Psalms 78

  78:Title   4907 συνέσεως A contemplation 3588 τω to * Ασάφ Asaph.   78:1   4337 προσέχετε Take heed, 2992-1473 λαός μου O my people, 3588 τω   3551-1473 νόμω μου to my law! 2827 κλίνατε Lean 3588 το   3775-1473 ους υμών your ear 1519 εις to 3588 τα the 4487 ρήματα words 3588 του   4750-1473 στόματός μου of my mouth!   78:2   455 ανοίξω I will open 1722 εν [2in 3850 παραβολαίς 3parables 3588 το   4750-1473 στόμα μου 1my mouth]; 5350 φθέγξομαι I will utter 4265.1 προβλήματα riddles 575 απ΄ from 746 αρχής the beginning;   78:3   3745 όσα as many as 191 ηκούσαμεν we heard 2532 και and 1097 έγνωμεν we know 1473 αυτά them, 2532 και and 3588 οι   3962-1473 πατέρες ημών our fathers 1334 διηγήσαντο described 1473 ημίν to us.   78:4   3756 ουκ They were not 2928 εκρύβη hidden 575 από from 3588 των   5043-1473 τέκνων αυτών their children 1519 εις for 1074 γενεάν [2generation 2087 ετέραν 1another]; 518 απαγγέλλοντες but are reporting 3588 τας the 133 αινέσεις praises 3588 του of the 2962 κυρίου lord, 2532 και and 3588 τας   1412.1-1473 δυναστείας αυτού his dominations, 2532 και and 3588 τα   2297-1473 θαυμάσια αυτού his wonders 3739 α which 4160 εποίησε he did.   78:5   2532 και For 450 ανέστησε he raised up 3142 μαρτύριον a testimony 1722 εν in * Ιακώβ Jacob, 2532 και and 3551 νόμον [2a law 5087 έθετο 1he put] 1722 εν in * Ισραήλ Israel, 3739 ον which 1781 ενετείλατο he gave charge 3588 τοις to 3962-1473 πατράσιν ημών our fathers, 3588 του   1107-1473 γνωρίσαι αυτά to make them known 3588 τοις to 5207-1473 υιοίς αυτών their sons;   78:6   3704 όπως so 302 αν that 1097 γνώ [3should know 1074 γενεά 2generation 2087 ετέρα 1another] -- 5207 υιοί the sons 3588 οι   5088 τεχθησόμενοι being birthed. 2532 και And 450 αναστήσονται they shall rise up 2532 και and 518 απαγγελούσιν report 1473 αυτά them 3588 τοις to 5207-1473 υιοίς αυτών their sons,   78:7   2443 ίνα that 5087 θώνται they should put 1909 επί [2upon 3588 τον   2316 θεόν 3God 3588 την   1680-1473 ελπίδα αυτών 1their hope], 2532 και and 3361 μη should not 1950 επιλάθωνται forget 3588 των the 2041 έργων works 3588 του   2316 θεού of God, 2532 και but 3588 τας   1785-1473 εντολάς αυτού [2of his commandments 1567 εκζητήσωσιν 1shall inquire];   78:8   2443 ίνα that 3361 μη they should not 1096 γένωνται become 5613 ως as 3588 οι   3962-1473 πατέρες αυτών their fathers -- 1074 γενεά [4generation 4646 σκολιά 1a crooked 2532 και 2and 3893 παραπικραίνουσα 3greatly embittered]; 1074 γενεά a generation 3748 ήτις which 3756 ου did not 2720 κατεύθυνεν straightened out 3588 την   2588-1438 καρδίαν εαυτής its own heart, 2532 και and 3756 ουκ [2was not 4104 επιστώθη 3trustworthy 3326 μετά 4with 3588 του   2316 θεού 5God 3588 το   4151-1473 πνεύμα αυτής 1its spirit].   78:9   5207 υιοί The sons * Εφραϊμ of Ephraim 1780.2 εντείνοντες stretching tight 2532 και and 906 βάλλοντες shooting 5115 τόξοις with bows, 4762 εστράφησαν turned back 1722 εν in 2250 ημέρα the day 4171 πολέμου of battle.   78:10   3756 ουκ They did not 5442 εφύλαξαν guard 3588 την the 1242 διαθήκην covenant 3588 του   2316 θεού of God, 2532 και and 1722 εν [4by 3588 τω   3551-1473 νόμω αυτού 5his law 3756 ουκ 1they did not 1014 εβουλήθησαν 2want 4198 πορεύεσθαι 3to go].   