Psalms 122

HOT(i) 1 שׁיר המעלות לדוד שׂמחתי באמרים לי בית יהוה נלך׃ 2 עמדות היו רגלינו בשׁעריך ירושׁלם׃ 3 ירושׁלם הבנויה כעיר שׁחברה לה יחדו׃ 4 שׁשׁם עלו שׁבטים שׁבטי יה עדות לישׂראל להדות לשׁם יהוה׃ 5 כי שׁמה ישׁבו כסאות למשׁפט כסאות לבית דויד׃ 6 שׁאלו שׁלום ירושׁלם ישׁליו אהביך׃ 7 יהי שׁלום בחילך שׁלוה בארמנותיך׃ 8 למען אחי ורעי אדברה נא שׁלום׃ 9 למען בית יהוה אלהינו אבקשׁה טוב׃