Mark 6

  6:1   2532 και And 1831 εξήλθεν he came forth 1564 εκείθεν from there, 2532 και and 2064 ήλθεν went 1519 εις into 3588 την   3968-1473 πατρίδα αυτού his fatherland; 2532 και and 190 ακολουθούσιν [2followed 1473 αυτώ 3him 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού 1his disciples].   6:2   2532 και And 1096 γενομένου [2taking place 4521 σαββάτου 1the Sabbath], 756 ήρξατο he began 1722 εν [2in 3588 τη 3the 4864 συναγωγή 4synagogue 1321 διδάσκειν 1to teach]; 2532 και and 4183 πολλοί many 191 ακούοντες hearing 1605 εξεπλήσσοντο were overwhelmed, 3004 λέγοντες saying, 4159 πόθεν From where 3778 τούτω did this one 3778 ταύτα receive these things? 2532 και And, 5100 τις What 3588 η   4678 σοφία wisdom 3588 η   1325 δοθείσα having been given 1473 αυτώ to him, 3754 ότι that 2532 και even 1411 δυνάμεις [2power 5108 τοιαύται 1such 1223 διά 4through 3588 των   5495-1473 χειρών αυτού 5his hands 1096 γίνονται 3takes place]?   6:3   3756-3778 ουχ ούτός [2this not 1510.2.3 εστιν 1Is] 3588 ο the son of 5045 τέκτων the fabricator, 3588 ο the 5207 υιός son * Μαρίας of Mary, 80-1161 αδελφός δε and brother * Ιακώβου of James, 2532 και and * Ιωσή Joses, 2532 και and * Ιούδα Judah, 2532 και and * Σίμωνος Simon? 2532 και And 3756-1510.2.6 ουκ εισίν are not 3588 αι   79-1473 αδελφαί αυτού his sisters 5602 ώδε here 4314 προς with 1473 ημάς us? 2532 και And 4624 εσκανδαλίζοντο they were stumbled 1722 εν by 1473 αυτώ him.   6:4   3004 έλεγε [3said 1161 δε 1And 1473 αυτοίς 4to them 3588 ο   * Ιησούς 2Jesus] 3754 ότι that, 3756-1510.2.3 ουκ έστι [2is not 4396 προφήτης 1A prophet] 820 άτιμος without honor 1508 ει μη except 1722 εν in 3588 τη   3968-1473 πατρίδι αυτού his fatherland, 2532 και and 1722 εν among 3588 τοις the 4773 συγγενέσι relatives, 2532 και and 1722 εν in 3588 τη   3614-1473 οικία αυτού his own house.   6:5   2532 και And 3756 ουκ he was not 1410 ηδύνατο able 1563 εκεί [2there 3762 ουδεμίαν 3not even one 1411 δύναμιν 4powerful work 4160 ποιήσαι 1to do], 1508 ει μη except 3641 ολίγοις to a few 732 αρρώστοις ill ones, 2007 επιθείς having placed [3upon 3588 τας 1the 5495 χείρας 2hands], 2323 εθεράπευσε he cured them.   6:6   2532 και And 2296 εθαύμαζε he marveled 1223 διά because of 3588 την   570-1473 απιστίαν αυτών their unbelief. 2532 και And 4013 περιήγε he led about 3588 τας the 2968 κώμας towns 2945 κύκλω round about, 1321 διδάσκων teaching.   6:7   2532 και And 4341 προσκαλείται he calls on 3588 τους the 1427 δώδεκα twelve, 2532 και and 756 ήρξατο begins 1473-649 αυτούς αποστέλλειν to send them 1417.1 δύο δύο two by two; 2532 και and 1325 εδίδου he gave 1473 αυτοίς to them 1849 εξουσίαν authority 3588 των of the 4151 πνευμάτων [2spirits 3588 των   169 ακαθάρτων 1unclean].   6:8   2532 και And 3853 παρήγγειλεν he made exhortation 1473 αυτοίς to them 2443 ίνα that 3367 μηδέν [2nothing 142 αίρωσιν 1they should carry] 1519 εις in 3598 οδόν the way, 1508 ει μη except 4464 ράβδον a rod 3440 μόνον only -- 3361 μη no 4082 πήραν provision bag, 3361 μη no 740 άρτον bread, 3361 μη no 1519 εις [2in 3588 την 3the 2223 ζώνην 4belt 5475 χαλκόν 1brass coin];   6:9   235 αλλ΄ but 5265 υποδεδεμένους [2being tied on 4547 σανδάλια 1sandals]; 2532 και and 3361 μη not 1746 ενδύσησθε putting on 1417 δύο two 5509 χιτώνας inner garments.   