78:11   2532 και And 1950 επελάθοντο they forgot 3588 των   2108-1473 ευεργεσιών αυτού his good works, 2532 και and 3588 των   2297-1473 θαυμασίων αυτού his wonders 3739 ων which 1166 έδειξεν he showed 1473 αυτοίς to them,   78:12   1726 εναντίον before 3588 των   3962-1473 πατέρων αυτών their fathers; 3739 α what 4160 εποίησε [2he did 2297 θαυμάσια 1wonders] 1722 εν in 1093 γη the land * Αιγύπτω of Egypt 1722 εν in 3977.1 πεδίω the plain * Τάνεως of Tanis.   78:13   1284 διέρρηξε How he tore up 2281 θάλασσαν the sea, 2532 και and 1236-1473 διήγαγεν αυτούς led them through; 3936 παρέστησεν and he stood 5204 ύδατα the waters 5616 ωσεί as 779 ασκόν a water bag.   78:14   2532 και And 3594 ωδήγησεν he guided 1473 αυτούς them 1722 εν with 3507 νεφέλη a cloud 2250 ημέρας by day, 2532 και and 3650 όλην the entire 3588 την   3571 νύκτα night 1722 εν with 5462 φωτισμώ the illumination 4442 πυρός of fire.   78:15   1284 διέρρηξε He tore open 4073 πέτραν the rock 1722 εν in 2048 ερήμω the wilderness, 2532 και and 4222-1473 επότισεν αυτούς he gave them a drink 5613 ως as 1722 εν in 12 αβύσσω [2deep 4183 πολλή 1a vast].   78:16   2532 και And 1806 εξήγαγεν he brought 5204 ύδωρ water 1537 εκ from 4073 πέτρας the rock, 2532 και and 2609 κατήγαγεν he led it down 5613 ως as 4215 ποταμούς rivers 5204 ύδατα of waters.   78:17   2532 και And 4369 προσέθεντο they proceeded 2089 έτι still 3588 του   264 αμαρτάνειν to sin 1473 αυτώ against him; 3893 παρεπίκραναν they greatly embittered 3588 τον the 5310 ύψιστον highest 1722 εν in 504 ανύδρω a waterless place.   78:18   2532 και And 1598-3588-2316 εξεπείρασαν τον θεόν they put God to the test 1722 εν in 3588 ταις   2588-1473 καρδίαις αυτών their hearts, 3588 του   154 αιτήσαι to ask 1033 βρώματα foods 3588 ταις   5590-1473 ψυχαίς αυτών for their lives.   78:19   2532 και And 2635 κατελάλησαν they spoke ill 3588 του   2316 θεού of God. 2532 και And 2036 είπον they said, 3361 μη Shall 1410-3588-2316 δυνήσεται ο θεός God be able 2090 ετοιμάσαι to prepare 5132 τράπεζαν a table 1722 εν in 2048 ερήμω the wilderness?   78:20   1893 επεί For when 3960 επάταξε he struck 4073 πέτραν the rock, 2532 και and 4482 ερρύησαν there flowed 5204 ύδατα waters, 2532 και and 5493 χείμαρροι rushing streams 2626 κατεκλύσθησαν inundated, 3361 μη shall 2532 και also 740 άρτον [3bread 1410 δύναται 1he be able 1325 δούναι 2to give] 2228 η or 2090 ετοιμάσαι prepare 5132 τράπεζαν a table 3588 τω for 2992-1473 λαώ αυτού his people?   78:21   1223 διά On account of 3778 τούτο this 191-2962 ήκουσε κύριος the lord heard, 2532 και and 306 ανεβάλετο was raised in anger. 2532 και And 4442 πυρ a fire 381 ανήφθη was lit 1722 εν in * Ιακώβ Jacob, 2532 και and 3709 οργή anger 305 ανέβη ascended 1909 επί upon 3588 τον   * Ισραήλ Israel.   78:22   3754 ότι For 3756 ουκ they did not 4100 επίστευσαν trust 1722 εν in 3588 τω   2316 θεώ God, 3761 ουδέ nor 1679 ήλπισαν did they hope 1909 επί upon 3588 το   4992-1473 σωτήριον αυτού his deliverance.   