Psalms 53

HOT(i) 1 למנצח על מחלת משׂכיל לדוד׃ (53:2) אמר נבל בלבו אין אלהים השׁחיתו והתעיבו עול אין עשׂה טוב׃ 2 (53:3) אלהים משׁמים השׁקיף על בני אדם לראות הישׁ משׂכיל דרשׁ את אלהים׃ 3 (53:4) כלו סג יחדו נאלחו אין עשׂה טוב אין גם אחד׃ 4 (53:5) הלא ידעו פעלי און אכלי עמי אכלו לחם אלהים לא קראו׃ 5 (53:6) שׁם פחדו פחד לא היה פחד כי אלהים פזר עצמות חנך הבשׁתה כי אלהים מאסם׃ 6 (53:7) מי יתן מציון ישׁעות ישׂראל בשׁוב אלהים שׁבות עמו יגל יעקב ישׂמח ישׂראל׃