Proverbs 3

HOT(i) 1 בני תורתי אל תשׁכח ומצותי יצר לבך׃ 2 כי ארך ימים ושׁנות חיים ושׁלום יוסיפו׃ 3 חסד ואמת אל יעזבך קשׁרם על גרגרותיך כתבם על לוח לבך׃ 4 ומצא חן ושׂכל טוב בעיני אלהים ואדם׃ 5 בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשׁען׃ 6 בכל דרכיך דעהו והוא יישׁר ארחתיך׃ 7 אל תהי חכם בעיניך ירא את יהוה וסור מרע׃ 8 רפאות תהי לשׁרך ושׁקוי לעצמותיך׃ 9 כבד את יהוה מהונך ומראשׁית כל תבואתך׃ 10 וימלאו אסמיך שׂבע ותירושׁ יקביך יפרצו׃ 11 מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו׃ 12 כי את אשׁר יאהב יהוה יוכיח וכאב את בן ירצה׃ 13 אשׁרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה׃ 14 כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה׃ 15 יקרה היא מפניים וכל חפציך לא ישׁוו׃ 16 ארך ימים בימינה בשׂמאולה עשׁר וכבוד׃ 17 דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שׁלום׃ 18 עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשׁר׃ 19 יהוה בחכמה יסד ארץ כונן שׁמים בתבונה׃ 20 בדעתו תהומות נבקעו ושׁחקים ירעפו טל׃ 21 בני אל ילזו מעיניך נצר תשׁיה ומזמה׃ 22 ויהיו חיים לנפשׁך וחן לגרגרתיך׃ 23 אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף׃ 24 אם תשׁכב לא תפחד ושׁכבת וערבה שׁנתך׃ 25 אל תירא מפחד פתאם ומשׁאת רשׁעים כי תבא׃ 26 כי יהוה יהיה בכסלך ושׁמר רגלך מלכד׃ 27 אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידיך לעשׂות׃ 28 אל תאמר לרעיך לך ושׁוב ומחר אתן וישׁ אתך׃ 29 אל תחרשׁ על רעך רעה והוא יושׁב לבטח אתך׃ 30 אל תרוב עם אדם חנם אם לא גמלך רעה׃ 31 אל תקנא באישׁ חמס ואל תבחר בכל דרכיו׃ 32 כי תועבת יהוה נלוז ואת ישׁרים סודו׃ 33 מארת יהוה בבית רשׁע ונוה צדיקים יברך׃ 34 אם ללצים הוא יליץ ולעניים יתן חן׃ 35 כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון׃