Psalms 78

IHOT(i) (In English order)
  1 H4905 משׂכיל Maschil H623 לאסף of Asaph. H238 האזינה Give ear, H5971 עמי O my people, H8451 תורתי my law: H5186 הטו incline H241 אזנכם your ears H561 לאמרי to the words H6310 פי׃ of my mouth.
  2 H6605 אפתחה I will open H4912 במשׁל in a parable: H6310 פי my mouth H5042 אביעה I will utter H2420 חידות dark sayings H4480 מני of H6924 קדם׃ old:
  3 H834 אשׁר Which H8085 שׁמענו we have heard H3045 ונדעם and known, H1 ואבותינו and our fathers H5608 ספרו׃ have told
  4 H3808 לא We will not H3582 נכחד hide H1121 מבניהם from their children, H1755 לדור to the generation H314 אחרון to come H5608 מספרים showing H8416 תהלות the praises H3068 יהוה of the LORD, H5807 ועזוזו and his strength, H6381 ונפלאותיו and his wonderful works H834 אשׁר that H6213 עשׂה׃ he hath done.
  5 H6965 ויקם For he established H5715 עדות a testimony H3290 ביעקב in Jacob, H8451 ותורה a law H7760 שׂם and appointed H3478 בישׂראל in Israel, H834 אשׁר which H6680 צוה he commanded H853 את   H1 אבותינו our fathers, H3045 להודיעם that they should make them known H1121 לבניהם׃ to their children:
  6 H4616 למען That H3045 ידעו might know H1755 דור the generation H314 אחרון to come H1121 בנים the children H3205 יולדו should be born; H6965 יקמו should arise H5608 ויספרו and declare H1121 לבניהם׃ to their children:
  7 H7760 וישׂימו That they might set H430 באלהים in God, H3689 כסלם their hope H3808 ולא and not H7911 ישׁכחו forget H4611 מעללי the works H410 אל of God, H4687 ומצותיו his commandments: H5341 ינצרו׃ but keep
  8 H3808 ולא And might not H1961 יהיו be H1 כאבותם as their fathers, H1755 דור generation; H5637 סורר a stubborn H4784 ומרה and rebellious H1755 דור a generation H3808 לא was not H3559 הכין set not their heart aright, H3820 לבו   H3808 ולא   H539 נאמנה steadfast H854 את with H410 אל God. H7307 רוחו׃ and whose spirit
  9 H1121 בני The children H669 אפרים of Ephraim, H5401 נושׁקי armed, H7411 רומי carrying H7198 קשׁת bows, H2015 הפכו turned back H3117 ביום in the day H7128 קרב׃ of battle.
  10 H3808 לא not H8104 שׁמרו They kept H1285 ברית the covenant H430 אלהים of God, H8451 ובתורתו in his law; H3985 מאנו and refused H1980 ללכת׃ to walk
  11 H7911 וישׁכחו And forgot H5949 עלילותיו his works, H6381 ונפלאותיו and his wonders H834 אשׁר that H7200 הראם׃ he had showed
  12 H5048 נגד he in the sight H1 אבותם of their fathers, H6213 עשׂה did H6382 פלא Marvelous things H776 בארץ in the land H4714 מצרים of Egypt, H7704 שׂדה the field H6814 צען׃ of Zoan.
  13 H1234 בקע He divided H3220 ים the sea, H5674 ויעבירם and caused them to pass through; H5324 ויצב to stand H4325 מים and he made the waters H3644 כמו as H5067 נד׃ a heap.
  14 H5148 וינחם also he led H6051 בענן them with a cloud, H3119 יומם In the daytime H3605 וכל and all H3915 הלילה the night H216 באור with a light H784 אשׁ׃ of fire.
  15 H1234 יבקע He cleaved H6697 צרים the rocks H4057 במדבר in the wilderness, H8248 וישׁק and gave drink H8415 כתהמות depths. H7227 רבה׃ as the great
  16 H3318 ויוצא   H5140 נוזלים   H5553 מסלע of the rock, H3381 ויורד to run down H5104 כנהרות like rivers. H4325 מים׃ and caused waters
  17 H3254 ויוסיפו more H5750 עוד yet H2398 לחטא And they sinned H4784 לו למרות against him by provoking H5945 עליון the most High H6723 בציה׃ in the wilderness.
