 ετέρους another 1440 εβδομήκοντα seventy, 2532 και and 649 απέστειλεν sent 1473 αυτούς them 303 ανά by 1417 δύο two 4253 προ before 4383-1473 προσώπου αυτού his face 1519 εις into 3956 πάσαν every 4172 πόλιν city 2532 και and 5117 τόπον place 3739 ου where 3195-1473 έμελλεν αυτός he was about 2064 έρχεσθαι to come.   10:2   3004-3767 έλεγεν ουν Then he said 4314 προς to 1473 αυτούς them, 3588-3303 ο μεν Indeed the 2326 θερισμός harvest 4183 πολύς is great, 3588-1161 οι δε but the 2040 εργάται workers 3641 ολίγοι few; 1189 δεήθητε beseech 3767 ούν then 3588 του the 2962 κυρίου Lord 3588 του of the 2326 θερισμού harvest! 3704 όπως that 1544 εκβάλλη he should put 2040 εργάτας workers 1519 εις into 3588 τον   2326-1473 θερισμόν αυτού his harvest.   10:3   5217 υπάγετε Go! 2400 ιδού behold, 1473 εγώ I 649 αποστέλλω send 1473 υμάς you 5613 ως as 704 άρνας lambs 1722 εν in 3319 μέσω the midst 3074 λύκων of wolves.   10:4   3361 μη Do not 941 βαστάζετε bear 905 βαλάντιον a bag, 3361 μη nor 4082 πήραν provision, 3366 μηδέ nor 5266 υποδήματα sandals! 2532 και and 3367 μηδένα no one 2596 κατά in 3588 την the 3598 οδόν way 782 ασπάσησθε should you greet.   10:5   1519 εις [2into 3739 ην 3which 1161 δ΄ 1And] 302 αν ever 3614 οικίαν house 1525 εισέρχησθε you should enter, 4412 πρώτον first 3004 λέγετε say! 1515 ειρήνη Peace 3588 τω to 3624-3778 οίκω τούτω this house.   10:6   2532 και And 1437 εάν if 1510.3 η there might be 1563 εκεί there 5207 υιός a son 1515 ειρήνης of peace, 1879 επαναπαύσεται [2shall rest 1909 επ΄ 3upon 1473 αυτόν 4him 3588 η   1515-1473 ειρήνη υμών 1your peace]; 1490 ει δε μήγε but if not, 1909 εφ΄ unto 1473 υμάς you 344 ανακάμψει it shall return.   10:7   1722 εν [2in 1473 αυτή 3the same 1161 δε 1And] 3588 τη   3614 οικία house 3306 μένετε abide! 2068 εσθίοντες eating 2532 και and 4095 πίνοντες drinking 3588 τα the things 3844 παρ΄ of 1473 αυτών theirs; 514 άξιος [5worthy 1063 γαρ 1for 3588 ο 2the 2040 εργάτης 3worker 3588 του   3408-1473 μισθού αυτού 6of his wage 1510.2.3 εστι 4is]! 3361 μη Do not 3327 μεταβαίνετε cross over 1537 εξ from 3614 οικίας house 1519 εις to 3614 οικίαν house!   10:8   2532 και And 1519 εις into 1161-3739 δ΄ ην what 302 αν ever 4172 πόλιν city 1525 εισέρχησθε you should enter, 2532 και and 1209 δέχωνται they should receive 1473 υμάς you, 2068 εσθίετε eat 3588 τα the things 3908 παρατιθέμενα being placed near 1473 υμίν to you!   10:9   2532 και And 2323 θεραπεύετε attend to 3588 τους the 1722-1473 εν αυτή [2in it 772 ασθενείς 1weak]! 2532 και and 3004 λέγετε say 1473 αυτοίς to them! 1448 ήγγικεν [4approaches 1909 εφ΄ 5unto 1473 υμάς 6you 3588 η 1The 932 βασιλεία 2kingdom 3588 του   2316 θεού 3of God].   