78:23   2532 και And 1781 ενετείλατο he gave charge 3507 νεφέλαις to clouds 5231.1 υπεράνωθεν far above, 2532 και and 2374 θύρας the doors 3772 ουρανού of heaven 455 ανέωξε were opened,   78:24   2532 και and 1026 έβρεξεν [2rained upon 1473 αυτοίς 3them 3131 μάννα 1manna] 2068 φαγείν to eat; 2532 και and 740 άρτον [3the bread 3772 ουρανού 4of heaven 1325 έδωκεν 1he gave 1473 αυτοίς 2to them].   78:25   740 άρτον [3bread 32 αγγέλων 4of angels 2068 έφαγεν 2ate 444 άνθρωπος 1Man]; 1979 επισιτισμόν [3provisions 649 απέστειλεν 1he sent 1473 αυτοίς 2to them] 1519 εις in 4140 πλησμονήν fullness.   78:26   522 απήρε He departed 3558 νότον the south wind 1537 εξ from 3772 ουρανού heaven, 2532 και and 1863 επήγαγεν he brought on 1722 εν by 3588 τη   1411-1473 δυνάμει αυτού his power 3047 λίβα the southwest wind.   78:27   2532 και And 1026 έβρεξεν he rained 1909 επ΄ [2upon 1473 αυτούς 3them 5616 ωσεί 4as 5522 χουν 5dust 4561 σάρκας 1flesh]; 2532 και even 5616 ωσεί [3as 285 άμμον 4the sand 2281 θαλασσών 5of the seas 4071 πετεινά 2winged creatures 4420.2 πτερωτά 1feathered].   78:28   2532 και And 1968 επέπεσον they fell 1519 εις in 3319 μέσω the midst 3588 της   3925-1473 παρεμβολής αυτών of their camp 2945 κύκλω round about 3588 των   4638-1473 σκηνωμάτων αυτών their tents.   78:29   2532 και And 2068 έφαγον they ate, 2532 και and 1705 ενεπλήσθησαν were filled up 4970 σφόδρα exceedingly. 2532 και And 3588 την   1939-1473 επιθυμίαν αυτών [2their desire 5342 ήνεγκεν 1he brought] 1473 αυτοίς to them.   78:30   3756 ουκ They were not 4732.1 εστερήθησαν deprived 575 από of 3588 της   1939-1473 επιθυμίας αυτών their desire; 2089 έτι but 3588 της   1035 βρώσεως food 1510.6 ούσης was 1722 εν in 3588 τω   4750-1473 στόματι αυτών their mouth,   78:31   2532 και and 3709 οργή the anger 3588 του   2316 θεού of God 305 ανέβη ascended 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them; 2532 και and 615 απέκτεινεν he killed 1722 εν in 3588 τοις   4104.2-1473 πίοσιν αυτών their plenty; 2532 και and 3588 τους the 1588 εκλεκτούς chosen ones 3588 του   * Ισραήλ of Israel 4846.1 συνεπόδισεν he impeded.   78:32   1722 εν In 3956 πάσι all 3778 τούτοις these things 264 ήμαρτον they sinned 2089 έτι still, 2532 και and 3756 ουκ did not 4100 επίστευσαν trust 1722 εν in 3588 τοις   2297-1473 θαυμασίοις αυτού his wonders.   78:33   2532 και And 1587 εξέλιπον [2ended 1722 εν 3in 3153 ματαιότητι 4folly 3588 αι   2250-1473 ημέραι αυτών 1their days], 2532 και and 3588 τα   2094-1473 έτη αυτών their years 3326 μετά with 4710 σπουδής haste.   78:34   3752 όταν Whenever 615 απέκτεινεν he killed 1473 αυτούς them, 5119 τότε then 2212 εζήτουν they sought 1473 αυτόν him; 2532 και and 1994 επέστρεφον they turned 2532 και and 3719 ώρθριζον rose early 4314 προς to search for 3588 τον   2316 θεόν God.   78:35   2532 και And 3403 εμνήσθησαν they remembered 3754 ότι that 3588 ο   2316 θεός God 998-1473 βοηθός αυτών [2their helper 1510.2.3 εστι 1is], 2532 και and 3588 ο   2316 θεός God 3588 ο the 5310 ύψιστος Highest 3086 λυτρωτής [2ransomer 1473-1510.2.3 αυτών εστι 1is their].   