Psalms 32

HOT(i) 1 לדוד משׂכיל אשׁרי נשׂוי פשׁע כסוי חטאה׃ 2 אשׁרי אדם לא יחשׁב יהוה לו עון ואין ברוחו רמיה׃ 3 כי החרשׁתי בלו עצמי בשׁאגתי כל היום׃ 4 כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשׁדי בחרבני קיץ סלה׃ 5 חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי אמרתי אודה עלי פשׁעי ליהוה ואתה נשׂאת עון חטאתי סלה׃ 6 על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא רק לשׁטף מים רבים אליו לא יגיעו׃ 7 אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה׃ 8 אשׂכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני׃ 9 אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן עדיו לבלום בל קרב אליך׃ 10 רבים מכאובים לרשׁע והבוטח ביהוה חסד יסובבנו׃ 11 שׂמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל ישׁרי לב׃