10:10   1519 εις [2into 3739 ην 3which 1161 δ΄ 1And] 302 αν ever 4172 πόλιν city 1525 εισέρχησθε you should enter, 2532 και and 3361 μη they should not 1209 δέχωνται receive 1473 υμάς you, 1831 εξελθόντες having gone forth 1519 εις into 3588 τας   4113-1473 πλατείας αυτής its square, 2036 είπατε you say!   10:11   2532 και Even 3588 τον the 2868 κονιορτόν dust 3588 τον   2853 κολληθέντα cleaving 1473 ημίν to us 575 από from 3588 της   4172-1473 πόλεως υμών your city 631 απομασσόμεθα we wipe off 1473 υμίν against you. 4133 πλήν Except 3778-1473 τούτο γινώσκετε know this! 3754 ότι that 1448 ήγγικεν [4has approached 1909 εφ΄ 5unto 1473 υμάς 6you 3588 η 1the 932 βασιλεία 2kingdom 3588 του   2316 θεού 3of God].   10:12   3004-1161 λέγω δε But I say 1473 υμίν to you 3754 ότι that, * Σοδόμοις [5to Sodom 1722 εν 1in 3588 τη   2250 ημέρα 3day 1565 εκείνη 2that 414-1510.8.3 ανεκτότερον έσται 4it will be more endurable] 2228 η than 3588 τη to 4172-1565 πόλει εκείνη that city.   10:13   3759 ουαί Woe 1473 σοι to you * Χωραζίν Chorazin. 3759 ουαί Woe 1473 σοι to you * Βηθσαϊδά Bethsaida. 3754 ότι for 1487 ει if 1722 εν in * Τύρω Tyre 2532 και and * Σιδώνι Sidon 1096 εγένοντο took place 3588 αι the 1411 δυνάμεις works of power 3588 αι which 1096 γενόμεναι took place 1722 εν in 1473 υμίν you, 3819-302 πάλαι αν even earlier 1722 εν [3in 4526 σάκκω 4sackcloth 2532 και 5and 4700 σποδώ 6ashes 2521 καθήμεναι 2sitting 3340 μετενόησαν 1they would have repented].   10:14   4133 πλην Furthermore * Τύρω to Tyre 2532 και and * Σιδώνι Sidon 414-1510.8.3 ανεκτότερον έσται it will be more endurable 1722 εν in 3588 τη the 2920 κρίσει judgment, 2228 η than 1473 υμίν for you.   10:15   2532 και And 1473 συ you, * Καπερναούμ Capernaum, 3588 η the one 2193 έως [2unto 3588 του 3the 3772 ουρανού 4heaven 5312 υψωθείσα 1having been raised up high]; 2193 έως unto 86 άδου Hades 2601 καταβιβασθήση you shall be brought down.   10:16   3588 ο The one 191 ακούων hearing 1473 υμών you, 1473-191 εμού ακούει hears me; 2532 και and 3588 ο the one 114 αθετών disregarding 1473 υμάς you, 1473-114 εμέ αθετεί disregards me; 3588-1161 ο δε and the one 1473-114 εμέ αθετών disregarding me, 114 αθετεί disregards 3588 τον the one 649 αποστείλαντά having sent 1473 με me.   10:17   5290 υπέστρεψαν [4returned 1161 δε 1And 3588 οι 2the 1440 εβδομήκοντα 3seventy] 3326 μετά with 5479 χαράς joy, 3004 λέγοντες saying, 2962 κύριε O Lord, 2532 και even 3588 τα the 1140 δαιμόνια demons 5293 υποτάσσεται are submitted 1473 ημίν to us 1722 εν in 3588 τω   3686-1473 ονόματί σου your name.   10:18   2036-1161 είπε δε And he said 1473 αυτοίς to them, 2334 εθεώρουν I viewed 3588 τον   4567 σατανάν Satan 5613 ως as 796 αστραπήν lightning 1537 εκ [2from out of 3588 του 3the 3772 ουρανού 4heaven 4098 πεσόντα 1falling].   10:19   2400 ιδού Behold, 1325 δίδωμι I give 1473 υμίν to you 3588 την the 1849 εξουσίαν authority 3588 του   3961 πατείν to tread 1883 επάνω upon 3789 όφεων serpents 2532 και and 4651 σκορπίων scorpions, 2532 και and 1909 επί upon 3956 πάσαν all 3588 την the 1411 δύναμιν power 3588 του of the 2190 εχθρού enemy; 2532 και and 3762 ουδέν nothing 1473 υμάς [3you 3766.2 ου μη 1in any way 91 αδικήσει 2shall injure].   