Proverbs 16

HOT(i) 1 לאדם מערכי לב ומיהוה מענה לשׁון׃ 2 כל דרכי אישׁ זך בעיניו ותכן רוחות יהוה׃ 3 גל אל יהוה מעשׂיך ויכנו מחשׁבתיך׃ 4 כל פעל יהוה למענהו וגם רשׁע ליום רעה׃ 5 תועבת יהוה כל גבה לב יד ליד לא ינקה׃ 6 בחסד ואמת יכפר עון וביראת יהוה סור מרע׃ 7 ברצות יהוה דרכי אישׁ גם אויביו ישׁלם אתו׃ 8 טוב מעט בצדקה מרב תבואות בלא משׁפט׃ 9 לב אדם יחשׁב דרכו ויהוה יכין צעדו׃ 10 קסם על שׂפתי מלך במשׁפט לא ימעל פיו׃ 11 פלס ומאזני משׁפט ליהוה מעשׂהו כל אבני כיס׃ 12 תועבת מלכים עשׂות רשׁע כי בצדקה יכון כסא׃ 13 רצון מלכים שׂפתי צדק ודבר ישׁרים יאהב׃ 14 חמת מלך מלאכי מות ואישׁ חכם יכפרנה׃ 15 באור פני מלך חיים ורצונו כעב מלקושׁ׃ 16 קנה חכמה מה טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף׃ 17 מסלת ישׁרים סור מרע שׁמר נפשׁו נצר דרכו׃ 18 לפני שׁבר גאון ולפני כשׁלון גבה רוח׃ 19 טוב שׁפל רוח את עניים מחלק שׁלל את גאים׃ 20 משׂכיל על דבר ימצא טוב ובוטח ביהוה אשׁריו׃ 21 לחכם לב יקרא נבון ומתק שׂפתים יסיף לקח׃ 22 מקור חיים שׂכל בעליו ומוסר אולים אולת׃ 23 לב חכם ישׂכיל פיהו ועל שׂפתיו יסיף לקח׃ 24 צוף דבשׁ אמרי נעם מתוק לנפשׁ ומרפא לעצם׃ 25 ישׁ דרך ישׁר לפני אישׁ ואחריתה דרכי מות׃ 26 נפשׁ עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו׃ 27 אישׁ בליעל כרה רעה ועל שׂפתיו כאשׁ צרבת׃ 28 אישׁ תהפכות ישׁלח מדון ונרגן מפריד אלוף׃ 29 אישׁ חמס יפתה רעהו והוליכו בדרך לא טוב׃ 30 עצה עיניו לחשׁב תהפכות קרץ שׂפתיו כלה רעה׃ 31 עטרת תפארת שׂיבה בדרך צדקה תמצא׃ 32 טוב ארך אפים מגבור ומשׁל ברוחו מלכד עיר׃ 33 בחיק יוטל את הגורל ומיהוה כל משׁפטו׃