Psalms

HOT(i) 1 אשׁרי האישׁ אשׁר לא הלך בעצת רשׁעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושׁב לצים לא ישׁב׃ 2 כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה׃ 3 והיה כעץ שׁתול על פלגי מים אשׁר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשׁר יעשׂה יצליח׃ 4 לא כן הרשׁעים כי אם כמץ אשׁר תדפנו רוח׃ 5 על כן לא יקמו רשׁעים במשׁפט וחטאים בעדת צדיקים׃ 6 כי יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשׁעים תאבד׃