Psalms 120

HOT(i) 1 שׁיר המעלות אל יהוה בצרתה לי קראתי ויענני׃ 2 יהוה הצילה נפשׁי משׂפת שׁקר מלשׁון רמיה׃ 3 מה יתן לך ומה יסיף לך לשׁון רמיה׃ 4 חצי גבור שׁנונים עם גחלי רתמים׃ 5 אויה לי כי גרתי משׁך שׁכנתי עם אהלי קדר׃ 6 רבת שׁכנה לה נפשׁי עם שׂונא שׁלום׃ 7 אני שׁלום וכי אדבר המה למלחמה׃