Psalms 68

HOT(i) 1 למנצח לדוד מזמור שׁיר׃ (68:2) יקום אלהים יפוצו אויביו וינוסו משׂנאיו מפניו׃ 2 (68:3) כהנדף עשׁן תנדף כהמס דונג מפני אשׁ יאבדו רשׁעים מפני אלהים׃ 3 (68:4) וצדיקים ישׂמחו יעלצו לפני אלהים וישׂישׂו בשׂמחה׃ 4 (68:5) שׁירו לאלהים זמרו שׁמו סלו לרכב בערבות ביה שׁמו ועלזו לפניו׃ 5 (68:6) אבי יתומים ודין אלמנות אלהים במעון קדשׁו׃ 6 (68:7) אלהים מושׁיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושׁרות אך סוררים שׁכנו צחיחה׃ 7 (68:8) אלהים בצאתך לפני עמך בצעדך בישׁימון סלה׃ 8 (68:9) ארץ רעשׁה אף שׁמים נטפו מפני אלהים זה סיני מפני אלהים אלהי ישׂראל׃ 9 (68:10) גשׁם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה׃ 10 (68:11) חיתך ישׁבו בה תכין בטובתך לעני אלהים׃ 11 (68:12) אדני יתן אמר המבשׂרות צבא רב׃ 12 (68:13) מלכי צבאות ידדון ידדון ונות בית תחלק שׁלל׃ 13 (68:14) אם תשׁכבון בין שׁפתים כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ׃ 14 (68:15) בפרשׂ שׁדי מלכים בה תשׁלג בצלמון׃ 15 (68:16) הר אלהים הר בשׁן הר גבננים הר בשׁן׃ 16 (68:17) למה תרצדון הרים גבננים ההר חמד אלהים לשׁבתו אף יהוה ישׁכן לנצח׃ 17 (68:18) רכב אלהים רבתים אלפי שׁנאן אדני בם סיני בקדשׁ׃ 18 (68:19) עלית למרום שׁבית שׁבי לקחת מתנות באדם ואף סוררים לשׁכן יה אלהים׃ 19 (68:20) ברוך אדני יום יום יעמס לנו האל ישׁועתנו סלה׃ 20 (68:21) האל לנו אל למושׁעות וליהוה אדני למות תוצאות׃ 21 (68:22) אך אלהים ימחץ ראשׁ איביו קדקד שׂער מתהלך באשׁמיו׃ 22 (68:23) אמר אדני מבשׁן אשׁיב אשׁיב ממצלות ים׃ 23 (68:24) למען תמחץ רגלך בדם לשׁון כלביך מאיבים מנהו׃ 24 (68:25) ראו הליכותיך אלהים הליכות אלי מלכי בקדשׁ׃ 25 (68:26) קדמו שׁרים אחר נגנים בתוך עלמות תופפות׃ 26 (68:27) במקהלות ברכו אלהים יהוה ממקור ישׂראל׃ 27 (68:28) שׁם בנימן צעיר רדם שׂרי יהודה רגמתם שׂרי זבלון שׂרי נפתלי׃ 28 (68:29) צוה אלהיך עזך עוזה אלהים זו פעלת׃ 29 (68:30) מהיכלך על ירושׁלם לך יובילו מלכים שׁי׃ 30 (68:31) גער חית קנה עדת אבירים בעגלי עמים מתרפס ברצי כסף בזר עמים קרבות יחפצו׃ 31 (68:32) יאתיו חשׁמנים מני מצרים כושׁ תריץ ידיו לאלהים׃ 32 (68:33) ממלכות הארץ שׁירו לאלהים זמרו אדני סלה׃ 33 (68:34) לרכב בשׁמי שׁמי קדם הן יתן בקולו קול עז׃ 34 (68:35) תנו עז לאלהים על ישׂראל גאותו ועזו בשׁחקים׃ 35 (68:36) נורא אלהים ממקדשׁיך אל ישׂראל הוא נתן עז ותעצמות לעם ברוך אלהים׃