10:20   4133 πλην Furthermore 1722 εν in 3778 τούτω this 3361-5463 μη χαίρετε rejoice not! 3754 ότι that 3588 τα the 4151 πνεύματα spirits 1473-5293 υμίν υποτάσσεται submit to you. 5463-1161 χαίρετε δε But you rejoice! 3754 ότι that 3588 τα   3686-1473 ονόματα υμών your names 1125 εγράφη are written 1722 εν in 3588 τοις the 3772 ουρανοίς heavens.   10:21   1722 εν In 1473-3588 αυτή τη the same 5610 ώρα hour 21 ηγαλλιάσατο [2exulted 3588 τω 3in the 4151 πνεύματι 4spirit 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 2532 και and 2036 είπεν said, 1843 εξομολογούμαί I make acknowledgment 1473 σοι to you, 3962 πάτερ O father, 2962 κύριε O Lord 3588 του of the 3772 ουρανού heaven 2532 και and 3588 της of the 1093 γης earth, 3754 ότι that 613 απέκρυψας you concealed 3778 ταύτα these things 575 από from 4680 σοφών the wise 2532 και and 4908 συνετών experts, 2532 και and 601 απεκάλυψας uncovered 1473 αυτά them 3516 νηπίος to simple ones; 3483 ναι Yes, 3588 ο O 3962 πατήρ father, 3754 ότι for 3779 ούτως thus 1096 εγένετο it was 2107 ευδοκία benevolent 1715 έμπροσθέν before 1473 σου you.   10:22   2532 και And 4762 στραφείς turning 4314 προς to 3588 τους the 3101 μαθητάς disciples 2036 είπε he said, 3956 πάντα All things 3860 παρεδόθη were delivered up 1473 μοι to me 5259 υπό by 3588 του   3962-1473 πατρός μου my father; 2532 και and 3762 ουδείς no one 1097 γινώσκει knows 5100 τις who 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the 5207 υιός son, 1508 ει μη except 3588 ο the 3962 πατήρ father, 2532 και and 5100 τις who 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the 3962 πατήρ father, 1508 ει μη except 3588 ο the 5207 υιός son, 2532 και and 3739 ω to whom 1437 εάν ever 1014 βούληται [3wants 3588 ο 1the 5207 υιός 2son] 601 αποκαλύψαι to reveal.   10:23   2532 και And 4762 στραφείς having turned 4314 προς to 3588 τους the 3101 μαθητάς disciples 2596 κατ΄ in 2398 ιδίαν private 2036 είπε he said, 3107 μακάριοι Blessed are 3588 οι the 3788 οφθαλμοί eyes, 3588 οι the ones 991 βλέποντες seeing 3739 α what 991 βλέπετε you see.   10:24   3004-1063 λέγω γαρ For I say 1473 υμίν to you, 3754 ότι that 4183 πολλοί many 4396 προφήται prophets 2532 και and 935 βασιλείς kings 2309 ηθέλησαν wanted 1492 ιδείν to see 3739 α what 1473 υμείς you 991 βλέπετε see, 2532 και and 3756-1492 ουκ είδον saw not; 2532 και and 191 ακούσαι to hear 3739 α what 191 ακούετε you hear, 2532 και and 3756-191 ουκ ήκουσαν heard not.   10:25   2532 και And 2400 ιδού behold, 3544-5100 νομικός τις a certain legal expert 450 ανέστη rose up 1598-1473 εκπειράζων αυτόν putting him to test, 2532 και and 3004 λέγων saying, 1320 διδάσκαλε Teacher, 5100 τι what 4160 ποιήσας having done, 2222 ζωήν [3life 166 αιώνιον 2eternal 2816 κληρονομήσω 1shall I inherit]?   