6:10   2532 και And 3004 έλεγεν he said 1473 αυτοίς to them, 3699 όπου Where 1437 εάν ever 1525 εισέλθητε you should enter 1519 εις into 3614 οικίαν a house, 1563 εκεί there 3306 μένετε abide 2193 έως until 302 αν whenever 1831 εξέλθητε you should come forth 1564 εκείθεν from there!   6:11   2532 και And 3745 όσοι as many as 302 αν should 3361 μη not 1209 δέξωνται receive 1473 υμάς you, 3366 μηδέ nor 191 ακούσωσιν should hear 1473 υμών you, 1607 εκπορευόμενοι in going forth 1564 εκείθεν from there, 1621 εκτινάξατε you shake off 3588 τον the 5522 χούν dust 3588 τον   5270 υποκάτω underneath 3588 των   4228-1473 ποδών υμών your feet 1519 εις for 3142 μαρτύριον a testimony 1473 αυτοίς to them! 281 αμήν Amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 414 ανεκτότερον More endurable 1510.8.3 έσται it will be * Σοδόμοις for Sodom 2228 η or * Γομόρροις Gomorrah 1722 εν in 2250 ημέρα the day 2920 κρίσεως of judgment, 2228 η than 3588 τη   4172-1565 πόλει εκείνη that city.   6:12   2532 και And 1831 εξελθόντες having come forth, 2784 εκήρυσσον they proclaimed 2443 ίνα that 3340 μετανοήσωσι they should repent.   6:13   2532 και And 1140 δαιμόνια [3demons 4183 πολλά 2many 1544 εξέβαλλον 1they cast out], 2532 και and 218 ήλειφον they anointed 1637 ελαίω [3with oil 4183 πολλούς 1many 732 αρρώστους 2ill ones], 2532 και and 2323 εθεράπευον they cured.   6:14   2532 και And 191 ήκουσεν [3heard 3588 ο   935 βασιλεύς 1king * Ηρώδης 2Herod], 5318 φανερόν [4open 1063 γαρ 1for 1096 εγένετο 3became 3588 το   3686-1473 όνομα αύτου 2his name]. 2532 και And 3004 έλεγεν he said 3754 ότι that, * Ιωάννης John, 3588 ο the one 907 βαπτίζων immersing, 1537 εκ [2from 3498 νεκρών 3the dead 1453 ηγέρθη 1is arisen], 2532 και and 1223 διά because of 3778 τούτο this 1754 ενεργούσιν [3operate 3588 αι 1the 1411 δυνάμεις 2works of power] 1722 εν in 1473 αυτώ him.   6:15   243 άλλοι Others 3004 έλεγον said 3754 ότι that, *-1510.2.3 Ηλίας εστίν He is Elijah. 243-1161 άλλοι δε And others 3004 έλεγον said 3754 ότι that, 4396-1510.2.3 προφήτης εστίν He is a prophet, 2228 η or 5613 ως as 1520 εις one 3588 των of the 4396 προφητών prophets.   6:16   191-1161 ακούσας δε And having heard, 3588 ο   * Ηρώδης Herod 2036 είπεν said 3754 ότι that, 3739 ον [2whom 1473 εγώ 3I 607 απεκεφάλισα 4beheaded * Ιωάννην 1John], 3778 ούτός this 1510.2.3 εστιν is 1473 αυτός he; 1453 ηγέρθη he was arisen 1537 εκ from 3498 νεκρών the dead.   6:17   1473-1063 αυτός γαρ For he, 3588 ο   * Ηρώδης Herod, 649 αποστείλας having sent, 2902 εκράτησε seized 3588 τον   * Ιωάννην John, 2532 και and 1210 έδησεν bound 1473 αυτόν him 1722 εν in 3588 τη the 5438 φυλακή prison 1223 διά on account of * Ηρωδιάδα Herodias 3588 την the 1135 γυναίκα wife * Φιλίππου of Philip 3588 του   80-1473 αδελφού αυτού his brother; 3754 ότι for 1473-1060 αυτήν εγάμησεν he married her.   6:18   3004 έλεγε [3said 1063 γαρ 1For * Ιωάννης 2John] 3588 τω   * Ηρώδη to Herod 3754 ότι that, 3756-1832 ουκ έξεστί It is not allowed 1473 σοι to you 2192 έχειν to have 3588 την the 1135 γυναίκα wife 3588 του   80-1473 αδελφού σου of your brother.   