Luke 10:6

  10:6   2532 και And 1437 εάν if 1510.3 η there might be 1563 εκεί there 5207 υιός a son 1515 ειρήνης of peace, 1879 επαναπαύσεται [2shall rest 1909 επ΄ 3upon 1473 αυτόν 4him 3588 η   1515-1473 ειρήνη υμών 1your peace]; 1490 ει δε μήγε but if not, 1909 εφ΄ unto 1473 υμάς you 344 ανακάμψει it shall return.