Psalms 78

HOT(i) 1 משׂכיל לאסף האזינה עמי תורתי הטו אזנכם לאמרי פי׃ 2 אפתחה במשׁל פי אביעה חידות מני קדם׃ 3 אשׁר שׁמענו ונדעם ואבותינו ספרו׃ 4 לא נכחד מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות יהוה ועזוזו ונפלאותיו אשׁר עשׂה׃ 5 ויקם עדות ביעקב ותורה שׂם בישׂראל אשׁר צוה את אבותינו להודיעם לבניהם׃ 6 למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקמו ויספרו לבניהם׃ 7 וישׂימו באלהים כסלם ולא ישׁכחו מעללי אל ומצותיו ינצרו׃ 8 ולא יהיו כאבותם דור סורר ומרה דור לא הכין לבו ולא נאמנה את אל רוחו׃ 9 בני אפרים נושׁקי רומי קשׁת הפכו ביום קרב׃ 10 לא שׁמרו ברית אלהים ובתורתו מאנו ללכת׃ 11 וישׁכחו עלילותיו ונפלאותיו אשׁר הראם׃ 12 נגד אבותם עשׂה פלא בארץ מצרים שׂדה צען׃ 13 בקע ים ויעבירם ויצב מים כמו נד׃ 14 וינחם בענן יומם וכל הלילה באור אשׁ׃ 15 יבקע צרים במדבר וישׁק כתהמות רבה׃ 16 ויוצא נוזלים מסלע ויורד כנהרות מים׃ 17 ויוסיפו עוד לחטא לו למרות עליון בציה׃ 18 וינסו אל בלבבם לשׁאל אכל לנפשׁם׃ 19 וידברו באלהים אמרו היוכל אל לערך שׁלחן במדבר׃ 20 הן הכה צור ויזובו מים ונחלים ישׁטפו הגם לחם יוכל תת אם יכין שׁאר לעמו׃ 21 לכן שׁמע יהוה ויתעבר ואשׁ נשׂקה ביעקב וגם אף עלה בישׂראל׃ 22 כי לא האמינו באלהים ולא בטחו בישׁועתו׃ 23 ויצו שׁחקים ממעל ודלתי שׁמים פתח׃ 24 וימטר עליהם מן לאכל ודגן שׁמים נתן׃ 25 לחם אבירים אכל אישׁ צידה שׁלח להם לשׂבע׃ 26 יסע קדים בשׁמים וינהג בעזו תימן׃ 27 וימטר עליהם כעפר שׁאר וכחול ימים עוף כנף׃ 28 ויפל בקרב מחנהו סביב למשׁכנתיו׃ 29 ויאכלו וישׂבעו מאד ותאותם יבא להם׃ 30 לא זרו מתאותם עוד אכלם בפיהם׃ 31 ואף אלהים עלה בהם ויהרג במשׁמניהם ובחורי ישׂראל הכריע׃ 32 בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו׃ 33 ויכל בהבל ימיהם ושׁנותם בבהלה׃ 34 אם הרגם ודרשׁוהו ושׁבו ושׁחרו אל׃ 35 ויזכרו כי אלהים צורם ואל עליון גאלם׃ 36 ויפתוהו בפיהם ובלשׁונם יכזבו׃ 37 ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו׃ 38 והוא רחום יכפר עון ולא ישׁחית והרבה להשׁיב אפו ולא יעיר כל חמתו׃ 39 ויזכר כי בשׂר המה רוח הולך ולא ישׁוב׃ 40 כמה ימרוהו במדבר יעציבוהו בישׁימון׃ 41 וישׁובו וינסו אל וקדושׁ ישׂראל התוו׃ 42 לא זכרו את ידו יום אשׁר פדם מני צר׃ 43 אשׁר שׂם במצרים אתותיו ומופתיו בשׂדה צען׃ 44 ויהפך לדם יאריהם ונזליהם בל ישׁתיון׃ 45 ישׁלח בהם ערב ויאכלם וצפרדע ותשׁחיתם׃ 46 ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה׃ 47 יהרג בברד גפנם ושׁקמותם בחנמל׃ 48 ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשׁפים׃ 49 ישׁלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משׁלחת מלאכי רעים׃ 50 יפלס נתיב לאפו לא חשׂך ממות נפשׁם וחיתם לדבר הסגיר׃ 51 ויך כל בכור במצרים ראשׁית אונים באהלי חם׃ 52 ויסע כצאן עמו וינהגם כעדר במדבר׃ 53 וינחם לבטח ולא פחדו ואת אויביהם כסה הים׃ 54 ויביאם אל גבול קדשׁו הר זה קנתה ימינו׃ 55 ויגרשׁ מפניהם גוים ויפילם בחבל נחלה וישׁכן באהליהם שׁבטי ישׂראל׃ 56 וינסו וימרו את אלהים עליון ועדותיו לא שׁמרו׃ 57 ויסגו ויבגדו כאבותם נהפכו כקשׁת רמיה׃ 58 ויכעיסוהו בבמותם ובפסיליהם יקניאוהו׃ 59 שׁמע אלהים ויתעבר וימאס מאד בישׂראל׃ 60 ויטשׁ משׁכן שׁלו אהל שׁכן באדם׃ 61 ויתן לשׁבי עזו ותפארתו ביד צר׃ 62 ויסגר לחרב עמו ובנחלתו התעבר׃ 63 בחוריו אכלה אשׁ ובתולתיו לא הוללו׃ 64 כהניו בחרב נפלו ואלמנתיו לא תבכינה׃ 65 ויקץ כישׁן אדני כגבור מתרונן מיין׃ 66 ויך צריו אחור חרפת עולם נתן׃ 67 וימאס באהל יוסף ובשׁבט אפרים לא בחר׃ 68 ויבחר את שׁבט יהודה את הר ציון אשׁר אהב׃ 69 ויבן כמו רמים מקדשׁו כארץ יסדה לעולם׃ 70 ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאת צאן׃ 71 מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו ובישׂראל נחלתו׃ 72 וירעם כתם לבבו ובתבונות כפיו ינחם׃