Psalms 22

  22:Title   1519 εις To 3588 το the 5056 τέλος director; 5228 υπέρ for 3588 της the 484 αντιλήψεως assistance 3588 της of the 2192.3 εωθινής early morning; 5568 ψαλμός a psalm 3588 τω to * Δαυίδ David.   22:1   3588 ο O 2316 θεός God, 3588 ο   2316-1473 θεός μου my God, 4337 πρόσχες take heed 1473 μοι to me! 2444 ινατί Why 1459 εγκατέλιπές did you abandon 1473 με me? 3112 μακράν [4are far 575 από 5from 3588 της   4991-1473 σωτηρίας μου 6my deliverance 3588 οι 1The 3056 λόγοι 2words 3588 των   3900-1473 παραπτωμάτων μου 3of my transgressions].   22:2   3588 ο   2316-1473 θεός μου My God, 2896 κεκράξομαι I shall cry out 2250 ημέρας by day, 2532 και and 3756 ουκ you do not 1522 εισακούση hear; 2532 και and 3571 νυκτός by night 2532 και and 3756 ουκ it shall not 1519 εις be accounted for 454 άνοιαν thoughtlessness 1473 εμοί to me.   22:3   1473-1161 συ δε But you 1722 εν [2in 39 αγίω 3the holy place 2730 κατοικείς 1dwell], 3588 ο the 1868 έπαινος high praise 3588 του   * Ισραήλ of Israel.   22:4   1909 επί Upon 1473 σοι you 1679 ήλπισαν [2hoped 3588 οι   3962-1473 πατέρες ημών 1our fathers]; 1679 ήλπισαν they hoped, 2532 και and 4506 ερρύσω you rescued 1473 αυτούς them.   22:5   4314 προς To 1473 σε you 2896 εκέκραξαν they cried out, 2532 και and 4982 εσώθησαν they were delivered; 1909 επί upon 1473 σοι you 1679 ήλπισαν they hoped, 2532 και and 3756 ου they were not 2617 κατησχύνθησαν disgraced.   22:6   1473-1161 εγώ δε But I 1510.2.1 ειμι am 4663 σκώληξ a worm, 2532 και and 3756 ουκ not 444 άνθρωπος a man; 3681 όνειδος the scorn 444 ανθρώπων of men, 2532 και and 1848.1 εξουθένημα a contemptible thing 2992 λαού of people.   22:7   3956 πάντες All 3588 οι the ones 2334 θεωρούντές viewing 1473 με me 1592 εξεμυκτήρισαν derided 1473 με me; 2980 ελάλησαν they speak 1722 εν with 5491 χείλεσιν their lips, 2795 εκίνησάν they shook 2776 κεφαλήν their head, saying,   22:8   1679 ήλπισεν He hoped 1909 επί upon 2962 κύριον the lord, 4506 ρυσάσθω let him rescue 1473 αυτόν him! 4982 σωσάτω Let him deliver 1473 αυτόν him! 3754 ότι for 2309 θέλει he desired 1473 αυτόν him.   22:9   3754 ότι For 1473 συ you 1510.2.2 ει are 3588 ο the 1610.6 εκσπάσας one pulling 1473 με me 1537 εκ from 1064 γαστρός the womb; 3588 η   1680-1473 ελπίς μου my hope 575 από from 3149 μαστών the breasts 3588 της   3384-1473 μητρός μου of my mother.   22:10   1909 επί [2upon 1473 σε 3you 1977 επερρίφην 1I was cast] 1537 εκ from 3388 μήτρας the womb; 1537 εκ from out of 2836 κοιλίας the belly 3384-1473 μητρός μου of my mother 2316-1473 θεός μου [2my God 1510.2.2-1473 ει συ 1you are].   