Psalms 136

HOT(i) 1 הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃ 2 הודו לאלהי האלהים כי לעולם חסדו׃ 3 הודו לאדני האדנים כי לעולם חסדו׃ 4 לעשׂה נפלאות גדלות לבדו כי לעולם חסדו׃ 5 לעשׂה השׁמים בתבונה כי לעולם חסדו׃ 6 לרקע הארץ על המים כי לעולם חסדו׃ 7 לעשׂה אורים גדלים כי לעולם חסדו׃ 8 את השׁמשׁ לממשׁלת ביום כי לעולם חסדו׃ 9 את הירח וכוכבים לממשׁלות בלילה כי לעולם חסדו׃ 10 למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו׃ 11 ויוצא ישׂראל מתוכם כי לעולם חסדו׃ 12 ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו׃ 13 לגזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו׃ 14 והעביר ישׂראל בתוכו כי לעולם חסדו׃ 15 ונער פרעה וחילו בים סוף כי לעולם חסדו׃ 16 למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו׃ 17 למכה מלכים גדלים כי לעולם חסדו׃ 18 ויהרג מלכים אדירים כי לעולם חסדו׃ 19 לסיחון מלך האמרי כי לעולם חסדו׃ 20 ולעוג מלך הבשׁן כי לעולם חסדו׃ 21 ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו׃ 22 נחלה לישׂראל עבדו כי לעולם חסדו׃ 23 שׁבשׁפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו׃ 24 ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו׃ 25 נתן לחם לכל בשׂר כי לעולם חסדו׃ 26 הודו לאל השׁמים כי לעולם חסדו׃