78:36   2532 και And 25 ηγάπησαν they loved 1473 αυτόν him 1722 εν by 3588 τω   4750-1473 στόματι αυτών their mouth, 2532 και but 3588 τη   1100-1473 γλώσση αυτών by their tongue 5574 εψεύσαντο they lied 1473 αυτώ to him.   78:37   3588 η   1161 δε And 2588-1473 καρδία αυτών their heart 3756 ουκ was not 2117 ευθεία straight 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him, 3761 ουδέ nor 4104 επιστώθησαν did they trust 1722 εν in 3588 τη   1242-1473 διαθήκη αυτού his covenant.   78:38   1473-1161 αυτός δε But he 1510.2.3 εστιν is 3629 οικτίρμων one pitying, 2532 και and 2433 ιλάσεται he shall atone 3588 ταις   266-1473 αμαρτίαις αυτών their sins, 2532 και and 3756 ου he will not 1311 διαφθερεί utterly destroy. 2532 και And 4129 πληθυνεί he will fill 3588 του the 654 αποστρέψαι turning 3588 τον   2372-1473 θυμόν αυτού of his rage, 2532 και and 3780 ουχί shall not 1572 εκκαύσει kindle 3956 πάσαν all 3588 την   3709-1473 οργήν αυτού his anger.   78:39   2532 και And 3403 εμνήσθη he remembered 3754 ότι that 4561-1510.2.6 σαρξ εισι they are flesh; 4151 πνεύμα a wind 4198 πορευόμενον going forth 2532 και and 3756 ουκ not 1994 επιστρέφον returning.   78:40   4212 ποσάκις How often 3893 παρεπίκραναν they greatly embittered 1473 αυτόν him 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness; 3949-1473 παρώργισαν αυτόν they provoked him to anger 1722 εν in 1093 γη [2land 504 ανύδρω 1a waterless].   78:41   2532 και And 1994 επέστρεψαν they turned 2532 και and 3985 επείρασαν tested 3588 τον   2316 θεόν God; 2532 και even 3588 τον the 39 άγιον holy one 3588 του   * Ισραήλ of Israel 3947 παρώξυναν they provoked.   78:42   3756 ουκ They did not 3403 εμνήσθησαν remember 3588 της   5495-1473 χειρός αυτού his hand 2250 ημέρας the day 3739 ης of which 3084 ελυτρώσατο he ransomed 1473 αυτούς them 1537 εκ from out of 5495 χειρός the hand 2346 θλίβοντος of one afflicting;   78:43   5613 ως or how 5087 έθετο he made 1722 εν [2in * Αιγύπτω 3Egypt 3588 τα   4592-1473 σημεία αυτού 1his signs], 2532 και and 3588 τα   5059-1473 τέρατα αυτού his miracles 1722 εν in 3977.1 πεδίω the plain * Τάνεως of Tanis;   78:44   2532 και and 3344 μετέστρεψεν he converted 1519 εις [2into 129 αίμα 3blood 3588 τους   4215-1473 ποταμούς αυτών 1their rivers], 2532 και and 3588 τα   3654.3-1473 ομβρήματα αυτών their showers 3704 όπως so as 3361 μη to not 4095 πίωσιν drink.   78:45   1821 εξαπέστειλεν He sent 1519 εις to 1473 αυτούς them 2952.4 κυνόμυιαν the dog-fly, 2532 και and 2719-1473 κατέφαγεν αυτούς it devoured them; 2532 και and 944 βάτραχον the frog, 2532 και and 1311 διέφθειρεν it ruined 1473 αυτούς them.   78:46   2532 και And 1325 έδωκε he appointed 3588 τη the 2063.1 ερυσίβη blight 3588 τους   2590-1473 καρπούς αυτών for their fruits; 2532 και and 3588 τους   4192-1473 πόνους αυτών [3for their miseries 3588 τη 1the 200 ακρίδι 2locust].   78:47   615 απέκτεινεν He killed 1722 εν [2by 5464 χαλάζη 3hail 3588 την   288-1473 άμπελον αυτών 1their grapevine], 2532 και and 3588 τας   4807-1473 συκαμίνους αυτών their sycamine trees 1722 εν by 3588 τη the 3974.1 πάχνη frost.   