6:19   3588 η   1161 δε But * Ηρωδιάς Herodias 1758 ενείχεν held it against 1473 αυτώ him, 2532 και and 2309 ήθελεν wanted 1473-615 αυτόν αποκτείναι to kill him; 2532 και and 3756-1410 ουκ ηδύνατο was not able.   6:20   3588 ο   1063 γαρ For * Ηρώδης Herod 5399 εφοβείτο feared 3588 τον   * Ιωάννην John, 1492 ειδώς knowing 1473 αυτόν him 435 άνδρα [4man 1342 δίκαιον 1as a righteous 2532 και 2and 39 άγιον 3holy], 2532 και and 4933 συνετήρει he preserved 1473 αυτόν him. 2532 και And 191 ακούσας having heard 1473 αυτού of him, 4183 πολλά [2many things 4160 εποίει 1he did], 2532 και and 2234 ηδέως with pleasure 1473-191 αυτού ήκουε heard him.   6:21   2532 και And 1096 γενομένης [3having become 2250 ημέρας 2day 2121 ευκαίρου 1an opportune], 3753 ότε when * Ηρώδης Herod 3588 τοις   1077-1473 γενεσίοις αυτού [3for his birthday 1173 δείπνον 2a supper 4160 εποίει 1made] 3588 τοις to 3175-1473 μεγιστάσιν αυτού his great men, 2532 και and 3588 τοις to the 5506 χιλιάρχοις commanders of thousands, 2532 και and 3588 τοις to the 4413 πρώτοις first ones 3588 της   * Γαλιλαίας of Galilee;   6:22   2532 και and 1525 εισελθούσης [2having entered 3588 της   2364-1473 θυγατρός αυτής 1her daughter], 3588 της the one * Ηρωδιάδος of Herodias, 2532 και and 3738 ορχησαμένης dancing, 2532 και and 700 αρεσάσης pleasing 3588 τω   * Ηρώδη Herod, 2532 και and 3588 τοις the ones 4873 συνανακειμένοις reclining together with him, 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 3588 τω to the 2877 κορασίω young woman, 154 αίτησόν Ask 1473 με me 3739 ο what 1437 εάν ever 2309 θέλης you should want, 2532 και and 1325 δώσω I will give it 1473 σοι to you!   6:23   2532 και And 3660 ώμοσεν he swore by an oath 1473 αυτή to her 3754 ότι that, 3739 ο What 1437 εάν ever 1473 με [2me 154 αιτήσης 1you should ask], 1325 δώσω I will give 1473 σοι to you, 2193 έως unto 2255 ημίσους half 3588 της   932-1473 βασιλείας μου of my kingdom.   6:24   3588-1161 η δε And she 1831 εξελθούσα having gone forth 2036 είπε said 3588 τη   3384-1473 μητρί αυτής to her mother, 5100 τι What 154 αιτήσομαι shall I ask? 3588-1161 η δε And she 2036 είπε said, 3588 την The 2776 κεφαλήν head * Ιωάννου of John 3588 του the 910 βαπτιστού baptist.   6:25   2532 και And 1525 εισελθούσα having entered 2112 ευθέως immediately 3326 μετά with 4710 σπουδής haste 4314 προς to 3588 τον the 935 βασιλέα king, 154 ητήσατο she asked 3004 λέγουσα saying, 2309 θέλω I want 2443 ίνα that 1473-1325 μοι δως you give to me 1824 εξαυτής immediately 1909 επί upon 4094 πίνακι a platter 3588 την the 2776 κεφαλήν head * Ιωάννου of John 3588 του the 910 βαπτιστού baptist.   6:26   2532 και And 4036 περίλυπος [4dejected 1096 γενόμενος 3being 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 1223 διά because 3588 τους of the 3727 όρκους oaths, 2532 και and 3588 τους of the ones 4873 συνανακειμένους reclining together with him, 3756 ουκ did not 2309 ηθέλησεν want 1473-114 αυτήν αθετήσαι to disregard her.   6:27   2532 και And 2112 ευθέως [3immediately 649 αποστείλας 4having sent 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 4688 σπεκουλάτωρα a guard, 2004 επέταξεν gave orders 5342 ενεχθήναι [2to be brought 3588 την   2776-1473 κεφαλήν αυτού 1for his head]. 3588-1161 ο δε And 565 απελθών having gone forth 607 απεκεφάλισεν he beheaded 1473 αυτόν him 1722 εν in 3588 τη the 5438 φυλακή prison.   