Psalms 105

HOT(i) 1 הודו ליהוה קראו בשׁמו הודיעו בעמים עלילותיו׃ 2 שׁירו לו זמרו לו שׂיחו בכל נפלאותיו׃ 3 התהללו בשׁם קדשׁו ישׂמח לב מבקשׁי יהוה׃ 4 דרשׁו יהוה ועזו בקשׁו פניו תמיד׃ 5 זכרו נפלאותיו אשׁר עשׂה מפתיו ומשׁפטי פיו׃ 6 זרע אברהם עבדו בני יעקב בחיריו׃ 7 הוא יהוה אלהינו בכל הארץ משׁפטיו׃ 8 זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור׃ 9 אשׁר כרת את אברהם ושׁבועתו לישׂחק׃ 10 ויעמידה ליעקב לחק לישׂראל ברית עולם׃ 11 לאמר לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם׃ 12 בהיותם מתי מספר כמעט וגרים׃ 13 ויתהלכו מגוי אל גוי מממלכה אל עם אחר׃ 14 לא הניח אדם לעשׁקם ויוכח עליהם מלכים׃ 15 אל תגעו במשׁיחי ולנביאי אל תרעו׃ 16 ויקרא רעב על הארץ כל מטה לחם שׁבר׃ 17 שׁלח לפניהם אישׁ לעבד נמכר יוסף׃ 18 ענו בכבל רגליו ברזל באה נפשׁו׃ 19 עד עת בא דברו אמרת יהוה צרפתהו׃ 20 שׁלח מלך ויתירהו משׁל עמים ויפתחהו׃ 21 שׂמו אדון לביתו ומשׁל בכל קנינו׃ 22 לאסר שׂריו בנפשׁו וזקניו יחכם׃ 23 ויבא ישׂראל מצרים ויעקב גר בארץ חם׃ 24 ויפר את עמו מאד ויעצמהו מצריו׃ 25 הפך לבם לשׂנא עמו להתנכל בעבדיו׃ 26 שׁלח משׁה עבדו אהרן אשׁר בחר׃ 27 שׂמו בם דברי אתותיו ומפתים בארץ חם׃ 28 שׁלח חשׁך ויחשׁך ולא מרו את דברוו׃ 29 הפך את מימיהם לדם וימת את דגתם׃ 30 שׁרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם׃ 31 אמר ויבא ערב כנים בכל גבולם׃ 32 נתן גשׁמיהם ברד אשׁ להבות בארצם׃ 33 ויך גפנם ותאנתם וישׁבר עץ גבולם׃ 34 אמר ויבא ארבה וילק ואין מספר׃ 35 ויאכל כל עשׂב בארצם ויאכל פרי אדמתם׃ 36 ויך כל בכור בארצם ראשׁית לכל אונם׃ 37 ויוציאם בכסף וזהב ואין בשׁבטיו כושׁל׃ 38 שׂמח מצרים בצאתם כי נפל פחדם עליהם׃ 39 פרשׂ ענן למסך ואשׁ להאיר לילה׃ 40 שׁאל ויבא שׂלו ולחם שׁמים ישׂביעם׃ 41 פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר׃ 42 כי זכר את דבר קדשׁו את אברהם עבדו׃ 43 ויוצא עמו בשׂשׂון ברנה את בחיריו׃ 44 ויתן להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשׁו׃ 45 בעבור ישׁמרו חקיו ותורתיו ינצרו הללו יה׃