78:48   2532 και And 3860 παρέδωκεν he delivered up 1519 εις [2unto 5464 χάλαζαν 3hail 3588 τα   2934-1473 κτήνη αυτών 1their cattle], 2532 και and 3588 την   5223-1473 ύπαρξιν αυτών their possessions 3588 τω to the 4442 πυρί fire.   78:49   1821 εξαπέστειλεν He sent out 1519 εις to 1473 αυτούς them 3709 οργήν the anger 2372-1473 θυμού αυτού of his rage; 2372 θυμόν rage 2532 και and 3709 οργήν anger 2532 και and 2347 θλίψιν affliction; 651 αποστολήν a commission 1223 δι΄ through 32 αγγέλων [2angels 4190 πονηρών 1wicked].   78:50   3597.2 ωδοποίησε He opened 5147 τρίβον the road 3588 τη   3709-1473 οργή αυτού of his anger; 3756 ουκ he did not 5339 εφείσατο spare 575 από [2from 2288 θανάτου 3death 3588 των   5590-1473 ψυχών αυτών 1their souls]; 2532 και and 3588 τα   2934-1473 κτήνη αυτών [2their cattle 1519 εις 3to 2288 θάνατον 4death 4788 συνέκλεισε 1he consigned].   78:51   2532 και And 3960 επάταξε he struck 3956 παν every 4416 πρωτότοκον first-born 1722 εν in 1093 γη the land * Αιγύπτω of Egypt; 536 απαρχήν first-fruit 3956 πάντος of all 4192-1473 πόνου αυτών their toil 1722 εν in 3588 τοις the 4638 σκηνώμασι tents * Χαμ of Ham.   78:52   2532 και And 522 απήρεν he departed 5613 ως [2as 4263 πρόβατα 3sheep 3588 τον   2992-1473 λαόν αυτού 1his people]; 2532 και and 321-1473 ανήγαγεν αυτούς he led them up 5616 ωσεί as 4168 ποίμνιον a flock 1722 εν in 2048 ερήμω the wilderness.   78:53   2532 και And 3594 ωδήγησεν he guided 1473 αυτούς them 1909 επ΄ with 1680 ελπίδι hope; 2532 και and 3756 ουκ they were not 1168 εδείλίασαν timid, 2532 και and 3588 τους   2190-1473 εχθρούς αυτών [3their enemies 2572 εκάλυψε 2covered 2281 θάλασσα 1the sea].   78:54   2532 και And 1521 εισήγαγεν he brought 1473 αυτούς them 1519 εις into 3735 όρος [2mountain 37.1-1473 αγιάσματος αυτού 1his sanctified]; 3735-3778 όρος τούτο this mountain 3739 ο which 2932 εκτήσατο [2acquired 3588 η   1188-1473 δεξιά αυτού 1his right hand].   78:55   2532 και And 1544 εξέβαλεν he cast out 575 από [2before 4383-1473 προσώπου αυτών 3their face 1484 έθνη 1nations], 2532 και and 2815.2 εκληροδότησεν he allotted 1473 αυτούς them 1722 εν by 4979 σχοινίω a line 2815.1 κληροδοσίας of inheritance. 2532 και And 2681 κατεσκήνωσεν he encamped 1722 εν [4among 3588 τοις   4638-1473 σκηνώμασιν αυτών 5their tents 3588 τας 1the 5443 φυλάς 2tribes 3588 του   * Ισραήλ 3of Israel].   78:56   2532 και And 3985 επείρασαν they tested 2532 και and 3893 παρεπίκραναν greatly embittered 3588 τον   2316 θεόν God 3588 τον the 5310 ύψιστον highest; 2532 και and 3588 τα   3142-1473 μαρτύρια αυτού his testimonies 3756 ουκ they did not 5442 εφυλάξαντο keep.   78:57   2532 και And 654 απέστρεψαν they turned 2532 και and 114 ηθέτησαν annulled, 2531 καθώς as 2532 και also 3588 οι   3962-1473 πατέρες αυτών their fathers 3344 μετεστράφησαν converted 1519 εις into 5115 τόξον [2bow 4760.1 στρεβλόν 1a crooked].   78:58   2532 και And 3949-1473 παρώργισαν αυτόν they provoked him to anger 1722 εν in 3588 τοις   1015-1473 βουνοίς αυτών their hills; 2532 και and 1722 εν in 3588 τοις   1099.3-1473 γλυπτοίς αυτών their carvings 3863-1473 παρεζήλωσαν αυτόν they provoked him to jealousy.   78:59   191-3588-2316 ήκουσεν ο θεός God heard, 2532 και and 5237 υπερείδε he overlooked; 2532 και and 1847 εξουδένωσε he treated [2with contempt 4970 σφόδρα 3exceedingly 3588 τον   * Ισραήλ 1Israel].   