6:28   2532 και And 5342 ήνεγκε he brought 3588 την   2776-1473 κεφαλήν αυτού his head 1909 επί upon 4094 πίνακι a platter, 2532 και and 1325 έδωκεν he gave 1473 αυτήν it 3588 τω to the 2877 κορασίω young woman. 2532 και And 3588 το the 2877 κοράσιον young woman 1325 έδωκεν gave 1473 αυτήν it 3588 τη   3384-1473 μητρί αυτής to her mother.   6:29   2532 και And 191 ακούσαντες having heard, 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού his disciples 2064 ήλθον came 2532 και and 142 ήραν lifted 3588 το   4430-1473 πτώμα αυτού his corpse, 2532 και and 5087 έθηκαν put 1473 αυτό it 1722 εν in 3588 τω the 3419 μνημείω tomb.   6:30   2532 και And 4863 συνάγονται [3gathered together 3588 οι 1the 652 απόστολοι 2apostles] 4314 προς to 3588 τον   * Ιησούν Jesus, 2532 και and 518 απήγγειλαν they reported 1473 αυτώ to him 3956 πάντα all, 2532 και even 3745 όσα as much as 4160 εποίησαν they did, 2532 και and 3745 όσα as much as 1321 εδίδαξαν they taught.   6:31   2532 και And 2036 είπεν he said 1473 αυτοίς to them, 1205-1473 δεύτε υμείς You come 1473 αυτοί by yourselves 2596 κατ΄ in 2398 ιδίαν private 1519 εις unto 2048 έρημον a desolate 5117 τόπον place, 2532 και and 373 αναπαύεσθε rest 3641 ολίγον a little! 1510.7.6 ήσαν [7were 1063 γαρ 1For 3588 οι 2the ones 2064 ερχόμενοι 3coming 2532 και 4and 3588 οι 5the ones 5217 υπάγοντες 6going] 4183 πολλοί many; 2532 και and 3761 ουδέ not even 2068 φαγείν [2to eat 2119 ηυκαίρουν 1did they have an opportune time].   6:32   2532 και And 565 απήλθεν he went forth 1519 εις unto 2048 έρημον a desolate 5117 τόπον place 3588 τω in the 4143 πλοίω boat 2596 κατ΄ in 2398 ιδίαν private.   6:33   2532 και And 1492 είδον they beheld 1473 αυτούς them 5217 υπάγοντας going away, 2532 και and 1921 επέγνωσαν [2recognized 1473 αυτόν 3him 4183 πολλοί 1many], 2532 και and 3979 πεζή [3on foot 575 από 4from 3956 πασών 5all 3588 των 6the 4172 πόλεων 7cities 4936 συνέδραμον 1they ran together 1563 εκεί 2there], 2532 και and 4281-1473 προήλθον αυτούς they went forth, 2532 και and 4905 συνήλθον came together 4314 προς to 1473 αυτόν him.   6:34   2532 και And 1831 εξελθών having come forth, 1492 είδεν [2beheld 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus] 4183 πολύν a great 3793 όχλον multitude, 2532 και and 4697 εσπλαγχνίσθη he was moved with compassion 1909 επ΄ over 1473 αυτοίς them, 3754 ότι for 1510.7.6 ήσαν they were 5613 ως as 4263 πρόβατα sheep 3361 μη not 2192 έχοντα having 4166 ποιμένα a shepherd. 2532 και And 756 ήρξατο he began 1321 διδάσκειν to teach 1473 αυτούς them 4183 πολλά many things.   6:35   2532 και And 2235 ήδη already 5610 ώρας the hour 4183 πολλής [2great 1096 γενομένης 1having been], 4334 προσελθόντες [2having come forward 1473 αυτώ 3to him 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού 1his disciples], 3004 λέγουσιν say 3754 ότι that, 2048-1510.2.3 έρημός εστιν It is a desolate 3588 ο   5117 τόπος place, 2532 και and 2235 ήδη already 5610 ώρα [2hour 4183 πολλή 1it is a great].   6:36   630 απόλυσον Dismiss 1473 αυτούς them! 2443 ίνα that 565 απελθόντες having gone forth 1519 εις into 3588 τους the 2945 κύκλω [2round about 68 αγρούς 1fields], 2532 και and 2968 κώμας towns, 59 αγοράσωσιν they should buy 1438 εαυτοίς to themselves 740 άρτους bread loaves; 5100 τι [3anything 1063 γαρ 1for 2068 φάγωσιν 4they shall eat 3756-2192 ουκ έχουσαν 2they do not have].   