  18 H5254 וינסו And they tempted H410 אל God H3824 בלבבם in their heart H7592 לשׁאל by asking H400 אכל meat H5315 לנפשׁם׃ for their lust.
  19 H1696 וידברו Yea, they spoke H430 באלהים against God; H559 אמרו they said, H3201 היוכל Can H410 אל God H6186 לערך furnish H7979 שׁלחן a table H4057 במדבר׃ in the wilderness?
  20 H2005 הן Behold, H5221 הכה he smote H6697 צור the rock, H2100 ויזובו gushed out, H4325 מים that the waters H5158 ונחלים and the streams H7857 ישׁטפו overflowed; H1571 הגם also? H3899 לחם bread H3201 יוכל can H5414 תת he give H518 אם   H3559 יכין can he provide H7607 שׁאר flesh H5971 לעמו׃ for his people?
  21 H3651 לכן Therefore H8085 שׁמע heard H3068 יהוה the LORD H5674 ויתעבר and was wroth: H784 ואשׁ so a fire H5400 נשׂקה was kindled H3290 ביעקב against Jacob, H1571 וגם also H639 אף and anger H5927 עלה came up H3478 בישׂראל׃ against Israel;
  22 H3588 כי Because H3808 לא not H539 האמינו they believed H430 באלהים in God, H3808 ולא not H982 בטחו and trusted H3444 בישׁועתו׃ in his salvation:
  23 H6680 ויצו Though he had commanded H7834 שׁחקים the clouds H4605 ממעל from above, H1817 ודלתי the doors H8064 שׁמים of heaven, H6605 פתח׃ and opened
  24 H4305 וימטר And had rained down H5921 עליהם upon H4478 מן manna H398 לאכל them to eat, H1715 ודגן them of the corn H8064 שׁמים of heaven. H5414 נתן׃ and had given
  25 H3899 לחם food: H47 אבירים angels' H398 אכל did eat H376 אישׁ Man H6720 צידה them meat H7971 שׁלח he sent H1992 להם   H7648 לשׂבע׃ to the full.
  26 H5265 יסע to blow H6921 קדים He caused an east wind H8064 בשׁמים in the heaven: H5090 וינהג he brought H5797 בעזו and by his power H8486 תימן׃ in the south wind.
  27 H4305 וימטר He rained H5921 עליהם also upon H6083 כעפר them as dust, H7607 שׁאר flesh H2344 וכחול like as the sand H3220 ימים of the sea: H5775 עוף fowls H3671 כנף׃ and feathered
  28 H5307 ויפל And he let fall H7130 בקרב in the midst H4264 מחנהו of their camp, H5439 סביב round about H4908 למשׁכנתיו׃ their habitations.
  29 H398 ויאכלו So they did eat, H7646 וישׂבעו filled: H3966 מאד and were well H8378 ותאותם them their own desire; H935 יבא for he gave H1992 להם׃  
  30 H3808 לא They were not H2114 זרו estranged H8378 מתאותם from their lust. H5750 עוד yet H400 אכלם But while their meat H6310 בפיהם׃ in their mouths,
  31 H639 ואף The wrath H430 אלהים of God H5927 עלה came H2026 בהם ויהרג upon them, and slew H4924 במשׁמניהם the fattest H970 ובחורי the chosen H3478 ישׂראל of Israel. H3766 הכריע׃ of them, and smote down
  32 H3605 בכל For all H2063 זאת this H2398 חטאו they sinned H5750 עוד still, H3808 ולא not H539 האמינו and believed H6381 בנפלאותיו׃ for his wondrous works.
  33 H3615 ויכל did he consume H1892 בהבל in vanity, H3117 ימיהם Therefore their days H8141 ושׁנותם and their years H928 בבהלה׃ in trouble.
  34 H518 אם When H2026 הרגם he slew H1875 ודרשׁוהו them, then they sought H7725 ושׁבו him: and they returned H7836 ושׁחרו and inquired early H410 אל׃ after God.
  35 H2142 ויזכרו And they remembered H3588 כי that H430 אלהים God H6697 צורם their rock, H410 ואל God H5945 עליון and the high H1350 גאלם׃ their redeemer.
