Psalms 111

HOT(i) 1 הללו יה אודה יהוה בכל לבב בסוד ישׁרים ועדה׃ 2 גדלים מעשׂי יהוה דרושׁים לכל חפציהם׃ 3 הוד והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד׃ 4 זכר עשׂה לנפלאתיו חנון ורחום יהוה׃ 5 טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו׃ 6 כח מעשׂיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים׃ 7 מעשׂי ידיו אמת ומשׁפט נאמנים כל פקודיו׃ 8 סמוכים לעד לעולם עשׂוים באמת וישׁר׃ 9 פדות שׁלח לעמו צוה לעולם בריתו קדושׁ ונורא שׁמו׃ 10 ראשׁית חכמה יראת יהוה שׂכל טוב לכל עשׂיהם תהלתו עמדת לעד׃