Proverbs 16

Romanian(i) 1 Planurile pe cari le face inima atîrnă de om, dar răspunsul pe care -l dă gura vine dela Domnul. - 2 Toate căile omului sînt curate în ochii lui, dar celce cercetează duhurile este Domnul. - 3 Încredinţează-ţi lucrările în mîna Domnului, şi îţi vor izbuti planurile. - 4 Domnul a făcut toate pentru o ţintă, chiar şi pe cel rău pentru ziua nenorocirii. - 5 Orice inimă trufaşă este o scîrbă înaintea Domnului; hotărît, ea nu va rămînea nepedepsită. - 6 Prin dragoste şi credincioşie omul ispăşeşte nelegiuirea, şi prin frica de Domnul se abate dela rău. - 7 Cînd sînt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui. - 8 Mai bine puţin, cu dreptate, decît mari venituri, cu strîmbătate. - 9 Inima omului se gîndeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă paşii. - 10 Hotărîri dumnezeieşti sînt pe buzele împăratului, gura lui nu trebuie să facă greşeli cînd judecă. - 11 Cîntarul şi cumpăna dreaptă vin dela Domnul; toate greutăţile de cîntărit sînt lucrarea Lui. - 12 Împăraţilor le este scîrbă să facă rău, căci prin neprihănire se întăreşte un scaun de domnie. - 13 Buzele neprihănite sînt plăcute împăraţilor, şi ei iubesc pe celce vorbeşte cu neprihănire. - 14 Mînia împăratului este un vestitor al morţii, dar un om înţelept trebuie s'o potolească. - 15 Seninătatea feţei împăratului este viaţa, şi bunăvoinţa lui este ca o ploaie de primăvară. - 16 Cu cît mai mult face cîştigarea înţelepciunii decît a aurului! Cu cît este mai de dorit cîştigarea priceperii decît a argintului! - 17 Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău; acela îşi păzeşte sufletul, care veghează asupra căii sale. - 18 Mîndria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înainte căderii. - 19 Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi, decît să împarţi prada cu cei mîndri. - 20 Cine cugetă la Cuvîntul Domnului, găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul este fericit. - 21 Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput, dar dulceaţa buzelor măreşte ştiinţa. - 22 Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are; dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. - 23 Cine are o inimă înţeleaptă, îşi arată înţelepciunea cînd vorbeşte, şi mereu se văd învăţături noi pe buzele lui. - 24 Cuvintele prietenoase sînt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet, şi sănătoase pentru oase. - 25 Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. - 26 Cine munceşte, pentru el munceşte, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. - 27 Omul stricat pregăteşte nenorocirea, şi pe buzele lui este ca un foc aprins. - 28 Omul neastîmpărat stîrneşte certuri, şi pîrîtorul desbină pe cei mai buni prieteni. - 29 Omul asupritor amăgeşte pe aproapele său, şi -l duce pe o cale, care nu este bună. - 30 Cine închide ochii, ca să se dedea la gînduri stricate, cine-şi muşcă buzele, a şi săvîrşit răul. - 31 Perii albi sînt o cunună de cinste, ea se găseşte pe calea neprihănirii. - 32 Cel încet la mînie preţuieşte mai mult decît un viteaz, şi cine este stăpîn pe sine preţuieşte mai mult decît cine cucereşte cetăţi. - 33 Se aruncă sorţul în poala hainei, dar orice hotărîre vine dela Domnul. -