Luke 10:8

  10:8   2532 και And 1519 εις into 1161-3739 δ΄ ην what 302 αν ever 4172 πόλιν city 1525 εισέρχησθε you should enter, 2532 και and 1209 δέχωνται they should receive 1473 υμάς you, 2068 εσθίετε eat 3588 τα the things 3908 παρατιθέμενα being placed near 1473 υμίν to you!