  36 H6601 ויפתוהו Nevertheless they did flatter H6310 בפיהם him with their mouth, H3956 ובלשׁונם unto him with their tongues. H3576 יכזבו׃ and they lied
  37 H3820 ולבם For their heart H3808 לא was not right H3559 נכון was not right H5973 עמו with H3808 ולא him, neither H539 נאמנו were they steadfast H1285 בבריתו׃ in his covenant.
  38 H1931 והוא But he, H7349 רחום full of compassion, H3722 יכפר forgave H5771 עון iniquity, H3808 ולא not: H7843 ישׁחית and destroyed H7235 והרבה yea, many H7725 להשׁיב a time turned he his anger away, H639 אפו a time turned he his anger away, H3808 ולא and did not H5782 יעיר stir up H3605 כל all H2534 חמתו׃ his wrath.
  39 H2142 ויזכר For he remembered H3588 כי that H1320 בשׂר flesh; H1992 המה they H7307 רוח a wind H1980 הולך that passeth away, H3808 ולא and cometh not again. H7725 ישׁוב׃ and cometh not again.
  40 H4100 כמה How oft H4784 ימרוהו did they provoke H4057 במדבר him in the wilderness, H6087 יעציבוהו grieve H3452 בישׁימון׃ him in the desert!
  41 H7725 וישׁובו Yea, they turned back H5254 וינסו and tempted H410 אל God, H6918 וקדושׁ the Holy One H3478 ישׂראל of Israel. H8428 התוו׃ and limited
  42 H3808 לא not H2142 זכרו They remembered H853 את   H3027 ידו his hand, H3117 יום the day H834 אשׁר when H6299 פדם he delivered H4480 מני them from H6862 צר׃ the enemy.
  43 H834 אשׁר How H7760 שׂם he had wrought H4714 במצרים in Egypt, H226 אתותיו his signs H4159 ומופתיו and his wonders H7704 בשׂדה in the field H6814 צען׃ of Zoan:
  44 H2015 ויהפך And had turned H1818 לדם into blood; H2975 יאריהם their rivers H5140 ונזליהם and their floods, H1077 בל that they could not H8354 ישׁתיון׃ drink.
  45 H7971 ישׁלח He sent H6157 בהם ערב divers sorts of flies H398 ויאכלם among them, which devoured H6854 וצפרדע them; and frogs, H7843 ותשׁחיתם׃ which destroyed
  46 H5414 ויתן He gave H2625 לחסיל unto the caterpillar, H2981 יבולם also their increase H3018 ויגיעם and their labor H697 לארבה׃ unto the locust.
  47 H2026 יהרג He destroyed H1259 בברד with hail, H1612 גפנם their vines H8256 ושׁקמותם and their sycamore trees H2602 בחנמל׃ with frost.
  48 H5462 ויסגר He gave up H1259 לברד also to the hail, H1165 בעירם their cattle H4735 ומקניהם and their flocks H7565 לרשׁפים׃ to hot thunderbolts.
  49 H7971 ישׁלח He cast H2740 בם חרון upon them the fierceness H639 אפו of his anger, H5678 עברה wrath, H2195 וזעם and indignation, H6869 וצרה and trouble, H4917 משׁלחת by sending H4397 מלאכי angels H7451 רעים׃ evil
  50 H6424 יפלס He made H5410 נתיב a way H639 לאפו to his anger; H3808 לא not H2820 חשׂך he spared H4194 ממות from death, H5315 נפשׁם their soul H2416 וחיתם their life H1698 לדבר over to the pestilence; H5462 הסגיר׃ but gave
  51 H5221 ויך And smote H3605 כל all H1060 בכור the firstborn H4714 במצרים in Egypt; H7225 ראשׁית the chief H202 אונים of strength H168 באהלי in the tabernacles H2526 חם׃ of Ham:
  52 H5265 ויסע to go forth H6629 כצאן like sheep, H5971 עמו But made his own people H5090 וינהגם and guided H5739 כעדר like a flock. H4057 במדבר׃ them in the wilderness
  53 H5148 וינחם And he led H983 לבטח them on safely, H3808 ולא not: H6342 פחדו so that they feared H853 ואת   H341 אויביהם their enemies. H3680 כסה overwhelmed H3220 הים׃ but the sea