10:26   3588 ο   1161 δε And 2036 είπε he said 4314 προς to 1473 αυτόν him, 1722 εν In 3588 τω the 3551 νόμω law, 5100 τι what 1125 γέγραπται has been written? 4459 πως How 314 αναγινώσκεις do you read?   10:27   3588 ο   1161 δε And 611 αποκριθείς answering 2036 είπεν he said, 25 αγαπήσεις You shall love 2962 κύριον the Lord 3588 τον   2316-1473 θεόν σου your God 1537 εξ with 3650 όλης all 3588 της   2588-1473 καρδίας σου your heart, 2532 και and 1537 εξ with 3650 όλης all 3588 της   5590-1473 ψυχής σου your soul, 2532 και and 1537 εξ with 3650 όλης all 3588 της   2479-1473 ισχύος σου your strength, 2532 και and 1537 εξ with 3650 όλης all 3588 της   1271-1473 διανοίας σου your thought, 2532 και and 3588 τον   4139-1473 πλησίον σου your neighbor 5613 ως as 4572 σεαυτόν yourself.   10:28   2036-1161 είπε δε And he said 1473 αυτώ to him, 3723 ορθώς Rightly 611 απεκρίθης you answered; 3778-4160 τούτο ποίει do this 2532 και and 2198 ζήση you shall live!   10:29   3588-1161 ο δε But he 2309 θέλων wanting 1344 δικαιούν to justify 1438 εαυτόν himself, 2036 είπε said 4314 προς to 3588 τον   * Ιησούν Jesus, 2532 και And 5100 τις who 1510.2.3 εστί is 1473 μου my 4139 πλησίον neighbor?   10:30   5274-1161 υπολαβών δε And undertaking, 3588 ο   * Ιησούς Jesus 2036 είπεν said, 444-5100 άνθρωπός τις A certain man 2597 κατέβαινεν went down 575 από from * Ιερουσαλήμ Jerusalem 1519 εις unto * Ιεριχώ Jericho, 2532 και and 3027 λησταίς [2robbers 4045 περιέπεσεν 1fell among], 3739 οι the ones who 2532 και both 1562 εκδύσαντες having stripped 1473 αυτόν him, 2532 και and 4127 πληγάς [2wounds upon him 2007 επιθέντες 1having placed], 565 απήλθον went forth 863 αφέντες leaving him 2253 ημιθανή half-dead 5177 τυγχάνοντα happening by chance.   10:31   2596 κατά [2by 4795 συγκυρίαν 3chance 1161 δε 1And] 2409-5100 ιερεύς τις a certain priest 2597 κατέβαινεν went down 1722 εν by 3588 τη   3598-1565 οδώ εκείνη that way; 2532 και and 1492 ιδών beholding 1473 αυτόν him, 492 αντιπαρήλθεν he passed by on the other side.   10:32   3668-1161 ομοίως δε And in like manner 2532 και also * Λευϊτης a Levite, 1096 γενόμενος being 2596 κατά at 3588 τον the 5117 τόπον place, 2064 ελθών having come 2532 και and 1492 ιδών beholding, 492 αντιπαρήλθε passed by on the other side.   10:33   *-1161-5100 Σαμαρείτης δε τις But a certain Samaritan, 3593 οδεύων traveling, 2064 ήλθε came 2596 κατ΄ by 1473 αυτόν him; 2532 και and 1492 ιδών beholding 1473 αυτόν him, 4697 εσπλαγχνίσθη he was moved with compassion.   10:34   2532 και And 4334 προσελθών having come forward, 2611 κετέδησε he bound 3588 τα   5134-1473 τραύματα αυτού his wounds, 2022 επιχέων pouring on 1637 έλαιον oil 2532 και and 3631 οίνον wine; 1913-1161 επιβιβάσας δε and having set 1473 αυτόν him 1909 επί upon 3588 το   2398 ίδιον his own 2934 κτήνος beast, 71 ήγαγεν he led 1473 αυτόν him 1519 εις unto 3829 πανδοχείον an inn, 2532 και and 1959 επεμελήθη took care 1473 αυτού of him.   10:35   2532 και And 1909 επί on 3588 