6:37   3588-1161 ο δε And he 611 αποκριθείς answering 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them, 1325 δότε You give 1473 αυτοίς to them 1473 υμείς yourselves 2068 φαγείν something to eat! 2532 και And 3004 λέγουσιν they say 1473 αυτώ to him, 565 απελθόντες Having gone forth 59 αγοράσωμεν should we buy 1250 διακοσίων two hundred 1220 δηναρίων denarii 740 άρτους of bread loaves, 2532 και and 1325 δώμεν should we give 1473 αυτοίς to them 2068 φαγείν to eat?   6:38   3588-1161 ο δε And he 3004 λέγει says 1473 αυτοίς to them, 4214 πόσους How many 740 άρτους bread loaves 2192 έχετε do you have? 5217 υπάγετε Go 2532 και and 1492 ίδετε see! 2532 και And 1097 γνόντες having known, 3004 λέγουσι they say, 4002 πέντε Five 2532 και and 1417 δύο two 2486 ιχθύας fishes.   6:39   2532 και And 2004 επέταξεν he gave orders 1473 αυτοίς to them 347-3956 ανακλίναι πάντας to lie all down, 4849 συμπόσια parties 4849 συμπόσια by parties, 1909 επί upon 3588 τω the 5515 χλωρώ green 5528 χόρτω grass.   6:40   2532 και And 377 ανέπεσον they reclined, 4237 πρασιαί plot 4237 πρασιαί by plot, 303 ανά by 1540 εκατόν hundreds, 2532 και and 303 ανά by 4004 πεντήκοντα fifties.   6:41   2532 και And 2983 λαβών having taken 3588 τους the 4002 πέντε five 740 άρτους bread loaves 2532 και and 3588 τους the 1417 δύο two 2486 ιχθύας fishes, 308 αναβλέψας having looked up 1519 εις into 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven, 2127 ευλόγησε he blessed. 2532 και And 2622 κατέκλασεν he broke off in pieces 3588 τους of the 740 άρτους bread loaves, 2532 και and 1325 εδίδου he gave 3588 τοις to 3101-1473 μαθηταίς αυτού his disciples, 2443 ίνα that 3908 παραθώσιν they should place near 1473 αυτοίς to them; 2532 και and 3588 τους the 1417 δύο two 2486 ιχθύας fishes 3307 εμέρισε he portioned 3956 πάσι to all.   6:42   2532 και And 2068-3956 έφαγον πάντες all ate, 2532 και and 5526 εχορτάσθησαν were filled.   6:43   2532 και And 142 ήραν they took up 2801 κλασμάτων [4of pieces 1427 δώδεκα 1twelve 2894 κοφίνους 2hampers 4134 πλήρεις 3full], 2532 και and 575 από of 3588 των the 2486 ιχθύων fishes.   6:44   2532 και And 1510.7.6 ήσαν [5were 3588 οι 1the ones 2068 φαγόντες 2having eaten 3588 τους 3of the 740 άρτους 4bread loaves] 5616 ωσεί about 4000 πεντακισχίλιοι five thousand 435 άνδρες men.   6:45   2532 και And 2112 ευθέως immediately 315 ηνάγκασε he compelled 3588 τους   3101-1473 μαθητάς αυτού his disciples 1684 εμβήναι to step 1519 εις into 3588 το the 4143 πλοίον boat, 2532 και and 4254 προάγειν to lead 1519 εις to 3588 το the 4008 πέραν other side 4314 προς to * Βηθσαϊδά Bethsaida, 2193 έως until 1473 αυτός he 630 απολύση should dismiss 3588 τον the 3793 όχλον multitude.   