Proverbs 26

HOT(i) 1 כשׁלג בקיץ וכמטר בקציר כן לא נאוה לכסיל כבוד׃ 2 כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת חנם לא תבא׃ 3 שׁוט לסוס מתג לחמור ושׁבט לגו כסילים׃ 4 אל תען כסיל כאולתו פן תשׁוה לו גם אתה׃ 5 ענה כסיל כאולתו פן יהיה חכם בעיניו׃ 6 מקצה רגלים חמס שׁתה שׁלח דברים ביד כסיל׃ 7 דליו שׁקים מפסח ומשׁל בפי כסילים׃ 8 כצרור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד׃ 9 חוח עלה ביד שׁכור ומשׁל בפי כסילים׃ 10 רב מחולל כל ושׂכר כסיל ושׂכר עברים׃ 11 ככלב שׁב על קאו כסיל שׁונה באולתו׃ 12 ראית אישׁ חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו׃ 13 אמר עצל שׁחל בדרך ארי בין הרחבות׃ 14 הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו׃ 15 טמן עצל ידו בצלחת נלאה להשׁיבה אל פיו׃ 16 חכם עצל בעיניו משׁבעה משׁיבי טעם׃ 17 מחזיק באזני כלב עבר מתעבר על ריב לא׃ 18 כמתלהלה הירה זקים חצים ומות׃ 19 כן אישׁ רמה את רעהו ואמר הלא משׂחק אני׃ 20 באפס עצים תכבה אשׁ ובאין נרגן ישׁתק מדון׃ 21 פחם לגחלים ועצים לאשׁ ואישׁ מדונים לחרחר ריב׃ 22 דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן׃ 23 כסף סיגים מצפה על חרשׂ שׂפתים דלקים ולב רע׃ 24 בשׂפתו ינכר שׂונא ובקרבו ישׁית מרמה׃ 25 כי יחנן קולו אל תאמן בו כי שׁבע תועבות בלבו׃ 26 תכסה שׂנאה במשׁאון תגלה רעתו בקהל׃ 27 כרה שׁחת בה יפל וגלל אבן אליו תשׁוב׃ 28 לשׁון שׁקר ישׂנא דכיו ופה חלק יעשׂה מדחה׃