την the 839 αύριον next morning, 1831 εξελθών having come forth, 1544 εκβαλών casting down 1417 δύο two 1220 δηνάρια denarii, 1325 έδωκε he gave them 3588 τω to the 3830 πανδοχεί inn-keeper, 2532 και and 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, 1959 επιμελήθητι Take care 1473 αυτού of him! 2532 και and 3739-5100-302 ο τι αν whatsoever 4325 προσδαπανήσης you should spend besides, 1473 εγώ I 1722 εν in 3588 τω   1880-1473 επανέρχεσθαί με my returning back 591 αποδώσω will repay 1473 σοι to you.   10:36   5100 τις Which 3767 ούν then 3778 τούτων of these 3588 των   5140 τριών three 1380 δοκεί seems 1473 σοι to you 4139 πλησίον [2the neighbor 1096 γεγονέναι 1to have been] 3588 του of the one 1706 εμπεσόντος having fallen 1519 εις among 3588 τους the 3027 ληστάς robbers?   10:37   3588-1161 ο δε And he 2036 είπεν said, 3588 ο The one 4160 ποιήσας having 3588 το   1656 έλεος mercy 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him. 2036 είπεν [2said 3767 ούν 3then 1473 αυτώ 4to him 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 4198 πορεύου Go, 2532 και and 1473 συ you 4160 ποίει do 3668 ομοίως in like manner!   10:38   1096-1161 εγένετο δε And it came to pass 1722 εν in 3588 τω   4198-1473 πορεύεσθαι αυτούς their going, 2532 και that 1473 αυτός he 1525 εισήλθεν entered 1519 εις into 2968-5100 κώμην τινά a certain town. 1135 γυνή [3woman 1161 δε 1And 5100 τις 2a certain], 3686 ονόματι by name * Μάρθα Martha, 5264 υπεδέξατο welcomed 1473 αυτόν him 1519 εις into 3588 τον   3624-1473 οίκον αυτής her house.   10:39   2532 και And 3592 τήδε thus 1510.7.3 ην there was 79 αδελφή a sister 2564 καλουμένη being called * Μαρία Mary, 3739 η who 2532 και also 3869 παρακαθίσασα having sat 3844 παρά by 3588 τους the 4228 πόδας feet 3588 του   * Ιησού of Jesus, 191 ήκουε heard 3588 τον   3056-1473 λόγον αυτού his word.   10:40   3588 η   1161 δε But * Μάρθα Martha 4049 περιεσπάτο was distracted 4012 περί about 4183 πολλήν much 1248 διακονίαν service, 2186-1161 επιστάσα δε and having stood by, 2036 είπε she said, 2962 κύριε O Lord, 3756 ου is it no 3199 μέλει care 1473 σοι to you 3754 ότι that 3588 η   79-1473 αδελφή μου my sister 3441 μόνην [2alone 1473-2641 με κατέλιπε 1left me] 1247 διακονείν to serve? 2036 είπε Speak 3767 ούν then 1473 αυτή to her 2443 ίνα that 1473-4878 μοι συναντιλάβηται she should aid me!   10:41   611-1161 αποκριθείς δε And answering 2036 είπεν [2said 1473 αυτή 3to her 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], * Μάρθα Martha, * Μάρθα Martha, 3309 μεριμνάς you are anxious 2532 και and 5182 τυρβάζη turbulent 4012 περί concerning 4183 πολλά many things.   10:42   1520 ενός [3one 1161 δε 1But 1510.2.3 εστι 2there is] 5532 χρεία need, *-1161 Μαρία δε and Mary 3588 την [2the 18 αγαθήν 3good 3310 μερίδα 4portion 1586 εξελέξατο 1chose], 3748 ήτις which 3756 ουκ shall not 851 αφαιρεθήσεται be removed 575 απ΄ from 1473 αυτής her.