Psalms 9

HOT(i) 1 למנצח עלמות לבן מזמור לדוד׃ (9:2) אודה יהוה בכל לבי אספרה כל נפלאותיך׃ 2 (9:3) אשׂמחה ואעלצה בך אזמרה שׁמך עליון׃ 3 (9:4) בשׁוב אויבי אחור יכשׁלו ויאבדו מפניך׃ 4 (9:5) כי עשׂית משׁפטי ודיני ישׁבת לכסא שׁופט צדק׃ 5 (9:6) גערת גוים אבדת רשׁע שׁמם מחית לעולם ועד׃ 6 (9:7) האויב תמו חרבות לנצח וערים נתשׁת אבד זכרם המה׃ 7 (9:8) ויהוה לעולם ישׁב כונן למשׁפט כסאו׃ 8 (9:9) והוא ישׁפט תבל בצדק ידין לאמים במישׁרים׃ 9 (9:10) ויהי יהוה משׂגב לדך משׂגב לעתות בצרה׃ 10 (9:11) ויבטחו בך יודעי שׁמך כי לא עזבת דרשׁיך יהוה׃ 11 (9:12) זמרו ליהוה ישׁב ציון הגידו בעמים עלילותיו׃ 12 (9:13) כי דרשׁ דמים אותם זכר לא שׁכח צעקת עניים׃ 13 (9:14) חננני יהוה ראה עניי משׂנאי מרוממי משׁערי מות׃ 14 (9:15) למען אספרה כל תהלתיך בשׁערי בת ציון אגילה בישׁועתך׃ 15 (9:16) טבעו גוים בשׁחת עשׂו ברשׁת זו טמנו נלכדה רגלם׃ 16 (9:17) נודע יהוה משׁפט עשׂה בפעל כפיו נוקשׁ רשׁע הגיון סלה׃ 17 (9:18) ישׁובו רשׁעים לשׁאולה כל גוים שׁכחי אלהים׃ 18 (9:19) כי לא לנצח ישׁכח אביון תקות ענוים תאבד לעד׃ 19 (9:20) קומה יהוה אל יעז אנושׁ ישׁפטו גוים על פניך׃ 20 (9:21) שׁיתה יהוה מורה להם ידעו גוים אנושׁ המה סלה׃