  54 H935 ויביאם And he brought H413 אל them to H1366 גבול the border H6944 קדשׁו of his sanctuary, H2022 הר mountain, H2088 זה this H7069 קנתה had purchased. H3225 ימינו׃ his right hand
  55 H1644 ויגרשׁ He cast out H6440 מפניהם also before H1471 גוים the heathen H5307 ויפילם them, and divided H2256 בחבל by line, H5159 נחלה them an inheritance H7931 וישׁכן to dwell H168 באהליהם in their tents. H7626 שׁבטי and made the tribes H3478 ישׂראל׃ of Israel
  56 H5254 וינסו Yet they tempted H4784 וימרו and provoked H853 את   H430 אלהים God, H5945 עליון the most high H5713 ועדותיו his testimonies: H3808 לא not H8104 שׁמרו׃ and kept
  57 H5472 ויסגו But turned back, H898 ויבגדו and dealt unfaithfully H1 כאבותם like their fathers: H2015 נהפכו they were turned aside H7198 כקשׁת bow. H7423 רמיה׃ like a deceitful
  58 H3707 ויכעיסוהו For they provoked him to anger H1116 בבמותם with their high places, H6456 ובפסיליהם with their graven images. H7065 יקניאוהו׃ and moved him to jealousy
  59 H8085 שׁמע heard H430 אלהים When God H5674 ויתעבר he was wroth, H3988 וימאס abhorred H3966 מאד and greatly H3478 בישׂראל׃ Israel:
  60 H5203 ויטשׁ So that he forsook H4908 משׁכן the tabernacle H7887 שׁלו of Shiloh, H168 אהל the tent H7931 שׁכן he placed H120 באדם׃ among men;
  61 H5414 ויתן And delivered H7628 לשׁבי into captivity, H5797 עזו his strength H8597 ותפארתו and his glory H3027 ביד hand. H6862 צר׃ into the enemy's
  62 H5462 ויסגר He gave H2719 לחרב also unto the sword; H5971 עמו his people H5159 ובנחלתו with his inheritance. H5674 התעבר׃ and was wroth
  63 H970 בחוריו their young men; H398 אכלה consumed H784 אשׁ The fire H1330 ובתולתיו and their maidens H3808 לא were not H1984 הוללו׃ given to marriage.
  64 H3548 כהניו Their priests H2719 בחרב by the sword; H5307 נפלו fell H490 ואלמנתיו and their widows H3808 לא made no H1058 תבכינה׃ lamentation.
  65 H3364 ויקץ awaked H3463 כישׁן as one out of sleep, H136 אדני Then the Lord H1368 כגבור like a mighty man H7442 מתרונן that shouteth H3196 מיין׃ by reason of wine.
  66 H5221 ויך And he smote H6862 צריו his enemies H268 אחור in the hinder parts: H2781 חרפת reproach. H5769 עולם them to a perpetual H5414 נתן׃ he put
  67 H3988 וימאס Moreover he refused H168 באהל the tabernacle H3130 יוסף of Joseph, H7626 ובשׁבט the tribe H669 אפרים of Ephraim: H3808 לא not H977 בחר׃ and chose
  68 H977 ויבחר But chose H853 את   H7626 שׁבט the tribe H3063 יהודה of Judah, H853 את   H2022 הר the mount H6726 ציון Zion H834 אשׁר which H157 אהב׃ he loved.
  69 H1129 ויבן And he built H3644 כמו like H7311 רמים high H4720 מקדשׁו his sanctuary H776 כארץ like the earth H3245 יסדה which he hath established H5769 לעולם׃ forever.
  70 H977 ויבחר He chose H1732 בדוד David H5650 עבדו also his servant, H3947 ויקחהו and took H4356 ממכלאת   H6629 צאן׃  
  71 H310 מאחר   H5763 עלות the ewes great with young H935 הביאו he brought H7462 לרעות him to feed H3290 ביעקב Jacob H5971 עמו his people, H3478 ובישׂראל and Israel H5159 נחלתו׃ his inheritance.
  72 H7462 וירעם So he fed H8537 כתם them according to the integrity H3824 לבבו of his heart; H8394 ובתבונות them by the skilfulness H3709 כפיו of his hands. H5148 ינחם׃ and guided