Proverbs 25

HOT(i) 1 גם אלה משׁלי שׁלמה אשׁר העתיקו אנשׁי חזקיה מלך יהודה׃ 2 כבד אלהים הסתר דבר וכבד מלכים חקר דבר׃ 3 שׁמים לרום וארץ לעמק ולב מלכים אין חקר׃ 4 הגו סיגים מכסף ויצא לצרף כלי׃ 5 הגו רשׁע לפני מלך ויכון בצדק כסאו׃ 6 אל תתהדר לפני מלך ובמקום גדלים אל תעמד׃ 7 כי טוב אמר לך עלה הנה מהשׁפילך לפני נדיב אשׁר ראו עיניך׃ 8 אל תצא לרב מהר פן מה תעשׂה באחריתה בהכלים אתך רעך׃ 9 ריבך ריב את רעך וסוד אחר אל תגל׃ 10 פן יחסדך שׁמע ודבתך לא תשׁוב׃ 11 תפוחי זהב במשׂכיות כסף דבר דבר על אפניו׃ 12 נזם זהב וחלי כתם מוכיח חכם על אזן שׁמעת׃ 13 כצנת שׁלג ביום קציר ציר נאמן לשׁלחיו ונפשׁ אדניו ישׁיב׃ 14 נשׂיאים ורוח וגשׁם אין אישׁ מתהלל במתת שׁקר׃ 15 בארך אפים יפתה קצין ולשׁון רכה תשׁבר גרם׃ 16 דבשׁ מצאת אכל דיך פן תשׂבענו והקאתו׃ 17 הקר רגלך מבית רעך פן ישׂבעך ושׂנאך׃ 18 מפיץ וחרב וחץ שׁנון אישׁ ענה ברעהו עד שׁקר׃ 19 שׁן רעה ורגל מועדת מבטח בוגד ביום צרה׃ 20 מעדה בגד ביום קרה חמץ על נתר ושׁר בשׁרים על לב רע׃ 21 אם רעב שׂנאך האכלהו לחם ואם צמא השׁקהו מים׃ 22 כי גחלים אתה חתה על ראשׁו ויהוה ישׁלם׃ 23 רוח צפון תחולל גשׁם ופנים נזעמים לשׁון סתר׃ 24 טוב שׁבת על פנת גג מאשׁת מדונים ובית חבר׃ 25 מים קרים על נפשׁ עיפה ושׁמועה טובה מארץ מרחק׃ 26 מעין נרפשׂ ומקור משׁחת צדיק מט לפני רשׁע׃ 27 אכל דבשׁ הרבות לא טוב וחקר כבדם כבוד׃ 28 עיר פרוצה אין חומה אישׁ אשׁר אין מעצר לרוחו׃