Psalms 133

HOT(i) 1 שׁיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים שׁבת אחים גם יחד׃ 2 כשׁמן הטוב על הראשׁ ירד על הזקן זקן אהרן שׁירד על פי מדותיו׃ 3 כטל חרמון שׁירד על הררי ציון כי שׁם צוה יהוה את הברכה חיים עד העולם׃