Psalms 22:9

  22:9   3754 ότι For 1473 συ you 1510.2.2 ει are 3588 ο the 1610.6 εκσπάσας one pulling 1473 με me 1537 εκ from 1064 γαστρός the womb; 3588 η   1680-1473 ελπίς μου my hope 575 από from 3149 μαστών the breasts 3588 της   3384-1473 μητρός μου of my mother.