Luke 10:7

  10:7   1722 εν [2in 1473 αυτή 3the same 1161 δε 1And] 3588 τη   3614 οικία house 3306 μένετε abide! 2068 εσθίοντες eating 2532 και and 4095 πίνοντες drinking 3588 τα the things 3844 παρ΄ of 1473 αυτών theirs; 514 άξιος [5worthy 1063 γαρ 1for 3588 ο 2the 2040 εργάτης 3worker 3588 του   3408-1473 μισθού αυτού 6of his wage 1510.2.3 εστι 4is]! 3361 μη Do not 3327 μεταβαίνετε cross over 1537 εξ from 3614 οικίας house 1519 εις to 3614 οικίαν house!