22:11   3361 μη Do not 868 αποστής separate 575 απ΄ from 1473 εμού me, 3754 ότι for 2347 θλίψις affliction 1451 εγγύς is near, 3754 ότι for 3756-1510.2.3 ουκ έστιν there is no 3588 ο   997 βοηθών one helping 1473 μοι me.   22:12   4033 περιεκύκλωσάν [3surround 1473 με 4me 3448 μόσχοι 2calves 4183 πολλοί 1Many]; 5022 ταύροι [2bulls 4104.2 πίονες 1hearty] 4023 περιέσχον compass 1473 με me.   22:13   455 ηνοίξαν They opened 1909 επ΄ [2against 1473 εμέ 3me 3588 το   4750-1473 στόμα αυτών 1their mouths], 5613 ως as 3023 λέων a lion 726 αρπαζών snatching away 2532 και and 5612 ωρυόμενος roaring.   22:14   5616 ωσεί As 5204 ύδωρ water 1632 εξεχύθη was poured out, 2532 και even 1287 διεσκορπίσθη [3were dispersed 3956 πάντα 1all 3588 τα   3747-1473 οστά μου 2my bones]; 1096 εγενήθη [2became 3588 η   2588-1473 καρδία μου 1my heart] 5616 ωσεί as 2781.1 κηρός beeswax 5080 τηκόμενος melting away 1722 εν in 3319 μέσω the midst 3588 της   2836-1473 κοιλίας μου of my belly.   22:15   3583 εξηράνθη [2was dried 5613 ως 3as 3749.1 όστρακον 4a potsherd 3588 η   2479-1473 ισχύς μου 1My strength], 2532 και and 3588 η   1100-1473 γλώσσά μου my tongue 2853 κεκόλληται cleaves 3588 τω to 2995-1473 λάρυγγί μου my throat. 2532 και And 1519 εις to 5522 χουν the dust 2288 θανάτου of death 2609 κατήγαγές you led 1473 με me.   22:16   3754 ότι For 2944 εκύκλωσάν [3encircled 1473 με 4me 2965 κύνες 2dogs 4183 πολλοί 1many]; 4864 συναγωγή the gathering 4188.2 πονηρευομένων of the ones acting wicked 4023 περιέσχον compass 1473 με me. 3736 ώρυξαν They dug into 5495-1473 χείράς μου my hands 2532 και and 4228-1473 πόδας μου my feet.   22:17   1821.2 εξηρίθμησαν They counted out 3956 πάντα all 3588 τα   3747-1473 οστά μου my bones, 1473-1161 αυτοί δε and they 2657 κατενόησαν contemplated 2532 και and 1896 επείδόν looked upon 1473 με me.   22:18   1266 διεμερίσαντο They divided [2into parts 3588 τα   2440-1473 ιμάτιά μου 1my garments] 1438 εαυτοίς to themselves; 2532 και and 1909 επί over 3588 τον   2441-1473 ιματισμόν μου my clothes 906 έβαλον they cast 2819 κλήρον a lot.   22:19   1473-1161 συ δε But you, 2962 κύριε O lord, 3361-3118.2 μη μακρύνης [2should not be far 3588 την   996-1473 βοήθειάν σου 1your help] 575 απ΄ from 1699 εμού me; 1519 εις [2to 3588 την   484-1473 αντίληψίν μου 3my assistance 4337 πρόσχες 1take heed]!   22:20   4506 ρύσαι Rescue 575 από [2from 4501 ρομφαίας 3the broadsword 3588 την   5590-1473 ψυχήν μου 1my soul], 2532 και and 1537 εκ [2from 5495 χειρός 3the hand 2965 κυνός 4of the dog 3588 την   3439-1473 μονογενή μου 1my only child]!   22:21   4982 σώσόν Deliver 1473 με me 1537 εκ from 4750 στόματος the mouth 3023 λέοντος of the lion, 2532 και and 575 από from 2768 κεράτων the horns 3439.2 μονοκερώτων of the unicorns 3588 την   5014-1473 ταπείνωσίν μου of my humiliation!   22:22   1334 διηγήσομαι I shall describe 3588 το   3686-1473 όνομά σου your name 3588 τοις to 80-1473 αδελφοίς μου my brethren; 1722 εν in 3319 μέσω the midst 1577 εκκλησίας of the assembly 5214 υμνήσω I will praise 1473 σε you.   22:23   3588 οι O ones 5399 φοβούμενοι fearing 3588 τον the 2962 κύριον lord -- 134 αινέσατε praise 1473 αυτόν him! 537 άπαν All together, 3588 το O 4690 σπέρμα seed * Ιακώβ of Jacob, 1392 δοξάσατε glorify 1473 αυτόν him! 5399-1211 φοβηθήτω δη Fear indeed 575 απ΄ of 1473 αυτού him 537 άπαν all together, 3588 το O 4690 σπέρμα seed * Ισραήλ of Israel!   