Psalms 17

HOT(i) 1 תפלה לדוד שׁמעה יהוה צדק הקשׁיבה רנתי האזינה תפלתי בלא שׂפתי מרמה׃ 2 מלפניך משׁפטי יצא עיניך תחזינה מישׁרים׃ 3 בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל תמצא זמתי בל יעבר פי׃ 4 לפעלות אדם בדבר שׂפתיך אני שׁמרתי ארחות פריץ׃ 5 תמך אשׁרי במעגלותיך בל נמוטו פעמי׃ 6 אני קראתיך כי תענני אל הט אזנך לי שׁמע אמרתי׃ 7 הפלה חסדיך מושׁיע חוסים ממתקוממים בימינך׃ 8 שׁמרני כאישׁון בת עין בצל כנפיך תסתירני׃ 9 מפני רשׁעים זו שׁדוני איבי בנפשׁ יקיפו עלי׃ 10 חלבמו סגרו פימו דברו בגאות׃ 11 אשׁרינו עתה סבבוני עיניהם ישׁיתו לנטות בארץ׃ 12 דמינו כאריה יכסוף לטרוף וככפיר ישׁב במסתרים׃ 13 קומה יהוה קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשׁי מרשׁע חרבך׃ 14 ממתים ידך יהוה ממתים מחלד חלקם בחיים וצפינך תמלא בטנם ישׂבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם׃ 15 אני בצדק אחזה פניך אשׂבעה בהקיץ תמונתך׃