Psalms 31

HOT(i) 1 למנצח מזמור לדוד׃ (31:2) בך יהוה חסיתי אל אבושׁה לעולם בצדקתך פלטני׃ 2 (31:3) הטה אלי אזנך מהרה הצילני היה לי לצור מעוז לבית מצודות להושׁיעני׃ 3 (31:4) כי סלעי ומצודתי אתה ולמען שׁמך תנחני ותנהלני׃ 4 (31:5) תוציאני מרשׁת זו טמנו לי כי אתה מעוזי׃ 5 (31:6) בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי יהוה אל אמת׃ 6 (31:7) שׂנאתי השׁמרים הבלי שׁוא ואני אל יהוה בטחתי׃ 7 (31:8) אגילה ואשׂמחה בחסדך אשׁר ראית את עניי ידעת בצרות נפשׁי׃ 8 (31:9) ולא הסגרתני ביד אויב העמדת במרחב רגלי׃ 9 (31:10) חנני יהוה כי צר לי עשׁשׁה בכעס עיני נפשׁי ובטני׃ 10 (31:11) כי כלו ביגון חיי ושׁנותי באנחה כשׁל בעוני כחי ועצמי עשׁשׁו׃ 11 (31:12) מכל צררי הייתי חרפה ולשׁכני מאד ופחד למידעי ראי בחוץ נדדו ממני׃ 12 (31:13) נשׁכחתי כמת מלב הייתי ככלי אבד׃ 13 (31:14) כי שׁמעתי דבת רבים מגור מסביב בהוסדם יחד עלי לקחת נפשׁי זממו׃ 14 (31:15) ואני עליך בטחתי יהוה אמרתי אלהי אתה׃ 15 (31:16) בידך עתתי הצילני מיד אויבי ומרדפי׃ 16 (31:17) האירה פניך על עבדך הושׁיעני בחסדך׃ 17 (31:18) יהוה אל אבושׁה כי קראתיך יבשׁו רשׁעים ידמו לשׁאול׃ 18 (31:19) תאלמנה שׂפתי שׁקר הדברות על צדיק עתק בגאוה ובוז׃ 19 (31:20) מה רב טובך אשׁר צפנת ליראיך פעלת לחסים בך נגד בני אדם׃ 20 (31:21) תסתירם בסתר פניך מרכסי אישׁ תצפנם בסכה מריב לשׁנות׃ 21 (31:22) ברוך יהוה כי הפליא חסדו לי בעיר מצור׃ 22 (31:23) ואני אמרתי בחפזי נגרזתי מנגד עיניך אכן שׁמעת קול תחנוני בשׁועי אליך׃ 23 (31:24) אהבו את יהוה כל חסידיו אמונים נצר יהוה ומשׁלם על יתר עשׂה גאוה׃ 24 (31:25) חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים ליהוה׃