Mark 6:11

  6:11   2532 και And 3745 όσοι as many as 302 αν should 3361 μη not 1209 δέξωνται receive 1473 υμάς you, 3366 μηδέ nor 191 ακούσωσιν should hear 1473 υμών you, 1607 εκπορευόμενοι in going forth 1564 εκείθεν from there, 1621 εκτινάξατε you shake off 3588 τον the 5522 χούν dust 3588 τον   5270 υποκάτω underneath 3588 των   4228-1473 ποδών υμών your feet 1519 εις for 3142 μαρτύριον a testimony 1473 αυτοίς to them! 281 αμήν Amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 414 ανεκτότερον More endurable 1510.8.3 έσται it will be * Σοδόμοις for Sodom 2228 η or * Γομόρροις Gomorrah 1722 εν in 2250 ημέρα the day 2920 κρίσεως of judgment, 2228 η than 3588 τη   4172-1565 πόλει εκείνη that city.