78:60   2532 και And 683 απώσατο he thrust away 3588 την the 4633 σκηνήν tent * Σηλώμ of Shiloh, 4638 σκήνωμα the tent 3739 ο in which 2681 κατεσκήνωσεν he encamped 1722 εν among 444 ανθρώποις men.   78:61   2532 και And 3860 παρέδωκεν he delivered up 1519 εις [2into 161 αιχμαλωσίαν 3captivity 3588 την   2479-1473 ισχύν αυτών 1their strength], 2532 και and 3588 την   2566.2-1473 καλλονήν αυτών their beauty 1519 εις into 5495 χείρας the hands 2190 εχθρών of the enemies.   78:62   2532 και And 4788 συνέκλεισεν he consigned 1722 εν [2by 4501 ρομφαία 3the broadsword 3588 τον   2992-1473 λαόν αυτού 1his people]; 2532 και and 3588 την   2817-1473 κληρονομίαν αυτού his inheritance 5237 υπερείδε he overlooked.   78:63   3588 τους   3495-1473 νεανίσκους αυτών Their young men 2719 κατέφαγε were devoured 4442 πυρ by fire, 2532 και and 3588 αι   3933-1473 παρθένοι αυτών their virgins 3756 ουκ were not 3996 επενθήθησαν mourned for.   78:64   3588 οι   2409-1473 ιερείς αυτών Their priests 1722 εν [2by 4501 ρομφαία 3the broadsword 4098 έπεσον 1fell], 2532 και and 3588 αι   5503-1473 χήραι αυτών their widows 3756-2799 ουκ κλαυσθήσονται shall not be wept over.   78:65   2532 και And 1825 εξηγέρθη [2awakened 5613 ως 3as 3588 ο   5258.1 υπνών 4from sleep 2962 κύριος 1the lord]; 5613 ως as 1415 δυνατός a mighty one 2896.1 κεκραιπαληκώς being dizzy 1537 εξ from 3631 οίνου wine.   78:66   2532 και And 3960 επάταξε he struck 3588 τους   2190-1473 εχθρούς αυτού his enemies 1519 εις unto 3588 τα the 3694 οπίσω rear; 3681 όνειδος [4scorn 166 αιώνιον 3for eternal 1325 έδωκεν 1he appointed 1473 αυτοίς 2them].   78:67   2532 και And 683 απώσατο he thrust away 3588 το the 4638 σκήνωμα tent * Ισωήφ of Joseph; 2532 και and 3588 την the 5443 φυλήν tribe * Εφραϊμ of Ephraim 3756 ουκ he did not 1586 εξελέξατο choose.   78:68   1586 εξελέξατο He chose 3588 την the 5443 φυλήν tribe * Ιούδα of Judah, 3588 το   3735 όρος mount 3588 το   * Σιών Zion 3739 ο which 25 ηγάπησε he loved.   78:69   2532 και And 3618 ωκοδόμησεν he built 5613 ως [2as 3439.2 μονοκέρωτος 3the unicorn 3588 το   37.1-1473 αγίασμα αυτού 1his sanctuary] 1722 εν in 3588 τη the 1093 γη earth; 2311-1473 εθεμελίωσεν αυτήν he laid its foundation 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon.   78:70   2532 και And 1586 εξελέξατο he chose * Δαυίδ David 3588 τον   1401-1473 δούλον αυτού his servant; 2532 και and 353 ανέλαβεν he took 1473 αυτόν him 1537 εκ from out of 3588 των the 4168 ποιμνίων flocks 3588 των of the 4263 προβάτων sheep;   78:71   1843.2 εξόπισθεν even from behind 3588 των the ones 3068.2 λοχευομένων giving birth 2983 έλαβεν he took 1473 αυτόν him, 4165 ποιμαίνειν to tend * Ιακώβ Jacob 3588 τον   1401-1473 δούλον αυτού his servant, 2532 και and * Ισραήλ Israel 3588 την   2817-1473 κληρονομίαν αυτού his inheritance.   78:72   2532 και And 4165 εποίμανεν he tended 1473 αυτούς them 1722 εν in 3588 τη the 171.1 ακακία innocence 3588 της   2588-1473 καρδίας αυτού of his heart; 2532 και and 1722 εν in 3588 ταις the 4907 συνέσεσι skillfulness 3588 των   5495-1473 χειρών αυτού of his hands 3594 ωδήγησεν he guided 1473 αυτούς them.