Psalms 54

HOT(i) 1 למנצח בנגינת משׂכיל לדוד׃ (54:2) בבוא הזיפים ויאמרו לשׁאול הלא דוד מסתתר עמנו׃ (54:3) אלהים בשׁמך הושׁיעני ובגבורתך תדינני׃ 2 (54:4) אלהים שׁמע תפלתי האזינה לאמרי פי׃ 3 (54:5) כי זרים קמו עלי ועריצים בקשׁו נפשׁי לא שׂמו אלהים לנגדם סלה׃ 4 (54:6) הנה אלהים עזר לי אדני בסמכי נפשׁי׃ 5 (54:7) ישׁוב הרע לשׁררי באמתך הצמיתם׃ 6 (54:8) בנדבה אזבחה לך אודה שׁמך יהוה כי טוב׃ 7 (54:9) כי מכל צרה הצילני ובאיבי ראתה עיני׃