6:46   2532 και And 657 αποταξάμενος having dismissed 1473 αυτοίς them, 565 απήλθεν he went forth 1519 εις into 3588 το the 3735 όρος mountain 4336 προσεύξασθαι to pray.   6:47   2532 και And 3798 οψίας [2evening 1096 γενομένης 1having become], 1510.7.3 ην [3was 3588 το 1the 4143 πλοίον 2boat] 1722 εν in 3319 μέσω the middle 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea, 2532 και and 1473 αυτός he 3441 μόνος was alone 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης land.   6:48   2532 και And 1492 είδεν he beheld 1473 αυτούς them 928 βασανιζομένους being tormented 1722 εν in 3588 τω the 1643 ελαύνειν rowing; 1510.7.3 ην [4was 1063 γαρ 1for 3588 ο 2the 417 άνεμος 3wind] 1727 εναντίος opposite 1473 αυτοίς them. 2532 και And 4012 περί around 5067 τετάρτην the fourth 5438 φυλακήν watch 3588 της of the 3571 νυκτός night 2064 έρχεται he comes 4314 προς to 1473 αυτούς them, 4043 περιπατών walking 1909 επί upon 3588 της the 2281 θαλάσσης sea, 2532 και and 2309 ήθελε he wanted 3928 παρελθείν to go by 1473 αυτούς them.   6:49   3588-1161 οι δε And they 1492 ιδόντες beholding 1473 αυτόν him 4043 περιπατούντα walking 1909 επί upon 3588 της the 2281 θαλάσσης sea, 1380 έδοξαν thought 5326-1510.1 φάντασμα είναι it to be a phantom, 2532 και and 349 ανέκραξαν they shouted aloud.   6:50   3956-1063 πάντες γαρ For all 1473-1492 αυτόν είδον beheld him, 2532 και and 5015 εταράχθησαν were disturbed. 2532 και And 2112 ευθέως immediately 2980 ελάλησε he spoke 3326 μετ΄ with 1473 αυτών them, 2532 και and 3004 λέγει he says 1473 αυτοίς to them, 2293 θαρσείτε Take courage, 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am he, 3361 μη do not 5399 φοβείσθε fear!   6:51   2532 και And 305 ανέβη he ascended 4314 προς to 1473 αυτούς them 1519 εις into 3588 το the 4143 πλοίον boat; 2532 και and 2869 εκόπασεν [3abated 3588 ο 1the 417 άνεμος 2wind]. 2532 και And 3029 λίαν exceedingly 1537 εκ beyond 4053 περισσού extra 1722 εν [4among 1438 εαυτοίς 5themselves 1839 εξίσταντο 1they were amazed 2532 και 2and 2296 εθαύμαζον 3marveled].   6:52   3756-1063 ου γαρ For they did not 4920 συνήκαν perceive 1909 επί concerning 3588 τοις the 740 άρτοις bread loaves; 1510.7.3 ην [3was 1063 γαρ 1for 3588 η   2588-1473 καρδία αυτών 2their heart] 4456 πεπωρωμένη calloused.   6:53   2532 και And 1276 διαπεράσαντες having passed through, 2064 ήλθον they came 1909 επί unto 3588 την the 1093 γην land * Γενησαρέτ of Gennesaret, 2532 και and 4358 προσωριμίσθησαν were moored.   6:54   2532 και And 1831-1473 εξελθόντων αυτών on their coming forth 1537 εκ from out of 3588 του the 4143 πλοίου boat, 2112 ευθέως immediately 1921 επιγνόντες having recognized 1473 αυτόν him,   6:55   4063 περιδραμόντες [2running 3650 όλην 1all] 3588 την   4066 περίχωρον round about 1565 εκείνην that place, 756 ήρξαντο they began 1909 επί [2upon 3588 τοις 3the 2895 κραββάτοις 4litters 3588 τους 5the ones 2560 κακώς 7illnesses 2192 έχοντας 6having 4064 περιφέρειν 1to carry round about], 3699 όπου where 191 ήκουον they were hearing 3754 ότι that, 1563-1510.2.3 εκεί εστι He is there.   6:56   2532 και And 3699 όπου where 302 αν ever 1531 εισεπορεύετο he entered 1519 εις into 2968 κώμας towns 2228 η or 4172 πόλεις cities 2228 η or 68 αγρούς fields, 1722 εν [4in 3588 ταις 5the 58 αγοραίς 6markets 5087 ετίθουν 1they put 3588 τους 2the ones 770 ασθενούντας 3being invalid]; 2532 και and 3870 παρεκάλουν they appealed to 1473 αυτόν him 2443 ίνα that 2579 καν if only 3588 του [2the 2899 κρασπέδου 3decorative hem 3588 του   2440-1473 ιματίου αυτού 4of his cloak 680 άψωνται 1they could just touch]; 2532 και and 3745-302 όσοι αν as many as 680 ήπτοντο touched 1473 αυτού him 4982 εσώζοντο were delivered.