22:24   3754 ότι For 3756 ουκ he did not 1847 εξουδένωσεν treat with contempt, 3761 ουδέ nor 4360 προσώχθισε loath 3588 τη the 1162 δεήσει supplication 3588 του of the 4434 πτωχού poor, 3761 ουδέ nor 654 απέστρεψε turned 3588 το   4383-1473 πρόσωπον αυτού his face 575 απ΄ from 1473 εμού me. 2532 και And 1722 εν in 3588 τω   2896-1473 κεκραγέναι με my crying out 4314 προς to 1473 αυτόν him, 1522 εισήκουσέ he heard 1473 μου me.   22:25   3844 παρά [2is about 1473 σου 3you 3588 ο   1868-1473 έπαινός μου 1My high praise]. 1722 εν In 1577 εκκλησία [2assembly 3173 μεγάλη 1the great] 1843 εξομολογήσομαί I shall confess 1473 σοι to you. 3588 τας   2171-1473 ευχάς μου My vows 591 αποδώσω I shall render 1799 ενώπιον in the presence 3588 των of the ones 5399 φοβουμένων fearing 1473 αυτόν him.   22:26   2068 φάγονται [2shall eat 3993 πένητες 1The needy] 2532 και and 1705 εμπλησθήσονται shall be filled up; 2532 και and 134 αινέσουσι [4shall praise 2962 κύριον 5the lord 3588 οι 1the ones 1567 εκζητούντες 2seeking 1473 αυτόν 3him]; 2198 ζήσονται [2shall live 3588 αι   2588-1473 καρδίαι αυτών 1their hearts] 1519 εις into 165 αιώνα the eon 165 αιώνος of the eon.   22:27   3403 μνησθήσονται [6shall remember 2532 και 7and 1994 επιστραφήσονται 8shall turn 4314 προς 9to 2962 κύριον 10the lord 3956 πάντα 1All 3588 τα 2the ones 4009 πέρατα 3at the ends 3588 της 4of the 1093 γης 5earth]; 2532 και and 4352 προσκυνήσουσιν [6shall do obeisance 1799 ενώπιον 7before 1473 αυτού 8him 3956 πάσαι 1all 3588 αι 2the 3965 πατριαί 3families 3588 των 4of the 1484 εθνών 5nations].   22:28   3754 ότι For 3588 του of the 2962 κυρίου lord 3588 η is the 932 βασιλεία kingdom; 2532 και and 1473 αυτός he 1202.1 δεσπόζει is master 3588 των of the 1484 εθνών nations.   22:29   2068 έφαγον [6ate 2532 και 7and 4352 προσεκύνησαν 8did obeisance 3956 πάντες 1All 3588 οι 2the 4104.2 πίονες 3hearty 3588 της 4of the 1093 γης 5earth]; 1799 ενώπιον [8before 1473 αυτού 9him 4312.1 προπεσούνται 7fell down 3956 πάντες 1all 3588 οι 2the ones 2597 καταβαίνοντες 3going down 1519 εις 4into 3588 την 5the 1093 γην 6earth]. 2532 και And 3588 η   5590-1473 ψυχή μου my soul 1473-2198 αυτώ ζη lives for him.   22:30   2532 και And 3588 το   4690-1473 σπέρμα μου my seed 1398 δουλεύσει shall serve 1473 αυτώ to him. 312 αναγγελήσεται [3shall be announced 3588 τω 4to the 2962 κυρίω 5 lord 1074 γενεά 1The generation 3588 η   2064 ερχομένη 2coming].   22:31   2532 και And 312 αναγγελούσι they shall announce 3588 την   1343-1473 δικαιοσύνην αυτού his righteousness 2992 λαώ to a people, 3588 τω to the one 5088 τεχθησομένω being born, 3739 ον whom 4160 εποίησεν [3made 3588 ο 1the 2962 κύριος 2 lord].