Proverbs

  1:1   3942 παροιμίαι The proverbs * Σολομώντος of Solomon 5207 υιόυ son * Δαυίδ of David 3739 ος who 936 εβασίλευσεν reigned 1722 εν in * Ισραήλ Israel,   1:2   1097 γνώναι to know 4678 σοφίαν wisdom 2532 και and 3809 παιδείαν instruction; 3539 νοήσαί to comprehend 5037 τε also 3056 λόγους words 5428 φρονήσεως of intelligence;   1:3   1209 δέξασθαί to receive 5037 τε also 4765.3 στροφάς the shifting and turning 3056 λόγων of words, 2532 και and 3080 λύσεις loosening 135 αινιγμάτων enigmas; 3539 νοήσαί to comprehend 5037 τε also 1343 δικαιοσύνην [2righteousness 227 αληθή 1true] 2532 και and 2917 κρίμα [2judgment 2720 κατευθύνειν 1to straighten out],   1:4   2443 ίνα that 1325 δω he should give 172 ακάκοις to the guileless 3834 πανουργίαν astuteness, 3816 παιδί [3child 1161 δε 1but 3501 νέω 2to the young] 144 αίσθησίν perception, 5037-2532 τε και and also 1771 έννοιαν reflection.   1:5   3588-1161 των δε But of the ones 1063 γαρ for 191 ακούσας hearing, 4680 σοφός the wise 4680-1510.8.3 σοφώτερος έσται will be wiser, 3588-1161 ο δε and the 3540.1 νοήμων intelligent 2941 κυβέρνησιν [2guidance 2932 κτήσεται 1shall acquire].   1:6   3539 νοήσει He shall comprehend 5037 τε also 3850 παραβολήν a parable 2532 και and 4652 σκοτεινόν a dark 3056 λόγον matter; 4488.1 ρήσεις sayings 5037 τε also 4680 σοφών of the wise, 2532 και and 135 αινίγματα enigmas.   1:7   746 αρχή The beginning 4678 σοφίας of wisdom 5401 φόβος is fear 2962 κυρίου of the lord, 4907 σύνεσις [3understanding 1161 δε 1and 18 αγαθή 2good] 3956 πάσι to all 3588 τοις the 4160 ποιούσιν ones observing 1473 αυτήν it. 2150-1161 ευσέβεια δε And piety 1519 εις to 2316 θεόν God 746 αρχή is the beginning 144 αισθήσεως of perception. 4678-1161 σοφίαν δε But wisdom 2532 και and 3809 παιδείαν instruction 765 ασεβείς the impious 1848 εξουθενήσουσιν shall treat with contempt.   1:8   191 άκουε Hear, 5207 υιέ O son, 3551 νόμους the laws 3962-1473 πατρός σου of your father! 2532 και and 3361 μη you should not 683 απώση thrust away 2330.2 θεσμούς the rules 3384-1473 μητρός σου of your mother;   1:9   4735 στέφανον [3a crown 1063 γαρ 1for 5484 χαρίτων 4of favors 1209 δέξη 2you shall receive] 4674 ση for your 2884.2 κορυφή head, 2532 και and 2827.2 κλοιόν a collar 5552 χρύσεον of gold 4012 περί around 4674 σω your 5137 τραχήλω neck.   1:10   5207 υιέ O son, 3361 μη you should not have 1473-4105 σε πλανήσωσιν caused [3to wander you 435 άνδρες 2men 765 ασεβείς 1impious], 3366 μηδέ nor 1014 βουληθής should you consent.   1:11   1437 εάν If 3870 παρακαλέσωσί they should comfort 1473 σε you, 3004 λέγοντες saying, 2064 ελθέ Come 3326 μεθ΄ with 1473 ημών us, 2841 κοινώνησον partake in 129 αίματος blood! 