Psalms 70

HOT(i) 1 למנצח לדוד להזכיר׃ (70:2) אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושׁה׃ 2 (70:3) יבשׁו ויחפרו מבקשׁי נפשׁי יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃ 3 (70:4) ישׁובו על עקב בשׁתם האמרים האח האח׃ 4 (70:5) ישׂישׂו וישׂמחו בך כל מבקשׁיך ויאמרו תמיד יגדל אלהים אהבי ישׁועתך׃ 5 (70:6) ואני עני ואביון אלהים חושׁה לי עזרי ומפלטי אתה יהוה אל תאחר׃