Psalms 22

HOT(i) 1 למנצח על אילת השׁחר מזמור לדוד׃ (22:2) אלי אלי למה עזבתני רחוק מישׁועתי דברי שׁאגתי׃ 2 (22:3) אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה׃ 3 (22:4) ואתה קדושׁ יושׁב תהלות ישׂראל׃ 4 (22:5) בך בטחו אבתינו בטחו ותפלטמו׃ 5 (22:6) אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא בושׁו׃ 6 (22:7) ואנכי תולעת ולא אישׁ חרפת אדם ובזוי עם׃ 7 (22:8) כל ראי ילעגו לי יפטירו בשׂפה יניעו ראשׁ׃ 8 (22:9) גל אל יהוה יפלטהו יצילהו כי חפץ׃ 9 (22:10) כי אתה גחי מבטן מבטיחי על שׁדי אמי׃ 10 (22:11) עליך השׁלכתי מרחם מבטן אמי אלי אתה׃ 11 (22:12) אל תרחק ממני כי צרה קרובה כי אין עוזר׃ 12 (22:13) סבבוני פרים רבים אבירי בשׁן כתרוני׃ 13 (22:14) פצו עלי פיהם אריה טרף ושׁאג׃ 14 (22:15) כמים נשׁפכתי והתפרדו כל עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי׃ 15 (22:16) יבשׁ כחרשׂ כחי ולשׁוני מדבק מלקוחי ולעפר מות תשׁפתני׃ 16 (22:17) כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי׃ 17 (22:18) אספר כל עצמותי המה יביטו יראו׃ 18 (22:19) יחלקו בגדי להם ועל לבושׁי יפילו גורל׃ 19 (22:20) ואתה יהוה אל תרחק אילותי לעזרתי חושׁה׃ 20 (22:21) הצילה מחרב נפשׁי מיד כלב יחידתי׃ 21 (22:22) הושׁיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני׃ 22 (22:23) אספרה שׁמך לאחי בתוך קהל אהללך׃ 23 (22:24) יראי יהוה הללוהו כל זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל זרע ישׂראל׃ 24 (22:25) כי לא בזה ולא שׁקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשׁועו אליו שׁמע׃ 25 (22:26) מאתך תהלתי בקהל רב נדרי אשׁלם נגד יראיו׃ 26 (22:27) יאכלו ענוים וישׂבעו יהללו יהוה דרשׁיו יחי לבבכם לעד׃ 27 (22:28) יזכרו וישׁבו אל יהוה כל אפסי ארץ וישׁתחוו לפניך כל משׁפחות גוים׃ 28 (22:29) כי ליהוה המלוכה ומשׁל בגוים׃ 29 (22:30) אכלו וישׁתחוו כל דשׁני ארץ לפניו יכרעו כל יורדי עפר ונפשׁו לא חיה׃ 30 (22:31) זרע יעבדנו יספר לאדני לדור׃ 31 (22:32) יבאו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשׂה׃