2928-1161 κρύψωμεν δε for we should hide 1519 εις [4in 1093 γην 5the ground 435 άνδρα 2man 1342 δίκαιον 1the just 95 αδίκως 3unjustly],   1:12   2666-1161 καταπίωμεν δε and we should swallow 1473 αυτόν him 5618 ώσπερ as 86 άδης Hades, 2198 ζώντα while living, 2532 και and 142 άρωμεν lift 1473 αυτού his 3588 την   3420 μνήμην remembrance 1537 εκ from 1093 γης the earth,   1:13   3588 την the 2934.3 κτήσιν [2property 1473 αυτού 3of his 3588 την   4185 πολυτελή 1very costly] 2638 καταλαβώμεθα we should overtake, 4130-1161 πλήσωμεν δε and we should fill 3624 οίκους [2houses 2251 ημετέρους 1our] 4661 σκύλων of spoils.   1:14   3588 τον   1161 δε and 4674 σον [2your 2819 κλήρον 3lot 906 βάλε 1throw] 1722 εν in 1473 ημίν with us, 2532 και and 3139.1 μαρσίππιον [3money bag 1520 εν 2one 1096 γενηθήτω 1let there become] 1473 ημίν for us.   1:15   3361-4198 μη πορευθής You should not go 3598 οδούς in the ways 3326 μετ΄ with 1473 αυτών them. 1578 έκκλινον Turn aside 3588 τον   4228-1473 πόδα σου your foot 1537 εκ from 3588 των   5147-1473 τρίβων αυτών their paths!   1:16   3588 οι   1063 γαρ For 4228-1473 πόδες αυτών their feet 1519 εις [2to 2549 κακίαν 3evil 5143 τρέχουσι 1run], 2532 και and 5031-1510.2.6 ταχινοί εισι are quick 3588 του   1632 εκχέαι to pour out 129 αίμα blood.   1:17   3756 ου [3are not 1063 γαρ 1For 95 αδίκως 5wrongfully 1614 εκτείνονται 4stretched out 1350 δίκτυα 2nets] 4420.2 πτερωτοίς for feathered birds.   1:18   1473-1063 αυτοί γαρ For they, 3588 οι the ones 5408 φόνου [2in murder 3348 μετέχοντες 1partaking], 2343 θησαυρίζουσιν treasure up 1438 εαυτοίς for themselves 2556 κακά evils.   1:19   3778 αύται These 3588 αι [2the 3598 οδοί 3ways 1510.2.6 εισι 1are] 3956 πάντων of all 3588 των the ones 4931 συντελούντων completing 3588 τα the 459 άνομα lawless things. 3588-1063 τη γαρ For by 763 ασεβεία impiety 3588 την   1438 εαυτών [2their own 5590 ψυχήν 3life 851 αφαιρούνται 1they remove].   1:20   4678 σοφία Wisdom 1722 εν [2in 1841 εξόδοις 3the streets 5214 υμνείται 1sings praise]; 1722-1161 εν δε and in 4113 πλατείαις the squares 3954 παρρησίαν in open places 71 άγει she celebrates.   1:21   1909 επ΄ [3upon 206.1 άκρων 4the tops 1161 δε 1And 5038 τειχέων 5of the walls 2784 κηρύσσεται 2she proclaims]; 1909-1161 επί δε and at 4439 πύλαις the gates 4172 πόλεως of the city 2293 θαρρούσα courageously 3004 λέγει says,   1:22   3745-302 όσον αν As much 5550 χρόνον time 172 άκακοι as the guileless 2192 έχωνται have 3588 της of the 1343 δικαιοσύνης righteousness, 3756 ουκ they shall not 153 αισχυνθήσονται be ashamed; 3588-1161 οι δε but the 878 άφρονες fools 3588 της   5196 ύβρεως [3insolence 1510.6 όντες 1being 1938 επιθυμηταί 2ones who crave], 765 ασεβείς [2impious 1096 γενόμενοι 1having become], 3404 εμίσησαν detest 144 αίσθησιν good sense,   1:23   2532 και and 5253.1 υπεύθυνοι [2accountable 1096 εγένοντο 1become] 1650 ελέγχοις for reproofs. 