Proverbs 23

HOT(i) 1 כי תשׁב ללחום את מושׁל בין תבין את אשׁר לפניך׃ 2 ושׂמת שׂכין בלעך אם בעל נפשׁ אתה׃ 3 אל תתאו למטעמותיו והוא לחם כזבים׃ 4 אל תיגע להעשׁיר מבינתך חדל׃ 5 התעוף עיניך בו ואיננו כי עשׂה יעשׂה לו כנפים כנשׁר ועיף השׁמים׃ 6 אל תלחם את לחם רע עין ואל תתאו למטעמתיו׃ 7 כי כמו שׁער בנפשׁו כן הוא אכל ושׁתה יאמר לך ולבו בל עמך׃ 8 פתך אכלת תקיאנה ושׁחת דבריך הנעימים׃ 9 באזני כסיל אל תדבר כי יבוז לשׂכל מליך׃ 10 אל תסג גבול עולם ובשׂדי יתומים אל תבא׃ 11 כי גאלם חזק הוא יריב את ריבם אתך׃ 12 הביאה למוסר לבך ואזנך לאמרי דעת׃ 13 אל תמנע מנער מוסר כי תכנו בשׁבט לא ימות׃ 14 אתה בשׁבט תכנו ונפשׁו משׁאול תציל׃ 15 בני אם חכם לבך ישׂמח לבי גם אני׃ 16 ותעלזנה כליותי בדבר שׂפתיך מישׁרים׃ 17 אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת יהוה כל היום׃ 18 כי אם ישׁ אחרית ותקותך לא תכרת׃ 19 שׁמע אתה בני וחכם ואשׁר בדרך לבך׃ 20 אל תהי בסבאי יין בזללי בשׂר׃ 21 כי סבא וזולל יורשׁ וקרעים תלבישׁ נומה׃ 22 שׁמע לאביך זה ילדך ואל תבוז כי זקנה אמך׃ 23 אמת קנה ואל תמכר חכמה ומוסר ובינה׃ 24 גול יגול אבי צדיק יולד חכם וישׂמח בו׃ 25 ישׂמח אביך ואמך ותגל יולדתך׃ 26 תנה בני לבך לי ועיניך דרכי תרצנה׃ 27 כי שׁוחה עמקה זונה ובאר צרה נכריה׃ 28 אף היא כחתף תארב ובוגדים באדם תוסף׃ 29 למי אוי למי אבוי למי מדונים למי שׂיח למי פצעים חנם למי חכללות עינים׃ 30 למאחרים על היין לבאים לחקר ממסך׃ 31 אל תרא יין כי יתאדם כי יתן בכיס עינו יתהלך במישׁרים׃ 32 אחריתו כנחשׁ ישׁך וכצפעני יפרשׁ׃ 33 עיניך יראו זרות ולבך ידבר תהפכות׃ 34 והיית כשׁכב בלב ים וכשׁכב בראשׁ חבל׃ 35 הכוני בל חליתי הלמוני בל ידעתי מתי אקיץ אוסיף אבקשׁנו עוד׃