Luke 10:39

  10:39   2532 και And 3592 τήδε thus 1510.7.3 ην there was 79 αδελφή a sister 2564 καλουμένη being called * Μαρία Mary, 3739 η who 2532 και also 3869 παρακαθίσασα having sat 3844 παρά by 3588 τους the 4228 πόδας feet 3588 του   * Ιησού of Jesus, 191 ήκουε heard 3588 τον   3056-1473 λόγον αυτού his word.