2400 ιδού Behold, 4290.2 προήσομαι I will let go 1473 υμίν to you 1699 εμής my 4157 πνοής breath's 4488.1 ρήσιν saying, 1321-1161 διδάξω δε and I will teach 1473 υμάς you 3588 τον   1699 εμόν by my 3056 λόγον word.   1:24   1894 επειδή Since 2564 εκάλουν I called, 2532 και and 3756 ουχ you did not 5219 υπηκούσατε obey; 2532 και and 1614 εξέτεινον I stretched out 3056 λόγους words, 2532 και and 3756 ου you did not 4337 προσείχετε take heed;   1:25   235 αλλά but 207.2 ακύρους [4void 4160 εποιείτε 1you made 1699 εμάς 2my 1012 βουλάς 3counsels], 3588 τοις   1161 δε and 1699 εμοίς [3to my 1650 ελέγχοις 4reproofs 3756 ου 1you did not 4337 προσείχετε 2give heed];   1:26   5105 τοιγαρούν accordingly 2504 καγώ I also 3588 τη   5212 υμετέρα [2your 684 απωλεία 3destruction 1919.1 επιγελάσομαι 1laugh at]; 2707.4-1161 καταχαρούμαι δε and I will rejoice 2259 ηνίκα when 302 αν ever 2064 έρχηται [2comes 1473 υμίν 3to you 3639 όλεθρος 1ruin].   1:27   2532 και And 5613 ως when 302 αν ever 864 αφίκηται [2should arrive 1473 υμίν 3unto you 869 άφνω 4suddenly 2351 θόρυβος 1a tumult], 3588-1161 η δε and the 2692 καταστροφή undoing of yourself 3668 ομοίως like 2616.6 καταιγίδι a blast 3918 παρή is at hand; 2228 η or 3752 όταν whenever 2064 έρχηται [4should come upon 1473 υμίν 5you 2347 θλίψις 1affliction 2532 και 2and 4171.3 πολιορκία 3assault];   1:28   1510.8.3-1063 έσται γαρ that it will be 3752 όταν whenever 1941 επικαλέσησθέ you should call upon 1473 με me, 1473-1161 εγώ δε even I 3756 ουκ shall not 1522 εισακούσομαι listen to 1473 υμών you. 2212 ζητήσουσί [2shall seek 1473 με 3me 2556 κακοί 1Evil men], 2532 και and 3756 ουχ will not 2147 ευρήσουσιν find me;   1:29   3404-1063 εμίσησαν γαρ for they detested 4678 σοφίαν wisdom, 3588-1161 τον δε and the 5401 φόβον fear 2962 κυρίου of the lord 3756-4255 ου προείλαντο they did not prefer;   1:30   3761 ουδέ nor 2309 ήθελον wanted 1699 εμαίς [2to my 4337 προσέχειν 1to take heed] 1012 βουλαίς counsels; 3456-1161 εμυκτήριζον δε but they sneered at 1699 εμούς my 1650 ελέγχους reproofs.   1:31   5105 τοιγαρούν Accordingly 2068 έδονται they shall eat 3588 της   1438 εαυτών [3of their own 3598 οδού 4way 3588 τους 1the 2590 καρπούς 2fruits], 2532 και and 3588 της   1438 εαυτών [2with their own 763 ασεβείας 3impiety 4130 πλησθήσονται 1shall be filled].   1:32   446.2-1063 ανθ΄ ων γαρ For because 91 ηδίκουν they wronged 3516 νηπίους the simple ones, 5407 φονευθήσονται they shall be slaughtered, 2532 και and 1833.1 εξετασμός an inquisition 765 ασεβείς [2the impious 3643.4 ολεί 1shall destroy].   1:33   3588-1161 ο δε But the one 1473-191 εμού ακούων hearing me 2681 κατασκηνώσει shall encamp 1909 επ΄ with 1680 ελπίδι hope, 2532 και and 2270 ησυχάσει shall be tranquil 870 αφόβως without fear 575 από from 3956 παντός all 2556 κακού evil.