Psalms 110

HOT(i) 1 לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שׁב לימיני עד אשׁית איביך הדם לרגליך׃ 2 מטה עזך ישׁלח יהוה מציון רדה בקרב איביך׃ 3 עמך נדבת ביום חילך בהדרי קדשׁ מרחם משׁחר לך טל ילדתיך׃ 4 נשׁבע יהוה ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק׃ 5 אדני על ימינך מחץ ביום אפו מלכים׃ 6 ידין בגוים מלא גויות מחץ ראשׁ על ארץ רבה׃ 7 מנחל בדרך ישׁתה על כן ירים ראשׁ׃