Psalms 112

HOT(i) 1 הללו יה אשׁרי אישׁ ירא את יהוה במצותיו חפץ מאד׃ 2 גבור בארץ יהיה זרעו דור ישׁרים יברך׃ 3 הון ועשׁר בביתו וצדקתו עמדת לעד׃ 4 זרח בחשׁך אור לישׁרים חנון ורחום וצדיק׃ 5 טוב אישׁ חונן ומלוה יכלכל דבריו במשׁפט׃ 6 כי לעולם לא ימוט לזכר עולם יהיה צדיק׃ 7 משׁמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה׃ 8 סמוך לבו לא יירא עד אשׁר יראה בצריו׃ 9 פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד׃ 10 רשׁע יראה וכעס שׁניו יחרק ונמס תאות רשׁעים תאבד׃