Proverbs

HOT(i) 1 משׁלי שׁלמה בן דוד מלך ישׂראל׃ 2 לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה׃ 3 לקחת מוסר השׂכל צדק ומשׁפט ומישׁרים׃ 4 לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה׃ 5 ישׁמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה׃ 6 להבין משׁל ומליצה דברי חכמים וחידתם׃ 7 יראת יהוה ראשׁית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו׃ 8 שׁמע בני מוסר אביך ואל תטשׁ תורת אמך׃ 9 כי לוית חן הם לראשׁך וענקים לגרגרתיך׃ 10 בני אם יפתוך חטאים אל תבא׃ 11 אם יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם׃ 12 נבלעם כשׁאול חיים ותמימים כיורדי בור׃ 13 כל הון יקר נמצא נמלא בתינו שׁלל׃ 14 גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו׃ 15 בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם׃ 16 כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשׁפך דם׃ 17 כי חנם מזרה הרשׁת בעיני כל בעל כנף׃ 18 והם לדמם יארבו יצפנו לנפשׁתם׃ 19 כן ארחות כל בצע בצע את נפשׁ בעליו יקח׃ 20 חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה׃ 21 בראשׁ המיות תקרא בפתחי שׁערים בעיר אמריה תאמר׃ 22 עד מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישׂנאו דעת׃ 23 תשׁובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם׃ 24 יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשׁיב׃ 25 ותפרעו כל עצתי ותוכחתי לא אביתם׃ 26 גם אני באידכם אשׂחק אלעג בבא פחדכם׃ 27 בבא כשׁאוה פחדכם ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם צרה וצוקה׃ 28 אז יקראנני ולא אענה ישׁחרנני ולא ימצאנני׃ 29 תחת כי שׂנאו דעת ויראת יהוה לא בחרו׃ 30 לא אבו לעצתי נאצו כל תוכחתי׃ 31 ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישׂבעו׃ 32 כי משׁובת פתים תהרגם ושׁלות כסילים תאבדם׃ 33 ושׁמע לי ישׁכן בטח ושׁאנן מפחד רעה׃